.

Bu sayfada sadece Türkiye’de yerleşik üniversitelerde hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tezlerine yer verilmiştir. Sayfada yer alan tezler YÖK tez veri tabanında (Ulusal Tez Veri Tabanı) “Güvenlik”, “Terörizm”, “Savaş”, “Strateji” ve “Jeopolitik” anahtar kelimeleri taratılarak tespit edilmiştir.

Only the graduate and postgraduate theses prepared at Turkish universities are listed on this page. The theses listed have been selected through a search on the National Thesis Database (National Thesis Database) of the Turkish Higher Education Council with the keywords “Security”, “Terrorism”, “War”, “Strategy” and “Geopolitics”.

S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
904 Ulusal Güvenliğin Ekonomi Politiği: 1990 Sonrası Dönemde Türkiye’de Savunma Sanayi Üzerine Bir İnceleme Ahmet İncegül 2020  Yüksek Lisans/Graduate
905 Türkiye’de İllegal Paralel Devlet Yapılanmasında Bir İstihbarat Örgütü Olarak FETÖ Ali İhsan Kaplan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
906 Arktika Bölgesi’nin Uluslararası Güvenlik Çerçevesinde İncelenmesi Aslıhan Genç 2020  Yüksek Lisans/Graduate
907 Understanding the Prospective Role of Renewable Energy in Pakistan’s Energy Security Strategy Under Vision 2025: a Qualitative Inquiry Athar Rashid 2020 Doktora/Ph.D.
908 Cybersecurity Risk Assessment for Tankers and Defence Methods Aybars Oruç 2020  Yüksek Lisans/Graduate
909 Karadeniz’de Çevresel Güvenlik Ayşe Esin Başkan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
910 Uluslararası İlişkilerin Kuramsal Çerçevesi ve Siber Güvenlik Kavramının Analizi Buğrahan Emir 2020  Yüksek Lisans/Graduate
911 Türkiye ve Nükleer Enerji: Güvenlik Odaklı Strateji Tercihi Buğse Güler Harmanda 2020  Yüksek Lisans/Graduate
912 Terörizmin Uluslararası Hukuktaki Yeri, Değişen Boyutları ve El-Kaide Örneği Burcu Doğan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
913 Secular Arab Nationalism vs Islamic Extremism: the Cases of Iraq and Syria in the Post-Cold War Era Çağrı Çınar 2020  Yüksek Lisans/Graduate
914 Davranışsal İstihbarat Teşkilatları Analizi Deniz Güler 2020  Yüksek Lisans/Graduate
915 Doğal Güvenlik Anlayışından Zorunlu Güvenlik Anlayışına: Güvenliğin Dönüşümü ve Yönetimi Doğanay Yurtoğlu 2020  Yüksek Lisans/Graduate
916 Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları’nda Terörizm İle Mücadelenin Yeri Doğancan Bay 2020  Yüksek Lisans/Graduate
917 Devletlerin Siber Güvenlik Politikalarının Şekillendirilmesi Sürecinde Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Artan Önemi: İsrail ve Yeni Zelanda Örnekleri Engin Savçın 2020  Yüksek Lisans/Graduate
918 Bölgesel Kolektif Güvenlik Arayışları: Orta Asya Örneği Erdal Düzdaban 2020 Doktora/Ph.D.
919 Kriminoloji ve Ceza Hukuku Boyutuyla “Çevreci Terörizm” Erdem İzzet Küçülür 2020 Doktora/Ph.D.
920 Ulusal Güvenlik Alanında Uzay Kuvvetleri (Rusya Fedarasyonu Uzay Kuvvetleri Modeli) Ersin Gürbüz 2020  Yüksek Lisans/Graduate
921 Güvenlik Açısından Türkiye-Rusya İlişkileri: 2002-2018 Ertuğrul Gazi Aksoy 2020  Yüksek Lisans/Graduate
922 Enerji Nakil Hatları Kapsamında Türkiye’nin Avrupa Güvenliğindeki Rolü Ezgi Şenöz 2020  Yüksek Lisans/Graduate
923 21. Yüzyılda Yeni Bir Güvenlik Sorunu: İklim Mültecileri Fatih Bilal Gökpınar 2020  Yüksek Lisans/Graduate
924 State Behavior of an Efficacious Actor in the Time of Global Power Transition: a Case Study of Turkey in the Post-Cold War Era Fatima Gülhan Abushanab 2020 Doktora/Ph.D.
925 Kuzey Suriye Jeopolitiğinde Zeytin Dalı Harekâtı: Önemi ve Sonuçları Furkan Ergen 2020  Yüksek Lisans/Graduate
926 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Gani Çetintaş 2020  Yüksek Lisans/Graduate
927 Yükselen Bir Güç Olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Enerji Güvenliği Gizem Balcı 2020  Yüksek Lisans/Graduate
928 Türkiye’ye Yönelik Dış Göçler ve Biyolojik Güvenlik Yönetimi Gizem Koçyiğit 2020  Yüksek Lisans/Graduate
929 Uluslararası Göç ve Güvenlik Perspektifinde Biyometrik Verilerin Önemi Gözde Örkorul 2020  Yüksek Lisans/Graduate
930 Rusya Federasyonu’nda Federal Yapının Ulusal Güvenliğe Etkileri Gül Demir 2020  Yüksek Lisans/Graduate
931 Security and Surveillance in Xinjiang Uyghur Autonomous Region Gülperi Güngör 2020  Yüksek Lisans/Graduate
932 Kuzey Afrika’da Çatışma, Güvenlik ve Toplumsal Dönüşüm Süreçleri Hakan Evcan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
933 Ekonomik Güvenlik Bağlamında Türkiye ile G7 Ülkelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi Hakime Özkür 2020  Yüksek Lisans/Graduate
934 The Place of Energy Security in the International Relations Theories on the Axis of Supply, Demand & Transit Security Halil Karataş 2020  Yüksek Lisans/Graduate
935 ABD’nin Ulusal Güvenlik Doktrinleri’nin Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı Bağlamında İrdelenmesi Hasan Tümay 2020  Yüksek Lisans/Graduate
936 İslam Ülkelerinin Güvenlik Sorunları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Hatice Dönmez 2020  Yüksek Lisans/Graduate
937 Birleşmiş Milletler Düzeni, Terörizm ve Yabancı Terörist Savaşçıların Hukuki Statüsü Işık Orçun Denemeç 2020  Yüksek Lisans/Graduate
938 A Sociological Perspective on “New Terrorism”: the Case of ISIS İbrahim Anıl Çelikbaş 2020  Yüksek Lisans/Graduate
939 Küçük Devlet Yaklaşımı Çerçevesinde Basra Körfezi Emirliklerinin Dış Politika ve Güvenlik Davranışları (Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE, Umman) İbrahim Kumek 2020  Yüksek Lisans/Graduate
940 Terörizm Niteliğindeki Faaliyetler Karşısında Meşru Müdafaa Hakkı ve Türkiye’nin Bu Kapsamda Suriye’de İcra Ettiği Harekâtlar İbrahim Tuna Güler 2020  Yüksek Lisans/Graduate
941 Siber Teknolojilere Dayalı Yeni Uluslararası Güvenlik Konsepti Bağlamında Türkiye’nin Siber Güvenlik Stratejisi İdris Yıkıcı 2020  Yüksek Lisans/Graduate
942 Eleştirel Jeopolitik Yaklaşım Çerçevesinde Kıbrıs Barış Harekâtı: Gazetelerin İncelenmesi (Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Milli Gazete) İsmail Baydili 2020 Doktora/Ph.D.
943 Terörizme Karşı Koyma Yöntemi Olarak Devlet Terörizmi ve Örnek Vakalar Üzerinden İncelenmesi İzzet Koncagül 2020  Yüksek Lisans/Graduate
944 Geopolitical Impact of Eastern Mediterranean Gas; the Case of Relations Between Egypt and Israel Khaled Abdulhafez Fouad Sayed 2020  Yüksek Lisans/Graduate
945 Çin’in Yeni Dönem Ulusal Güvenlik Politikaları ve Küresel Rekabet Stratejisi Maitituoheti Atawula 2020  Yüksek Lisans/Graduate
946 Doğu Akdeniz Enerji Kaynaklarının Bölgesel Güvenliğe Etkileri Mammad Mammadli 2020  Yüksek Lisans/Graduate
947 Rusya Federasyonu Dış Politikasında Çevresel Güvenlik Uygulamaları Melek Sayın 2020  Yüksek Lisans/Graduate
948 A Neo-Realist Analysis of US-Israeli Security Relations in the Middle East After the September 11 Attacks Menifer Kızılkaya 2020  Yüksek Lisans/Graduate
949 Birleşmiş Milletlerin Barışı Koruma Misyonu: Sudan Örneği Mert Can Özbayın 2020  Yüksek Lisans/Graduate
950 Güvenlik Kurumlarındaki Yapısal Dönüşümün Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkileri Merve Altunkes 2020  Yüksek Lisans/Graduate
951 Nükleer Tedarik Zincirinde En İyi Siber Güvenlik Sistemine Sahip Ülkenin Seçilmesi Merve Çetin 2020  Yüksek Lisans/Graduate
952 Ofansı̇f Realı̇zm Perspektı̇fı̇nden Surı̇ye’dekı̇ Sı̇lahlı Devlet Dışı Aktörlerı̇n Türkı̇ye’nı̇n Güvenlı̇ğı̇ne Etkı̇sı̇: PYD-YPG Örneği Mesut Özcan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
953 Güvenlik Yönetimi ve Açık Kaynak İstihbaratının Önemi Metin Keskin 2020 Doktora/Ph.D.
954 Değişen Güvenlik Algısı ve Türk Savunma Sanayinde Yaşanan Dönüşüm Muhammet Hakan Özaydın 2020  Yüksek Lisans/Graduate
955 ABD’nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgeleri Üzerinden Amerikan Stratejik Kültürünün Nitel Analizi Murat Yılmaz 2020  Yüksek Lisans/Graduate
956 European Union’s Role in Security Sector Reform in Afghanistan Nesar Ahmad Basharı 2020  Yüksek Lisans/Graduate
957 Güvenlik Çıkarları Bağlamında Rusya’nın Suriye Krizi’ne İlişkin Politikaları (2011-2016) Nur Güven 2020  Yüksek Lisans/Graduate
958 Güvenlik Paradigmasının Değişimi; ABD ve Rusya Rekabetinin Siber Alanda Tezahürü Onur Yılmaz 2020  Yüksek Lisans/Graduate
959 Blok Zincir Teknolojisi Bağlamında Kripto Paraların, Sınıraşan Suçlar ve Terörizmin Finansmanında Kullanımı Orhan Kemiksiz 2020  Yüksek Lisans/Graduate
960 21’inci Yüzyılın Yükselen Güç Unsuru Siber Güç ve Türkiye Osman Girgin 2020  Yüksek Lisans/Graduate
961 Güvenlik Politikalarında Aktörler ve Kimlik: 2007 Sonrası Türkiye Örneği Ömer Çakır 2020  Yüksek Lisans/Graduate
962 Terörizmin Bir Propaganda Aracı Olarak Medya ve Terör Haberciliği Önder Çalağan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
963 Understanding Planetary Security: a Post-Humanist Paradigm in Approaching Energy Security and Climate Crisis Özgenur Aktan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
964 Neoklasik Realizm Çerçevesinde ABD’nin Arktik Politikası: Ulusal Güvenlik ve Enerji Politiğinin Analizi (2001-2020) Özlem Özan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
965 Uluslararası İlişkilerde Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Çalışmaları ve Türk Akademisindeki NATO Algısı Ramazan Görgeç 2020  Yüksek Lisans/Graduate
966 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Hibrit Savaşta Kullanımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Etkisi Sait Katrancı 2020  Yüksek Lisans/Graduate
967 Power Politics and Recognition in International Relations: the Case of Abkhazia Salimat Akhba 2020  Yüksek Lisans/Graduate
968 Türk Dış Politikasında Süreklilik Unsuru: İdeoloji, Eylem ve Güvenlik 1876-1960 Seda Kantar 2020  Yüksek Lisans/Graduate
969 İsrail ve Suriye’nin Golan Tepeleri Üzerine Geliştirdikleri Söylemin Eleştirel Jeopolitik Analizi Selim Yıldırım 2020  Yüksek Lisans/Graduate
970 Jordanian Security: a Securitization Perspective Sema Işık Hamutçu 2020  Yüksek Lisans/Graduate
971 Milli Güvenlik Açısından Siber Güvenlik Semih Polat 2020  Yüksek Lisans/Graduate
972 Terörizmin Finansman Kaynakları ve Yöntemleri Sercan Ercinler 2020  Yüksek Lisans/Graduate
973 Barışı Koruma Operasyonlarında Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri: Bosna Hersek ve Kosova Örnekleri Serkan Kahya 2020  Yüksek Lisans/Graduate
974 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Enerji Güvenliğinde Azerbaycan’ın Yeri Sinem Atak Balkancı 2020  Yüksek Lisans/Graduate
975 İnsan İstihbaratında Psikolojinin Rolü ve Önemi Sümeyra Yener 2020  Yüksek Lisans/Graduate
976 Göç, Terörizm ve Sınır Güvenliği İlişkisi; Avrupa Birliği Örneği Şebnem Erol 2020  Yüksek Lisans/Graduate
977 Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu ve İstihbarat Faaliyetleri (1920-1922) Türkan Necefoğlu 2020  Yüksek Lisans/Graduate
978 Tarihsel ve Teorik Perspektiften Güvenlik Kavramının Dönüşümü Yaşar Atalay 2020  Yüksek Lisans/Graduate
979 Olası Bir İran İç Savaşının Türkiye’ye Etkileri Yunus Emre Saraç 2020  Yüksek Lisans/Graduate
980 Putin Dönemi Rus Dış Politikasında Bir Müdahalecilik Örneği Olarak Kırım’ın İlhakı Yusuf Yıldırım 2020 Doktora/Ph.D.
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
682 Yeni Güvenlik Anlayışı Çerçevesinde ABD İç Güvenlik Yapılanmasında Kurumsal Dönüşüm ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Uğur Şener 2019 Yüksek Lisans/Graduate
683 Rusya Federasyonu’nun Ulusal Güvenlik Politikalarına Yön Veren Belgeler ve Etki Eden Güvenlik Yaklaşımları Alperen Kürşad Zengin 2019 Yüksek Lisans/Graduate
684 Identifying Critical Cybersecurity Controls at Country Level Burak Aydın 2019 Yüksek Lisans/Graduate
685 Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Türkiye’nin Ekonomi Güvenliği Sefa Çatal 2019 Yüksek Lisans/Graduate
686 A Review of Theoretical Discussions on Terrorism Mücahid Aykut 2019 Yüksek Lisans/Graduate
687 Filistin Ceza Hukuku’nda Casusluk Suçu ve Terörizm Kavramı Wasel Altanany 2019 Yüksek Lisans/Graduate
688 The Security Paradigm and the Challenges of Development in the Sahel Region: the Sahel G5 and the Counter-Terrorism Strategy Massaoud Hamani 2019 Yüksek Lisans/Graduate
689 Debating Nuclear Proliferation and International Security Nexus: the Case of Iran Rıfat Öncel 2019 Yüksek Lisans/Graduate
690 The United Nations Permanent Security Members: a Case for Replacement or Expansion Chijioke Emmanuel Nwani 2019 Yüksek Lisans/Graduate
691 Çin’in Ortadoğu Politikası ve Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkisi (1949-2018) Mehmet Murad Aktaş 2019 Yüksek Lisans/Graduate
692 Soğuk Savaş Sonrası NATO ve Türkiye’de Siber Güvenlik İbrahim Yalçın 2019 Yüksek Lisans/Graduate
693 Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Özbekistan Aytaç Güher 2019 Yüksek Lisans/Graduate
694 Bölgesel Güvenlik Çerçevesinde Afganistan’ın Yalıtıcı (Insulator) Konumunun Çok Taraflı Dış Politika ile Aşılması Mohammad Mahdi Zaki 2019 Yüksek Lisans/Graduate
695 Türkiye’de ve Uluslararası Alanda Yapılan İnsani Güvenlik Çalışmalarının Tarihsel Perspektiften Nitel Analizi Fatih Tekin 2019 Yüksek Lisans/Graduate
696 Sınıraşan Su Sorunu ve Güvenlik Olgusu: Orta Doğu Örneği Şerife Filiz Cumbul 2019 Yüksek Lisans/Graduate
697 Ulusal Güvenlik ve Stratejik İstihbarat Açısından ‘Savaş Ekonomisi ve Ekonomik Savaş’ın Önemi ve Özellikleri Vusal Süleymanlı 2019 Yüksek Lisans/Graduate
698 Putin Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejileri ve Suriye Müdahalesi Hurşit Dingil 2019 Yüksek Lisans/Graduate
699 Integration of Ukraine into NATO and Its Geopolitical Implications Sevsu Önder 2019 Yüksek Lisans/Graduate
700 Enerji Ticaret Yollarına Jeopolitik Yaklaşım: Kuşak ve Yol İnsiyatifi Örneği Sevinç Aslan 2019 Yüksek Lisans/Graduate
701 Soğuk Savaş Sonrası Rus Dış Politikasında Avrasyacılık: Kırım Sorunu Özgün Sedal Dirik 2019 Yüksek Lisans/Graduate
702 Soğuk Savaş Sonrası Asya Pasifik Bölgesinde ABD-Çin Mücadelesi Muhammet Çelik 2019 Yüksek Lisans/Graduate
703 Geopolitical Curse and States Born to Be Failed: a Case Study of Iraq and Bosnia Mehmet Çetinkaya 2019 Yüksek Lisans/Graduate
704 Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz Bölgesi’nde Güvenlik ve İşbirliğine Yönelik Politikalar İsmail Uslu 2019 Yüksek Lisans/Graduate
705 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Göç Olgusu ve Toplumsal Güvenliğe Etkileri Esra Çil 2019 Yüksek Lisans/Graduate
706 Klasik Jeopolitik Perspektifinden ABD’nin Irak Müdahaleleri Elif Bayrakcı Gün 2019 Yüksek Lisans/Graduate
707 Soğuk Savaş Sonrası Rusya’nın Sert Güç Yumuşak Güç Kullanımı: Gürcistan Örneği Çetin Kara 2019 Yüksek Lisans/Graduate
708 Reasons for the 2003 US invasion of Iraq and Its Consequences According to Just War Theory Anoar Majeed Hameed Hameed 2019 Yüksek Lisans/Graduate
709 Ukrayna ve Gürcistan’ın Ulusal Güvenlik Stratejileri Halit Ahmet Kahraman 2019 Yüksek Lisans/Graduate
710 Uluslararası Güvenlikte Suyun Önemi ve Afganistan Analizi Abdul Basır Türkmen 2019  Yüksek Lisans/Graduate
711 Security Challenges in Somalia: Causes and Consequences Abdulkadir Yusuf Ali 2019  Yüksek Lisans/Graduate
712 Putin’in Son Dönemi Kuzey Kafkasya’nın Rusya Federasyonu Güvenlik Algılamalarındaki Önemi: Dağıstan Örneği Abdullah Arslan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
713 The Nuclear Crisis with Iran from an International Security Perspective Adel Turan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
714 2002-2015 Yılları Arasında Türkiye-Rusya İlişkilerinde Enerji Güvenliği Adem Yıldırım 2019  Yüksek Lisans/Graduate
715 Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Ulus-Üstü Polislik Uygulamaları: EUROPOL Örneğinde Göç Sorunu ile Mücadelenin Bir Analizi Ahmet Ali Gündoğdu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
716 ABD İşgali Sonrası Irak’ın Siyasi Durumu ve Türkmenler Ahmet Çelik 2019  Yüksek Lisans/Graduate
717 Afghanistan – Pakistan Relation and Its Implication on Regional Geopolitic Ahmet Khalid Azizi 2019  Yüksek Lisans/Graduate
718 Güvenlik Politikaları ve NATO Ekseninde Avrupa Birliği’nin Geleceği Ahmet Taner Göksu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
719 PYD’nin Siyasi ve Askeri Faaliyetlerinin Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri Ahmet Tosun 2019  Yüksek Lisans/Graduate
720 Liberya’da İç Çatışmanın Yükselişi: 1990-2003 Yılları Arasında Büyük Monrovia İç Savaşı’nın Hızlı Yükselişinin Eleştirel Analizi Akiah Precious Glay 2019 Doktora/Ph.D.
721 Çevresel Güvenlik Politikalarında Sivil Toplum Kuruluşların Etkisi: Greenpeace ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Örnekleri Ali Açıkgöz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
722 Uluslararası Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma: ABD, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’ye Müdahalesi Örneği Ali Atalay 2019  Yüksek Lisans/Graduate
723 Analyzing the Impact of Climate Change on Energy Security Policy of Russia in the Arctic Region Ali Berkul 2019  Yüksek Lisans/Graduate
724 Hibrit Savaşlar: Rusya’nın Afganistan (1979) ve Ukrayna (2014) Askeri Müdahaleleri ile İsrail-Lübnan Savaşları (1982, 2006) Örnek Olayları Işığında Tarihsel-Mukayeseli Bir İnceleme Ali Gök 2019 Doktora/Ph.D.
725 Deniz Güvenliğine Yönelik Başlıca Tehditler ve AB Deniz Güvenliği Stratejisi Bağlamında Akdeniz Güvenliği Ali Özgür 2019  Yüksek Lisans/Graduate
726 Soğuk Savaş Sonrası Enerji Güvenliği Bağlamında İran Dış Politikası Alican Ekren 2019  Yüksek Lisans/Graduate
727 Political Economy of Security: Utilization of Economic Instruments for Security Purposes: Case of Chinese Foreign Economic Policies in Africa Alperen Açıkol 2019  Yüksek Lisans/Graduate
728 Uluslararası Hukuk Açısından Başarısız Devletler ve İç Silahlı Çatışmalarda Savaşan Taraf Statüsü Alperen Çavuş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
729 The Causes and Consequences of Terrorism in the 21st Century: the Iraqi Case Amer Adil Hadi 2019  Yüksek Lisans/Graduate
730 Siber Terörizm: Radikal-Dini Örgütler Anıl Cumali Çokbildik 2019  Yüksek Lisans/Graduate
731 Neo – Realizm Bağlamında Ulus Devletin Güvenliği: İsrail’in Akdeniz Politikası Asuman Selçok 2019  Yüksek Lisans/Graduate
732 Türkiye’de Güvenlik Kurumları Arasındaki İstihbarat Paylaşımı Atakan Şenel 2019  Yüksek Lisans/Graduate
733 Kimlik ve Güvenlik Perspektifinden Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan Politikası Ayşe Nihal Kahraman 2019  Yüksek Lisans/Graduate
734 Terörizm ve İstihbarat Etkileşimsel Dönüşüm Azem Bulut 2019  Yüksek Lisans/Graduate
735 Syrian Refugees and the Politics of Migration in Europe: an Ontological Security Perspective Bahar Albayrak 2019  Yüksek Lisans/Graduate
736 Kırılgan Devlet – Terörizm İlişkisi ve Terörizmle Mücadelede Yönetilemeyen Alan Sorunu: Sahra Altı Afrika Örneği Bahri Kösüş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
737 Türkiye’ye Gelen Göçmenler: Diaspora ve Devlet Güvenliği Barış Yağmurlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
738 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Güvenlik Konseptinin Uluslararası Terörizmle Mücadeleye Etkisi Bayram Gül 2019  Yüksek Lisans/Graduate
739 Transatlantic Relations and European Identity: an Analysis of European Public Opinion on Economic and Security Cooperation Between the European Union and the United States Bengi Kadıoğlu 2019 Doktora/Ph.D.
740 Çevresel Güvenlik ve İklim Değişikliği Çerçevesinde Devletlerin Arktik Bölgesindeki İddialarının Analizi Berna Gürcan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
741 Suriye İç Savaşı Sürecinde Yaşanan Mülteci Krizi: Mülteciler Üzerinden Avrupa Birliği’nin Güvenlik Algılaması Berna Mutlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
742 Ortadoğu’da Su Sorunu ve Su Güvenliği: IŞİD Faktörü Bilgenur Kızılkoca 2019  Yüksek Lisans/Graduate
743 AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği ile Başlayan Birliğin Savunma ve Güvenlik Politikası Değişimi Bilkay Şafak Bostancıoğlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
744 21.Yüzyılda ABD’nin Güney Asya Politikası: Güvenlik, Enerji, Ekonomi Birgül Ihlamur 2019  Yüksek Lisans/Graduate
745 Doğu Akdeniz Deniz Güvenlik Endeksi Burak Akgül 2019  Yüksek Lisans/Graduate
746 Identifying Critical Cybersecurity Controls at Country Level Burak Aydın 2019  Yüksek Lisans/Graduate
747 The Role of United Nations Security Council on the Solution of International Problems After the Post-Cold War Period and Reform Debates in the United Nations Burcu Gürbüz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
748 Kafkasya’da Büyük Güçlerin Enerji Rekabeti: Gürcistan Örneği (2002-2016) Büşra Bayramoğlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
749 A New Momentum for the Common Security and Defence Policy of the EU: Analysis of Recent Developments in Defence Field Canan Uzuntaş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
750 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA’lar) Konvansiyonel Savaştaki Yeri: Anlık İstihbarattan Anlık Müdahaleye Geçiş Caner Karakuş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
751 11 Eylül Terör Saldırıları Sonrası Türkiye ve ABD’inin Terörizmle Mücadele Stratejileri Cem Altıntaş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
752 Implications of Cyber Weapons in Cyber Security: a Case Study of Stuxnet and Duqu Cem Demircan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
753 Amerikan ve Rus İstihbarat Servislerinin Kritik Dönemeçleri Cem Tuna Aksu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
754 İnsan Güvenliği Sorunsalı Olarak Uluslararası Göç: Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Suriyelilere Yönelik Politikaları Ceren Ece Göcen 2019  Yüksek Lisans/Graduate
755 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Oluşturma Sürecine Bir Bakış Cihan Ataç 2019  Yüksek Lisans/Graduate
756 Yeni Savaşlarda İstihbarat Teşkilatlarının Rolü: Hibrit Savaş Örneği Çetin Yoldaş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
757 ABD Nükleer Silah Politikalarının Soğuk Savaş ve Sonrası Dönemde Karşılaştırılması Deniz Sporrer 2019  Yüksek Lisans/Graduate
758 Rusya Federasyonu’nun Ukrayna Müdahalesinin Avrupa Güvenliğine Etkileri Devrim Taşkıran 2019  Yüksek Lisans/Graduate
759 Uluslararası Güvenlik Bağlamında Suç Örgütlerinin Tarihi Eser Kaçakçılığı Faaliyetleri Dilek Özkayacan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
760 Security in and around Afghanistan Since the NATO Withdrawal in 2014 Dursun Alper Bildirici 2019  Yüksek Lisans/Graduate
761 Su Güvenliği Kavramının ve Su Güvenliği İndekslerinin Bir Değerlendirmesi Duygu Doğu Kırgıcı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
762 Uluslararası Terörizmle Mücadele Bağlamında Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Eda Ünal Sakallı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
763 Dini Radikal Örgütlerin Orta Asya Güvenliğine Etkisi (1991-2012) Elanur Akdağ 2019  Yüksek Lisans/Graduate
764 Güvenlik Politikaları Bağlamında Azerbaycan-İran İlişkileri Elnura Jalilova 2019  Yüksek Lisans/Graduate
765 Almanya’nın Avrupa Birliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Kapsamında İncelenmesi Emine Eren 2019  Yüksek Lisans/Graduate
766 2014 Kırım Krizi ve Karadeniz Jeopolitiğinde Denge Politikası Enis Selim Akman 2019  Yüksek Lisans/Graduate
767 Biyografik İstihbaratın Ulusal Güvenlik Politikaları Açısından Kullanımı ve Önemi Erdi Kulak 2019  Yüksek Lisans/Graduate
768 Türkiye’de Güvenlik Açısından Asimetrik Tehdit Algısı (Suriye ve Irak Bağlamında 1991’den Günümüze) Erhan Yılmaz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
769 PYD’nin Türkiye Ulusal Güvenliğine Mevcut ve Olası Yansımaları Ersin Yurulmaz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
770 The ENP as a Part of the EU’s Security Policy Esengül Güller 2019  Yüksek Lisans/Graduate
771 Security Dynamics in the South Caucasus in Light of RSCT: the Unsettled Conflict Over Nagorno-Karabakh Eshgin Tanrıverdi 2019 Doktora/Ph.D.
772 A Neorealist Analysis of Iran-Russia Relations: Tajik and Syrian Civil Wars Esra Yanık 2019  Yüksek Lisans/Graduate
773 Klasik Jeopolitik Teorilerinin 2000-2016 Yılları Arasında Ortadoğu’ya Yansımaları: Irak, Suriye, Libya ve Türkiye Örnekleri Ezgi Aydeniz Korkmaz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
774 İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Enerji ve Ekonomi Güvenliğine Etkileri: Kyoto Sonrası Dönem Fatih Tonguç 2019  Yüksek Lisans/Graduate
775 NATO’s Enlargement and the USA: a Critical Analysis of the Liberal Internationalism within the Context of International Security Fatih Tuna 2019  Yüksek Lisans/Graduate
776 İstihbaratın Teşkilatlanma ve Yönetim Sorunsalı: A.B.D. Örneği Fatih Türk 2019  Yüksek Lisans/Graduate
777 Women’s Physical Security and Peace in Interstate Relations in Northeast Asia Fatma Yol 2019  Yüksek Lisans/Graduate
778 Uluslararası Hukukta Devletin Sorumluluğu ve İç Savaş: Yemen ve Libya Örnekleri Ferda Vuslat Bostan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
779 The Transformation of the Conception of Security in NATO and the EU: the Cases of Bosnia And Kosovo Ferhan Davutlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
780 Toplumsal Güvenlik Yaklaşımı Açısından İsrail’de Ultra-Ortodoks (Haredi) Siyasal Partilerin Analizi Ferit Belder 2019  Yüksek Lisans/Graduate
781 Terörle Mücadelede İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlükler Rejimine Etkisi: Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri Feyzan Olgunsoy 2019 Doktora/Ph.D.
782 Bölgesel Güvenlik Kompleksi Bağlamında Enerji Arz Güvenliği: Türkiye Örneği Figen Aypek Ayvacı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
783 2002-2018 Kesintisiz İktidarı Döneminde Ulusal Güvenlik Bağlamında ABD’nin Ortadoğu Politikaları ve Türkiye Füsun Türken Uysal 2019  Yüksek Lisans/Graduate
784 Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Perspektifinden NATO ve Türkiye Gamze Nur Seferoğlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
785 Güvenlik Problemlerinin ‘Hibrit Savaş’ Kapsamında İncelenmesi: Doğu Ukrayna ve Kırım Örnekleri (2014-2015) Gökhan Cin 2019  Yüksek Lisans/Graduate
786 Türk Silahlı Kuvvetleri Modernizasyon Sürecinin Weberyan Bürokrasi Çerçevesinde Analizi: Jandarma Genel Komutanlığı Örneği Göksel Dalga 2019  Yüksek Lisans/Graduate
787 Avrupa Savunma Ajansı’nın Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Gelişimindeki Rolü Göksel Yüksel 2019  Yüksek Lisans/Graduate
788 Başarısız Devlet Olgusunun Terörizmle İlişkisi: Somali ve El Şebab Örneği Gözde Söğütlü 2019  Yüksek Lisans/Graduate
789 Silahlı Çatışmalarda Sivil-Askeri Hedef Ayrımı Kuralının Tarihsel Kökleri, Hukuki ve Cezâi Niteliği Gülcan Akpınar 2019  Yüksek Lisans/Graduate
790 From “Energy Bridge” to “Energy Hub”?: Evolving Discourses of Geopolitics of Energy Transportation in Turkey (1991-2014) Gülniyaz Tahralı 2019 Doktora/Ph.D.
791 Brexit and the UK’s Alternative Future Security and Defense Relationship with the European Union Gülşah Karataş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
792 The Intra-Islamic Conflicts and the Shifting Dynamics of the Middle East Regional Security Complex from the Iraq War to the Rise of ISIS Hadi Khodabandeh Loui 2019  Yüksek Lisans/Graduate
793 Soğuk Savaş Sonrasında Güvenlik Algısının Değişimi: Doğu Avrupa ve Türkiye Karşılaştırması Hakan Akmanlar 2019  Yüksek Lisans/Graduate
794 21.Yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu’ya Yönelik Dış Politikasının Klasik ve Eleştirel Jeopolitik Paradigmalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Hakan Demirdöken 2019  Yüksek Lisans/Graduate
795 Counterterrorism Strategy in Civil War Context: the Case of Al-Qaedaism Hakan Kıyıcı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
796 Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Toplumun Güvenlik Algısına Etkisi: Gaziantep ve Balıkesir Örnekleri Hakan Ömer Tunca 2019  Yüksek Lisans/Graduate
797 Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ekonomi Güvenliği Algısına Etkisi Hakan Yılmaz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
798 Türkiye’de Enerji Arz Güvenliği: Uygulanan Politikalar ve Etkileri Halil Alpay Öznazik 2019  Yüksek Lisans/Graduate
799 Geopolitical Significance of Suakin on Anglo-Turkish Rivalry During the 19th Century Hamza Haşil 2019  Yüksek Lisans/Graduate
800 Technology Foresight and Modeling: Turkish Cybersecurity Foresight 2040 Hasan Çifci 2019 Doktora/Ph.D.
801 İnsan Hakları Sorunu Olarak Kozmopolitan Haklı Savaş Teorisi Hasan Serdar Hoş 2019 Doktora/Ph.D.
802 NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti Bağlamında NATO-Rusya İlişkilerinde Baltık Devletlerinin Rolü Hatice İrem Çelik 2019  Yüksek Lisans/Graduate
803 Rusya’nın Ulusal Güvenliğinde Orta Asya’nın Rolü ve Önemi Havva Avcu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
804 Güvenlikleştirme Teorisi Bağlamında Kritik Altyapıların Terörist Saldırılardan Korunmasının ABD ve AB Güvenlik Politikalarındaki Rolü Hayrettin Küpeli 2019  Yüksek Lisans/Graduate
805 Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Ulusal Güvenliğe Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi Hüseyin Yıldırım 2019  Yüksek Lisans/Graduate
806 Balkan Geopolitics and Chameria Question Irieda Hamzaj 2019  Yüksek Lisans/Graduate
807 The Second Intifada (Uprising) in Palestine; Social, Economic, Political, Military and Security Consequences 2000-2005 Islam H.M. Asalya 2019  Yüksek Lisans/Graduate
808 Türkiye Bağlamında Orta Doğu’da İstihbarat Örgütleri İbrahim Demiral 2019  Yüksek Lisans/Graduate
809 Daeş Terör Örgütünün İdeolojisi ve Yöntemi İhsan Bozkurt 2019  Yüksek Lisans/Graduate
810 Akdeniz Deniz Güvenliğinde NATO’nun Yeri:Etkin Çaba Operasyonu İlhan Talha Kömüroğlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
811 The Concept of Energy Security in the Russia – European Union Relations: the Crucial Aspect of the Blurred Russian Foreign Policy İliyas Gasilov 2019  Yüksek Lisans/Graduate
812 Suriye İç Savaşı’nın Türk Dış Politikasına ve Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri İlker Salih Ebrem 2019  Yüksek Lisans/Graduate
813 Demokrat Parti Döneminin İlk Genelkurmay Başkanı: Mehmet Nuri Yamut ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Dönüşüm (1950-1954) İsmail Burçak 2019  Yüksek Lisans/Graduate
814 Soğuk Savaş Döneminde ABD ve SSCB’nin Politik İstihbarat Yöntemlerinin Karşılaştırması İsmail Hasanov 2019  Yüksek Lisans/Graduate
815 Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Keşiflerinin Türkiye’nin Enerji Güvenliği Üzerine Etkileri Kağan Beşoğul 2019  Yüksek Lisans/Graduate
816 Plüralist Güvenlik Toplumu İçeriğinde Uluslararası Güvenliğin Sağlanabilmesi İçin Uluslararası Güvenlik Örgütlerinin Varlığının Sorgulanması Kıvanç Filizci 2019  Yüksek Lisans/Graduate
817 İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Üzerindeki Baskılar Kıymet Kocatürk 2019  Yüksek Lisans/Graduate
818 Sahra Altı Afrikası’nda Terörizmin Yükselişi Kübra Çetinkaya 2019  Yüksek Lisans/Graduate
819 Çin Halk Cumhuriyeti’nin Enerji Güvenliğinde Orta Asya Örneği Kübra Sarı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
820 China’s Engagements in Africa’s Security: the Dilemma of China’s Non-Interference Policy Matthew Ncube 2019  Yüksek Lisans/Graduate
821 İran ve Suudi Arabistan İlişkilerinde Uyuşmazlık Nedenleri Mehdi Matinjavid 2019 Doktora/Ph.D.
822 Çin’in Ortadoğu Politikası ve Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkisi (1949-2018) Mehmed Murat Aktaş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
823 Importance of LNG in Turkish Natural Gas Supply Security Mehmet Batuhan Alkan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
824 Avrupa Birliği Enerji Politikaları Bağlamında Türkiye’nin Jeopolitik Önemi Mehmet Egemen Demircan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
825 Ayaklanmacı Terörizm ile Mücadelede Mahalli Halkın Güvenlik Sistemine Dâhil Edilmesi: PKK ile Mücadelede Güvenlik Koruculuğu Örneği Mehmet Erdem Arslan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
826 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının İnsan Hakları ve Özel Hayatın Korunması Yönünden İncelenmesi Mehmet Oskay 2019  Yüksek Lisans/Graduate
827 Kentleşme ve Asimetrik Askeri Mücadele: PKK Terör Örgütünün Silopi’de “Şehir Savaşı” Denemesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Mücadelesi Mehmet Yüksel 2019  Yüksek Lisans/Graduate
828 Kazakistan’ın Ulusal Güvenlik Politikalarının Soğuk Savaş Sonrası Dönüşümü Merey Moldakhmet 2019  Yüksek Lisans/Graduate
829 Reinforce Cyber Security in Turkey Mert Sefa Taş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
830 Brexit’ Sürecinin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik Politikasına Etkisi Merve Ata 2019  Yüksek Lisans/Graduate
831 Hukuki Yönüyle Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Yapısı ve İşleyişi Merve Küçük 2019  Yüksek Lisans/Graduate
832 Türkiye’nin Yetki Alanları Kapsamında Ege Denizi’nin Değerlendirilmesi Merve Olduz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
833 İç ve Dış Dinamikler Çerçevesinde Afganistan’ın Güvenlik Analizi (1989-2001) Mohammad Zarif Salihy 2019  Yüksek Lisans/Graduate
834 Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Güvenlik Sistemlerinin İncelenmesi: Türkiye İçin Öneriler Muhammet Mağat 2019  Yüksek Lisans/Graduate
835 Soğuk Savaş Sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu Politikasının Radikalleşmeye Etkileri Murat Kaplan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
836 Soğuk Savaş Sonrası Türk-Rus İlişkilerindekiçatışma ve İşbirliği Alanları Musa Özdemir 2019  Yüksek Lisans/Graduate
837 İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türkiye’ye Yönelen Sovyetler Birliği Tehdidi ve Türk Dış Politikası Mustafa Alkanat 2019  Yüksek Lisans/Graduate
838 Arap Ayaklanmaları Sürecinin Politik Ekonomisi: Küresel Enerji Güvenliği Örneği Mücahit Aksakal 2019  Yüksek Lisans/Graduate
839 Yeni Güvenlik Yaklaşımları Bağlamında İnsan Güvenliği Müslüm Kanneci 2019  Yüksek Lisans/Graduate
840 2009 Sonrası Afganistan Güvenliğin’de ABD ve İran’ın Rolü Nasibullah Raoufi 2019  Yüksek Lisans/Graduate
841 Conceptions of Modernity in Security Studies: the Study of Security in the Global South Neslihan Dikmen Alsancak 2019 Doktora/Ph.D.
842 An Analysis of Turkey’s Participation to United Nations Peacekeeping Operations Between 1990 and 2017 Neslihan Tezcan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
843 Kıbrıs Barış Harekâtı Sonrası Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Güvenlik Meseleleri (1974-2010) Neşet Çapan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
844 İstihbaratın Demokratik Gözetimi Nevin Çifci 2019  Yüksek Lisans/Graduate
845 Uluslararası Nitelikte Silahlı Çatışmalar Bakımından Uluslararası İnsancıl Hukukun Uygulama Anının Tespiti Sorunu Nuray Kaya Gürpınar 2019  Yüksek Lisans/Graduate
846 Uluslararası Güvenlik Politikaları: İstihbarat Örgütlerinin Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Katkıları Oğuz Giray 2019 Doktora/Ph.D.
847 Bölgesel Güvenlik Kompleksi Olarak Kafkasya’nın Değerlendirilmesi ve ‘Bir Kuşak Bir Yol’ Projesinin Bölgeye Etkileri Oğuzhan Ataman 2019  Yüksek Lisans/Graduate
848 Civil Conflict: Role of Grievance and Terrorism Olgahan Çat 2019  Yüksek Lisans/Graduate
849 Ortadoğu’da Terörizm: Afganistan Örneği Olla Bandar Thaner Alfayez 2019  Yüksek Lisans/Graduate
850 The Strategic Interest of Turkey’s Foreign Policy in Somalia Omar Yusuf Abdulle 2019  Yüksek Lisans/Graduate
851 Examining the Transformation of South Stream to the Turkstream: an Analysis from Energy Security Perspective Onat Kolcu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
852 Politics of Food Security: Foreign Agro Investments Onur Çelik 2019  Yüksek Lisans/Graduate
853 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın Soğuk Savaş’ın Sona Ermesindeki Rolü Onur Özçayan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
854 Kimlik Tanımı Bağlamında Türkiye’nin İran Üzerinden Geliştirdiği Tehdit Algıları (1980-2003) Oral Toğa 2019  Yüksek Lisans/Graduate
855 State Identity, Energy Security and Foreign Policy: a Comparative Analysis of Germany and Turkey Orçun Demir 2019  Yüksek Lisans/Graduate
856 Uluslararası Güvenlik Sorunu Olarak Göç ve Türkiye’ye Etkileri Osman Aslan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
857 Kriz Yönetiminde İstihbarat Birimlerinin Fonksiyonları İle Güvenlik Politikaları Osman Dağar 2019  Yüksek Lisans/Graduate
858 Enerji, Güvenlik ve Neo-Realizm: Türkiye’nin Enerji Güvenliği Geliştirme Kabiliyeti Pınar Buket Kılınç Pala 2019 Doktora/Ph.D.
859 Azerbaycan’a Karşı Yönelmiş Ermeni Terörizminin Mahiyeti, Nedenleri ve Sonuçları Rashad Rzayev 2019  Yüksek Lisans/Graduate
860 The EU as a Security Actor in Africa: the Case of Sahel Mali Rasheed İbrahim 2019  Yüksek Lisans/Graduate
861 ABD ve Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Politikaları Bağlamında Güney Kafkasya Royal Mammadli 2019  Yüksek Lisans/Graduate
862 Yirmi Birinci Yüzyılda Deniz Güvenliği Kavramının Kopenhag Okulu Güvenlikleştirme Yaklaşımı Çerçevesinde Analizi Sait Irkörücü 2019  Yüksek Lisans/Graduate
863 Güvenlik – Özgürlük Geriliminde Avrupa’nın Terörizmle Mücadelesi ve Hukuki Boyutları Salim Işık 2019 Doktora/Ph.D.
864 Representation of Russian-Georgian 2008 War in the Eyes of Georgia: a Critical Geopolitical Perspective Salome Tsikarishvili 2019  Yüksek Lisans/Graduate
865 Medya ve Terör İlişkisi Bağlamında Medyada Terörizm Propagandası Samat Suleyev 2019  Yüksek Lisans/Graduate
866 Human Security and Migration: Case of Ethiopian Migrants in the Middle East Seada Hassen Endris 2019  Yüksek Lisans/Graduate
867 Stratejik İstihbarat Türü Olarak Siyasi İstihbarat Seçkin Aköz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
868 Boru Hatları Özelinde Avrupa Birliği Kritik Enerji Altyapı Güvenliği Seda Birol 2019  Yüksek Lisans/Graduate
869 Suriyeli Mülteci Krizi’nin Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na Etkilerinin Analizi Semih Alpay 2019  Yüksek Lisans/Graduate
870 Türk – Rus Güvenlik İlişkilerinde Bir Rekabet ve İşbirliği Alanı Olarak Karadeniz Serhat Bayrak 2019  Yüksek Lisans/Graduate
871 11 Eylül Sonrası Avrasya’da ABD-Rusya Rekabeti Sevda Aslan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
872 İklim Değişikliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği Sezen Kaya 2019  Yüksek Lisans/Graduate
873 Enerji Arz Güvenliği Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Azerbaycan İlişkileri Shamsi Rzalı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
874 Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Feminist Açıdan Analizi Sinem Yüksel Çendek 2019 Doktora/Ph.D.
875 Siber Saldırılar ve Ülkelerin Siber Güvenlik Politikaları Su Dilara Alioğlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
876 Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversiteleri, Alman Kara Harp Okulu ve Almanya’da Subay Eğitimi Şaban Özdemir 2019  Yüksek Lisans/Graduate
877 2000’li Yıllarda Enerji Güvenliği Çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan Enerji İlişkileri Şahin Karataş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
878 Enerji Arz Güvenliği Üzerinde Rusya-Batı Gerilimi ve Türkiye Şeref Çetinkaya 2019 Doktora/Ph.D.
879 Japonya Dış Politikasında Güvenlik Şerife Soydal 2019  Yüksek Lisans/Graduate
880 Yeni Stratejik Vizyonu Bağlamında Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik Politikası Taylan Selahaddin Bilecek 2019  Yüksek Lisans/Graduate
881 United Nations Peaceful Settlement of Armed Conflicts in Africa Temitope Sefiat Oludoun 2019 Doktora/Ph.D.
882 Güvenlik Faktörünün Türkiye – AB İlişkilerine Etkisi Tolga Altun 2019  Yüksek Lisans/Graduate
883 İnsan Güvenliği ve Avrupa: Arap Baharı Sonrası Göçmen Krizi Tolga Çıkrıkçı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
884 Enerji Koridoru Olma Yolunda Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği: Avantajlar ve Dezavantajlar Tuğba Ağca 2019  Yüksek Lisans/Graduate
885 Terörizmin Değişen Boyutu: DEAŞ Örneği Tuğba Deniz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
886 Algılama Kuramları Açısından Birinci Dünya Savaşı’nın Aktör Çiftleri Düzeyinde İncelenmesi Tuğba Tekin 2019  Yüksek Lisans/Graduate
887 Terörizm ve PKK Terör Örgütü 1980-2012 Yılları Tuğba Tektaş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
888 Avrupa Birliği Enerji Güvenliği Politikası: Rusya Federasyonu’nun Önemi Tuğba Yüksel Durukal 2019  Yüksek Lisans/Graduate
889 Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliğinde Türkiye’nin Yeri: TANAP ve Türk Akımı Projeleri Tuğçen Özkan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
890 Balkan Ülkeleri İç Güvenlik Yapılanmalarının İncelenmesi: Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye Örnekleri Tuna Saylan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
891 Değişen Savaş Kavramı ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi Etkileşimi, Suriye Örneği Ufuk Koç 2019  Yüksek Lisans/Graduate
892 Siber İstihbarat Faaliyetlerinde İnsan İstihbaratı Yaklaşım ve Teknikleri Umut Barış Öztürk 2019  Yüksek Lisans/Graduate
893 The Use of Sexual and Gender Based Violence as a War Strategy in Bosnian War Vesile Nur Daştan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
894 Kopenhag Okulu Teorik Yaklaşımları Çerçevesinde Arap Baharı Olaylarının Orta Doğu Güvenliğine Etkisi Veysi Dilek 2019  Yüksek Lisans/Graduate
895 Yemen İç Savaşı’nın Jeopolitik ve Bölgesel Etkileri Volkan İvak 2019  Yüksek Lisans/Graduate
896 Uluslararası Siber Güvenlik ve Siber Ortamdaki Tehditlerin Fiziksel Bir Savaşa Dönüşme Olasılığı Yasemin Güryuva 2019  Yüksek Lisans/Graduate
897 İran ve Türkiye’de Göç ve Güvenlik Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi Yasin Demirkıran 2019  Yüksek Lisans/Graduate
898 Batı Balkanlardaki Büyük Güç Rekabeti Yusuf Kaynar 2019  Yüksek Lisans/Graduate
899 11 Eylül Sonrası Amerika Bileşik Devletleri’nin Güvenlik Algısının Ortadoğu’ya Yansımaları Yusuf Sarı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
900 Ulusal Güvenlik ve Türk İstihbarat Sistemi Zafer Söylemez 2019  Yüksek Lisans/Graduate
901 European Union Non-Discrimination Principle: Rereading Statutory Social Security Schemes in Turkey Zeynep Günder 2019  Yüksek Lisans/Graduate
902 Türkiye Dış Politikasında Jeopolitik Bir Kavram Olarak Suriye-Irak Sınır Güvenliği: 2002-2017 Dönemi Zeynep Şahin 2019  Yüksek Lisans/Graduate
903 The Role of Transanatolian Natural Gas Pipeline in the European Union Energy Supply Security Ziya Süleymanlı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
606 Uluslararası Güvenlik Sisteminde Değişen Güvenlik Algısı ve Türk Dış Politikası Rasime Kırış 2018 Yüksek Lisans/Graduate
607 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Uluslararası Barış ve Güvenlik İçin Uyguladığı Yöntemler İlyas Kutlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
608 Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı: Soğuk Savaş Sonrası Dönem Güvenlik Demet Haser 2018 Yüksek Lisans/Graduate
609 NATO’nun Güvenlik Alanında Yeni Bir Boyut: Siber Güvenlik Gizem Somuncu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
610 Soğuk Savaş Sonrasında NATO’nun Güvenlik Anlayışının Dönüşümü ve Pasifik’te Değişen Dengelerin NATO’nun Güvenlik Stratejisine Muhtemel Etkileri Haşim Türker 2018 Doktora/Ph.D.
611 Ulusal Güvenlik Politikaları ve Güvenlik Kültürü Arasındaki İlişkiselliği Ortaya Çıkarmaya Yönelik Ölçek Geliştirilmesi Aynur Başurgan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
612 A Comparative Study of Turkey’s Energy Security Policies Towards Kazakhstan and Iraq Halil Buğra Yavuz 2018 Yüksek Lisans/Graduate
613 Narco-Terrorism in Colombia: Exploring the Links Between Organized Crime and Terrorism (2000-2012) Cristian-Mihai Costenar 2018 Yüksek Lisans/Graduate
614 Turkish – Syrian Relations in the Context of Terrorism 1978 – 1998 Selçuk Tekin Özer 2018 Doktora/Ph.D.
615 New Challenges within the Framework of the Responsibility to Protect: Terrorism and Protection of Populations Çağlar Akyıldız 2018 Yüksek Lisans/Graduate
616 Nijerya’da Terörizm (Boko Haram Terör Örgütü) Büşra Bozkurt 2018 Yüksek Lisans/Graduate
617 NATO’nun Terörizm ile Mücadele Stratejileri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Furkan Şahin 2018 Yüksek Lisans/Graduate
618 Örgütlenme ve Terörizm Bağlamında Lozan Barış Konferansı’nda Ermeniler ve Sonrasında Ermeni Diasporasının Faaliyetleri Bünyamin Çap 2018 Yüksek Lisans/Graduate
619 Türkiye’de Narko Terörizm ve Uluslararası Düzeyde Uyuşturucu ile Mücadele Canan Altıntaş 2018 Yüksek Lisans/Graduate
620 11 Eylül Sonrası Dönemde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslararası Terörizm ile Mücadele Politikalarının Karşılaştırılması Seren Parçal 2018 Yüksek Lisans/Graduate
621 Modern Terörizm İçinde PKK’nın Öğrenen Örgütler Bağlamında İncelenmesi Atilla Öcal 2018 Yüksek Lisans/Graduate
622 Uluslararası Terörizm: PKK Örneği Çağatay Türk 2018 Yüksek Lisans/Graduate
623 Dini Motifli Terörizm ve Finansal Kaynakları: El Kaide, IŞİD ve Boko Haram Aydın Erdoğan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
624 Medya ve Terörizm İlişkisi: IŞİD Örneği Flamur Ismaili 2018 Yüksek Lisans/Graduate
625 Küreselleşme ve Terörizm: Terörizmin Finansal Kaynakları Zeynep Aysu Sarahan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
626 The Military Evolution in the Black Sea Region (Security Challenges 2004-2017) Iuliana Oprea 2018 Yüksek Lisans/Graduate
627 Europe’s Security Challenges and Transatlantic Relations Hidayet Çilkoparan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
628 Economic Interdependence and Security in Southeast Asia: a Realist Analysis Pelin Drubkowski 2018 Yüksek Lisans/Graduate
629 The EU’s Security Actorness in the South Caucasus Region After the August 2008 War Gizem Tok 2018 Yüksek Lisans/Graduate
630 Security Challenges of Cameroon and the Effects on France-African Relations Evaristus Mwenyo Eyong Agbendifor 2018 Yüksek Lisans/Graduate
631 The Establishment of Overseas Military Bases with Regard to the International Security and Distribution of Power Volkan Ferlengez 2018 Yüksek Lisans/Graduate
632 Energy – Security Nexus in the Gulf Muhittin Ahmedoğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
633 Siber Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Abdullah Tokdaş 2018 Yüksek Lisans/Graduate
634 Suriye İç Savaşı Sonrası Avrupa Birliği Güvenlik Denkleminde Mülteci Krizi Şeyma Kalyoncu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
635 Türkiye’de Güvenlik Çalışmalarının Tarihsel Perspektiften Nitel Analizi Yusuf Zakir Baskın 2018 Yüksek Lisans/Graduate
636 Stratejik ve Öngörüsel İstihbarat Bağlamında ABD Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Strateji Belgelerinin İncelenmesi Muhammet Vanlıoğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
637 Uluslararası Güvenliğin Bir Bileşeni Olarak Siber Güvenlik Kamil Tarhan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
638 Ege Denizi’nde Düzensiz Göç, Güvenlik ve İnsan Hakları Paradoksu: Frontex Özgür Kayaalp 2018 Yüksek Lisans/Graduate
639 Savunma ve Güvenlik Politikası Bağlamında Avrupa Birliği Gökhan Tekin 2018 Yüksek Lisans/Graduate
640 Türkiye’de Güvenlik Söyleminin Kuruluşu: TBMM Tutanakları Üzerinden Bir İnceleme (1978-2002) Taha Baran 2018 Doktora/Ph.D.
641 Dış Politikanın Sivil-Asker İlişkileri Üzerindeki Etkisi: AB Koşulluluk İlkesi ve Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Paradigması Kazım Uğur Kızılaslan 2018 Doktora/Ph.D.
642 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimî Üye Ülkeleri Savunma Harcamalarının Ekonomik ve Politik İncelemesi Murat Şeker 2018 Yüksek Lisans/Graduate
643 Suriye İç Savaşında Kadınların Durumunun Feminizm ve Feminist Güvenlik Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi Gülşah Biçer 2018 Yüksek Lisans/Graduate
644 Siber Güvenlik ve Terörizmin Evrilişi: Türkiye Üzerine Etkileri Dilaver Gedik 2018 Yüksek Lisans/Graduate
645 Dış Politika Yapım Sürecinde Güvenlik-Kalkınma Bağı Yaklaşımları: AB, ABD ve Çin Örnekleri Merve Aksu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
646 AB’nin Güvenlik Politikalarında Kuzey Afrika’nın Yeri ve Önemi Abdullah Orhan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
647 Suudi Arabistan’ın Güvenlik Algısı ve Dış Politikasının Değişimi (2010-16) Necmettin Acar 2018 Doktora/Ph.D.
648 Güvenlik ve Kapasite: 2002-2011 Yılları Arası Türkiye’nin Ortadoğu Politikası Burak Çakırca 2018 Doktora/Ph.D.
649 İsrail’de Güvenlik: Ulus-Devlet Saplantısı ve Filistin Meselesine Yansımaları Yunus Can Polat 2018 Doktora/Ph.D.
650 Dış İlişkiler ve Güvenlik Çerçevesinde Soğuk Savaş Sonrası Dönemde AB-ABD İlişkileri Simge Özcan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
651 Avrupa Birliği Politikalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: AB Güvenlik Politikası ve Kadın Ece Mozakoğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
652 Güvenlik Yönetişimi ve İnsan Güvenliği İlişkisi: Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar Örneği Alpay Alpaydın 2018 Yüksek Lisans/Graduate
653 Tek Kutuplu Sistemde Bölgesel Güçlerin Ulusal Güvenlik Stratejileri: Suudi Arabistan Örneği (1990-2015) İsmail Akdoğan 2018 Doktora/Ph.D.
654 Almanya’nın Ulusal Güvenlik Belgeleri Üzerinden Alman Stratejik Kültürünün Nitel Analizi Emre Baran Pak 2018 Yüksek Lisans/Graduate
655 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Psikolojik Harekatın Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikalarındaki Rolü Hulusi Gölpınar 2018 Yüksek Lisans/Graduate
656 A Feminist Critique of Just War Tradition Yakup Ceki Bilmen 2018 Doktora/Ph.D.
657 Soğuk Savaş Sonrasında Savaşın Değişen Yapısı: Asimetrik Savaş Onur Ekinci 2018 Yüksek Lisans/Graduate
658 Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu’da Güç Dengesi: Silahlanma Dinamiklerinin İttifaklar ve Büyük Güçlerle İlişkilere Etkisi Oğuz Güngörmez 2018 Yüksek Lisans/Graduate
659 Değişen Dünya Düzeninde Yeni Savaş Sistemi Nail Yıldırım 2018 Yüksek Lisans/Graduate
660 2002 Sonrası Türkiye – İran Enerji İlişkileri ve Jeopolitik Sonuçları Mustafa Bozbay 2018 Yüksek Lisans/Graduate
661 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Güney Kafkasya’da Küresel Rekabet Meryem Şahbaz 2018 Yüksek Lisans/Graduate
662 Jeopolitik Çerçevede Ukrayna-Rusya Gerilimi Mert Dinler 2018 Yüksek Lisans/Graduate
663 Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Kırım Krizi’ne Karadeniz’de Değişen Jeopolitik Dengeler Meltem Menzilcioğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
664 Soğuk Savaş Sonrası Afganistan’ın Avrasya Jeopolitiğindeki Yeri Khair Mohammad Qaderi 2018 Yüksek Lisans/Graduate
665 Küreselleşme, Politik Mekân ve İktidar: Alternatif Bir Jeopolitik Değerlendirme İrem Ece Akpınar 2018 Yüksek Lisans/Graduate
666 Rusya’nın Hibrid Savaş Anlayışı: Ukrayna Örneği Ibragim Shakhbazov 2018 Yüksek Lisans/Graduate
667 Base Politics During the Post-Cold War Era: A Comparative Study of South Korea and Turkey Hyewon Kwon 2018 Yüksek Lisans/Graduate
668 Hibrit Savaş: 2014 Yılı Rusya’nın Ukrayna Müdahalesi Hasan Arslan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
669 Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu’da Askeri Denge (1991-2016) Furkan Halit Yolcu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
670 Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’de ABD-Rusya Rekabeti: Çevrelemenin Yeniden Yaratılması Ferit Çakıcı 2018 Yüksek Lisans/Graduate
671 Doğu Akdeniz Enerji Keşiflerinin Bölgeyi Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Değiştirme Potansiyeli Fadime Ayca Ceylan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
672 Hibrit Savaş Doktrininin Uygulama Esasları Çerçevesinde Suriye Örneği Erdem Ekmekcioğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
673 Büyük Güçler Politikasında Orta Asya Enerji Kaynakları: Jeopolitik Mücadele Çağlar Şakı 2018 Yüksek Lisans/Graduate
674 Tarihsel Süreç İçerisinde Hazar Denizi’nin Orta Asya Türk Devletleri Açısından Jeopolitik Önemi Cengiz Eker 2018 Yüksek Lisans/Graduate
675 1915’den 2015’e Rus Savaş Kültürünün Değişimi Bedirhan Dil 2018 Yüksek Lisans/Graduate
676 Climate Change & Civil War: the Syrian Case Batuhan Yıldız 2018 Yüksek Lisans/Graduate
677 Transformation of the United Nations Peacekeeping in the Post-Cold War Era: the Case of Somalia and Beyond Asime Yıldız 2018 Yüksek Lisans/Graduate
678 Güvenlikleştirme Teorisi ve Dünya-Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Soğuk Savaş Sonrası İran Dış Politikasında Kürt Meselesi Ahmet Doğru 2018 Doktora/Ph.D.
679 Rusya’nın Hibrit Savaş Stratejisi ve Suriye Örneği Ahmet Arda Şensoy 2018 Yüksek Lisans/Graduate
680 Dördüncü Nesil Savaş Kapsamında Türkiye İçin Strateji Tartışmaları Abdullah Şengönül 2018 Doktora/Ph.D.
681 Rusya Federasyonu’nun Örnek Vaka Analizleriyle Yeni Nesil Savaşın İncelenmesi Muhammed Onur Çöpoğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
566 European Union’s Contending Security Approaches to Syrian Refugee Crisis: National Security Versus Societal Security Gizem Tuğba Özkut 2017 Yüksek Lisans/Graduate
567 21. Yüzyıl’da Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikaları ve Ortak Güvenlik Arayışları Levent Yiğittepe 2017 Doktora/Ph.D.
568 Enerji Güvenliği Bağlamında Kritik Enerji Altyapı Güvenliği, NATO Konsepti ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Örneği Mehmet Güzeloğlu 2017 Yüksek Lisans/Graduate
569 Orta Doğu’daki Güvenlik Sorunlarının Bölgesel Güvenlik Yapılanmasına Etkisinin Analizi Hasan Yiğit 2017 Yüksek Lisans/Graduate
570 Yumuşak Güç Avrupa Birliği’nin Dış Politika Aktörü Olarak Avrupa Ortak Dış Güvenlik Politikası ve Bosna, Kosova, Suriye Krizleri Üzerinden Güvenlik Politikalarının Değerlendirilmesi Mehmet Timuçin 2017 Yüksek Lisans/Graduate
571 Insurgency or Terrorism: Dilemmas from the Syrian Civil War 2011-2015 Necdet Özçelik 2017 Yüksek Lisans/Graduate
572 Libya a Between Terrorism and Lockorbei (1988-2003) Adel Nagi Bakka 2017 Yüksek Lisans/Graduate
573 Threat of Nuclear Terrorism: Towards an Effective Nuclear Security Regime Muhammed Ali Alkış 2017 Yüksek Lisans/Graduate
574 Küresel Terörizm Bağlamında Yabancı Terörist Savaşçılar ve Avrupa Birliği’ne Etkileri Mehmet Ülgen Genç 2017 Yüksek Lisans/Graduate
575 İslami Söylemli Terörizm ve Nijerya’ya Yansımaları: Boko Haram Terör Örgütü Hasan Maraş 2017 Yüksek Lisans/Graduate
576 Terörizm ve Terör Örgütleri ile Mücadele: Türkiye’nin DEAŞ (IŞİD) Terör Örgütüyle Mücadele Politikası Sinan Şahin 2017 Yüksek Lisans/Graduate
577 Russian National Security Strategy: Changes in Securitisation Issues Daria Morar 2017 Yüksek Lisans/Graduate
578 The Security Dilemma in the Mediterranean Sea Region and Its Impact on Regional Cooperation Hatice Kesgin 2017 Yüksek Lisans/Graduate
579 Les Changements Climatiques: D’un Enjeu De Developpement À Un Enjeu De Sécurité Emirhan Altunkaya 2017 Yüksek Lisans/Graduate
580 Understanding Turkish-Greek Relations Through Securitization to Desecuritization: a Turkish Perspective Cihan Dizdaroğlu 2017 Doktora/Ph.D.
581 İran Nükleer Programı ve Orta Doğu Siyasetine Güvenlik Yansımaları Hasan Akarsu 2017 Yüksek Lisans/Graduate
582 Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ali Burak Darıcılı 2017 Doktora/Ph.D.
583 Neorealizmin Güvenlik Varsayımları Bağlamında İsrail’in Filistin Politikası Oğuzhan Acar 2017 Yüksek Lisans/Graduate
584 Realizmin Güç ve Güvenlik Unsurları Açısından Nükleer Silahlar Serkan Acar 2017 Yüksek Lisans/Graduate
585 ABD’nin Basra Körfezi’ne Yönelik Güvenlik Politikaları: Çifte Sütun Politikasından Çifte Kuşatma Politikasına Hafiz Mammadov 2017 Yüksek Lisans/Graduate
586 Ulusal Güvenlik ve Enerji Stratejisi Bağlamında Rusya Federasyonu’nun Çin Halk Cumhuriyeti’ne Yönelik Politikası Kanat Ydyrys 2017 Doktora/Ph.D.
587 Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Anlayışının Neorealist Perspektiften Analiz Ali Necefoğlu 2017 Yüksek Lisans/Graduate
588 Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi: Arap Baharı Örneği Agung Nurwijoyo 2017 Yüksek Lisans/Graduate
589 Batı Afrika’da Ulusötesi Güvenlik Sorunları: Nijeria Örneği Ronısıa Ariete Almeida Tavares 2017 Yüksek Lisans/Graduate
590 Güvenlik Perspektifinden ABD’nin Afrika Politikası Mehmet Ali Yüksel 2017 Yüksek Lisans/Graduate
591 Dış Politikaya Güvenlik Eksenli Bakış: Güney Kore Örneği (1945-2013) Caner Kur 2017 Yüksek Lisans/Graduate
592 Hindistan Örneğinde İklim Değişikliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi Çağla Vural 2017 Yüksek Lisans/Graduate
593 Karadeniz Güvenlik Mimarisinin Oluşumu ve Türkiye’nin Rolü Selim Kurt 2017 Doktora/Ph.D.
594 Suriye Krizi Bağlamında Obama Dönemi Türkiye-ABD İlişkilerinde Değişen Güvenlik Ortaklığı Ferahşan Gençkaya 2017 Yüksek Lisans/Graduate
595 The Nature of Africa’s Relations with External Actors in Historical Context: the Colonial, Cold War and Post-Cold War Eras Nyadera İsrael Nyaburi 2017 Yüksek Lisans/Graduate
596 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Balkan Politikası Yusuf Fidan 2017 Yüksek Lisans/Graduate
597 Religious Geopolitics in the Middle East: the Importance of Jerusalem for Abrahamic Religions Yusuf Alçiçek 2017 Yüksek Lisans/Graduate
598 Stratejik İstihbarat Bağlamında Karşılaştırmalı Savaş Teorileri ve Stratejistler Yunus Karaağaç 2017 Yüksek Lisans/Graduate
599 Amerika Birleşik Devletleri’nin Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’e ve Çevresine Yönelik Stratejisinin/Politikalarının Bölge Güvenliğine Etkileri Uğur Aktürk 2017 Doktora/Ph.D.
600 Azerbaycan’ın Jeopolitik Sorunları Turabkhan Hasanlı 2017 Yüksek Lisans/Graduate
601 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Aktörlerin Ortadoğu’da Güç ve Çıkar Mücadelesi: AB, ABD, Çin ve Rusya Üzerinden Bir Analiz Şahin Çaylı 2017 Doktora/Ph.D.
602 Changing Geopolitical Importance of Balochistan: a Case Study of Gwadar Port and China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) Muzaffir Hussain 2017 Yüksek Lisans/Graduate
603 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yasadışı Göçün Türkiye’nin Sınır Güvenliğine Etkisi Hakan Karaduman 2017 Yüksek Lisans/Graduate
604 Peace Building Through Peace Education in Post Conflict Societies: a Case Study of Bosnia Herzegovina Gülsüm Cihan Kencesoy 2017 Yüksek Lisans/Graduate
605 Jeopolitik Bakımdan Suriye-Rusya İlişkileri Ayşe Yaşar 2017 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
520 21. Yüzyılda Ortodoks Güvenlik Paradigmasının Aşınımı: Uluslararası İlişkilerde Siber Güvenlik İbrahim Kurnaz 2016 Yüksek Lisans/Graduate
521 Dini Motifli Ayrılıkçı Hareketler ve Terörizm: Filipinler Örneği Samet Durmuş 2016 Yüksek Lisans/Graduate
522 AB’nin Uluslararası Terörizm ile Mücadele Politikası Burcu Tugay 2016 Yüksek Lisans/Graduate
523 21. Yüzyılda Değişen Güvenlik Paradigmalarının Terörizm Stratejisiyle Mücadeleye Etkiler Osman Şen 2016 Doktora/Ph.D.
524 İnsan Güvenliği ve Terörizm Duygu Çağla Bayram 2016 Yüksek Lisans/Graduate
525 Russia’s Policy on Secessionism in the United Nations Security Council Mehmet Zeki Günay 2016 Doktora/Ph.D.
526 Global Health Governance, Sovereignty and Security: Constructing the Case of Ebola Sarp Şamil Dağçınar 2016 Yüksek Lisans/Graduate
527 Analysing the Possible Implications of Turkey-EU Cooperation in Terms of Foreign and Security Policy Seda Gözde Tokatlı 2016 Yüksek Lisans/Graduate
528 National and International Cybersecurity Strategies of the United States: a Securitization Attempt Duygu Küçükaydın 2016 Yüksek Lisans/Graduate
529 Natural Gas Diplomacy of Russia with the EU and Turkey: Political and Security Versus Economic and Environmental Dimensions Kürşad Tosun 2016 Doktora/Ph.D.
530 Çatışan Kimlikler: İsrail’de Toplumlararası Güvenlik İkilemi Tuğçe Ersoy 2016 Doktora/Ph.D.
531 Siber Güvenlik Kavramının Gelişimi ve Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme Barış Çeliktaş 2016 Yüksek Lisans/Graduate
532 Güvenlik Sektörü Reformu ve Türkiye Gizem Tan Başcı 2016 Yüksek Lisans/Graduate
533 Uluslararası İlişkiler Temelinde Siber Güvenlik: Mikro Siber İttifak Teorisi (Micro-Cat) Vahit Güntay 2016 Doktora/Ph.D.
534 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Güvenlik Teorileri Ekseninde Rusya’nın Kafkasya Politikaları (1991-2016) Faruk Tipioğlu 2016 Yüksek Lisans/Graduate
535 Küresel Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye’nin Dış Güvenlik Politikası Beyazıt Bestami Uyumaz 2016 Yüksek Lisans/Graduate
536 Yeni Güvenlik Politikaları Bağlamında Türkiye’de İstihbaratın Dönüşümü Emre Çıtak 2016 Doktora/Ph.D.
537 Rusya’nın Güvenlik Politikalarında Orta Asya Serkan Mengüç 2016 Yüksek Lisans/Graduate
538 Amerikan Güvenlik Politikasında Zbigniew Brzezinski’nin Rolü ve Türkiye Değerlendirmeleri Levent Demirci 2016 Doktora/Ph.D.
539 Uluslararası Entegrasyonlar ve Türkiye’nin Ekonomi ve Güvenlik Sorunlarına Çözüm Arayışları Mehmet Deveci 2016 Yüksek Lisans/Graduate
540 Soğuk Savaş Başlangıcında Türkiye’ye Yönelik Sovyetler Birliği Tehdidi ve Güvenlik Politikaları Yavuz İnce 2016 Yüksek Lisans/Graduate
541 Çok Kültürlü Toplumlarda Güvenlik: Sudan Örneği Tirab Abbkar Tirab 2016 Doktora/Ph.D.
542 Birleşmiş Milletler’in İnsani Güvenlik Söylemi Bağlamında Barışı Korumanın Dönüşümü: Kosova Örneği Zeynep Arıöz 2016 Doktora/Ph.D.
543 Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Politikası Mehmet Eren 2016 Yüksek Lisans/Graduate
544 Stratejik İstihbaratın Güvenlik Stratejileri ve Politikaları Açısından Yeri ve Önemi Merve Seren 2016 Doktora/Ph.D.
545 Ulusal Güvenliğin Sağlanması Açısından İç Güvenlik İstihbaratının Önemi Selçuk Bağcı 2016 Yüksek Lisans/Graduate
546 Rusya Federasyonu’nun Askeri Güvenlik Refleksindeki Dönüşüm Ahmet Sapmaz 2016 Doktora/Ph.D.
547 İnsani Müdahale: Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale Aktörleri ve Uygulama Şekli Yücel Tuncer 2016 Yüksek Lisans/Graduate
548 NATO’nun Değişen Güvenlik Stratejilerinde Azerbaycan’ın Jeopolitik Önemi ve Azerbaycan Ulusal Güvenliğine Etkileri Yasin Salmanov 2016 Yüksek Lisans/Graduate
549 The Shia Crescent Discourse: a Critical Geopolitical Approach Şermin Pehlivantürk 2016 Yüksek Lisans/Graduate
550 The Nuclear Non-Proliferation Regime After the Cold War: the Role of ‘Nuclear’ South Asia in the Regime Nilgün Gerçeker 2016 Doktora/Ph.D.
551 Olası Yeni Soğuk Savaş Tehlikesi ve Şanghay İşbirliği Örgütü Muhammed Arif Boyraz 2016 Yüksek Lisans/Graduate
552 Musul’un Türk Dış Politikası’na Jeopolitik Etkileri Mehmet Kayık 2016 Yüksek Lisans/Graduate
553 Türkiye’nin Jeopolitik Gücü İçin 2000’li Yıllardan Sonra Bölge Ülkeleri ile Petrol ve Doğal Gaz İlişkileri Mehmet İnak 2016 Yüksek Lisans/Graduate
554 Continuity and Change in Turkey’s Policy Towards the Balkans in the Post-Cold War Era: the Case of Bosnia- Herzegovina Kübra Duran 2016 Yüksek Lisans/Graduate
555 Soğuk Savaş Sonrası ABD-Rusya Nükleer İlişkileri Julia Sabirzyanova 2016 Yüksek Lisans/Graduate
556 The Implications of Somali Ethiopian War of 1977 on the Fall of Somali State in 1991 İsmail İbrahim 2016 Yüksek Lisans/Graduate
557 Hegemonya İnşasında Ordunun Yeri: Soğuk Savaş Sonrası ABD Ordusu Örneği Hüseyin Korkmaz 2016 Yüksek Lisans/Graduate
558 Turkey’s Changing Discourses of Strategy: a Critical Realist Analysis Hasan Yükselen 2016 Doktora/Ph.D.
559 Çevresel Strateji Kapsamında İsrail’in Kuzey Irak Kürtleri Politikasının Analizi Hakan Süslü 2016 Doktora/Ph.D.
560 Soğuk Savaş Sonrası Kıbrıs Sorunu (1990 – 2015) Güzide Çakır 2016 Yüksek Lisans/Graduate
561 Jeopolitik Açıdan Sınır Güvenliği: Uludere Sınırı Örneği Bülent Öztürk 2016 Doktora/Ph.D.
562 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yasadışı Göçün Uluslararası Güvenliğe Etkileri: Avrupa Birliği Örneği Burak Korkmaz 2016 Yüksek Lisans/Graduate
563 Güney Kafkasya’nın Jeopolitik Konumu ve Çatışma Alanları Aynur Musayeva 2016 Yüksek Lisans/Graduate
564 Jeopolitik Yönden Mısır’ın Önemi ve ABD’nin 2013 Mısır Darbesi’ne Yönelik Tutumu Alptuğ Kuduoğlu 2016 Yüksek Lisans/Graduate
565 Adalar Denizi’nin Jeopolitik Özellikleri Adem Cevri 2016 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
489 The Limits of Realist Conceptions of Security: Examing the Views of Campbell and Waever Elfesiya Seven 2015 Yüksek Lisans/Graduate
490 The New Terrorism Debate: Change and Continuity in Goals of Terrorist Organizations Volkan Deniz Özbudak 2015 Yüksek Lisans/Graduate
491 Globalization and the Challenges of 3rd World Countries: a Case Study of Nigerian Security Challenges Yusuf Saheed Adegboyega 2015 Yüksek Lisans/Graduate
492 The Organization for Security and Co-Operation in Europe in the Post-Cold War Era: an Analysis of Its Comprehensive Approach to Security Hakan Karaaslan 2015 Doktora/Ph.D.
493 The Quest for Security: Soviet Union’s Demands from Turkey, 1945-1946 İdlir Lika 2015 Yüksek Lisans/Graduate
494 Enerjinin Ulusal Güvenlik Üzerindeki Etkileri: Hazar Havzası ve Azerbaycan Örneği Zamin Mustafayev 2015 Yüksek Lisans/Graduate
495 Arap Baharı Sonrası Ortadoğu’daki Statüko Karşıtı Yapılanmaların Türkiye’nin Güvenlik Stratejilerine Etkileri Ünal Bayraktar 2015 Yüksek Lisans/Graduate
496 İstanbul Süreci’nin Afganistan’ın İstikrarına Etkisi: Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi Çerçevesinde Bir Değerlendirme Suhrab Aria 2015 Yüksek Lisans/Graduate
497 Ahmedinejad Dönemi Türkiye-İran İlişkilerinin Güvenlik Boyutu Serhat Cüneyt Gündoğdu 2015 Yüksek Lisans/Graduate
498 Uluslararası Yeni Güvenlik Yaklaşımları Kavramsalında Bilgi Güvenliğinin Önemi Oğuzhan Güney 2015 Yüksek Lisans/Graduate
499 Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Anlayışı Bağlamında NATO Güngör Şahin 2015 Doktora/Ph.D.
500 Uluslararası İlişkilerde Siber Güvenlik Algısı ve Ulus Devletin Değişen Stratejisi Yasemen Özfındık Koik 2015 Yüksek Lisans/Graduate
501 Aden Körfezi ve Hint Okyanusunda Deniz Haydutluğuna Karşı Kullanılan Silahlı Özel Gemi Güvenlik Timlerine (SÖGGÜT) İlişkin Çalışma Levent Bahadır 2015 Yüksek Lisans/Graduate
502 Kafkasya Jeopolitiği İçinde Güney Kafkasya’nın Stratejik Önemi ve Güvenlik Sorunları Veli Mirzayev 2015 Yüksek Lisans/Graduate
503 Türkiye’de Enerji Boru Hattı Taşımacılığında Güvenlik Hakan Akın 2015 Yüksek Lisans/Graduate
504 İnşacı Kuram Çerçevesinde Türkiye’nin Yakın Dönem Güvenlik Politikasında Tarih, Kültür ve Kimliğin Rolü: 1998 – 2012 Emre Ozan 2015 Doktora/Ph.D.
505 Soğuk Savaş Dönemi ABD’nin Değişen Güvenlik Politikası ve Bu Politika Çerçevesinde Japonya-ABD İlişkileri Büşra Şişman 2015 Yüksek Lisans/Graduate
506 Ulusal Güvenlik Bağlamında İslam Devrimi Sonrası İran Dış Politikası: Mahmud Ahmedinejad Dönemi Örneği Yunus Emre Yapıcı 2015 Yüksek Lisans/Graduate
507 21. Yüzyıl Ölçütleri Bakımından Türkiye’nin Jeopolitik Özellikleri Yüksel Mansur Kılınç 2015 Yüksek Lisans/Graduate
508 Turkey’s Approach to Humanitarian Intervention in the Post-Cold War Era: the Cases of Bosnia and Kosovo Şükrü Çıldır 2015 Yüksek Lisans/Graduate
509 Kongo Savaşları (1996-2003): Soğuk Savaş Sonrası Afrika’da Çatışma ve Kriz Sinan Baran 2015 Yüksek Lisans/Graduate
510 The Applicability of International Humanitarian Law to Cyber Warfare and the Key Issues: Threshold, Principle of Distinction and Neutrality, Sovereignty, and Attribution Ramazan Güreşci 2015 Yüksek Lisans/Graduate
511 Kimlik, Çıkar ve Jeopolitik Ekseninde Ahıska Türkleri Sorunu Mustafa Üren 2015 Doktora/Ph.D.
512 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun İcra Ettiği Askeri Müdahalelerin Türkiye Perspektifinden İncelenmesi Mustafa Ok 2015 Yüksek Lisans/Graduate
513 Savaş Analizinde Clausewitz’in Esas Üçlemesi: Afganistan’da Taliban Kalkışması Örneği Kıvılcım Romya Bilgin 2015 Doktora/Ph.D.
514 Geopolitical Traditions of Colombia in Comparison to Argentina, Brazil and Chile Juan Sebastian Ballen Chaparro 2015 Yüksek Lisans/Graduate
515 War or Peace? the Dodecanese Islands in Turkish Foreign and Security Policy (1923-1947) Hazal Papuççular 2015 Doktora/Ph.D.
516 The Problems of Peacebuilding in the Aftermath of War and the Position of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavian Countries in Bosnia and Herzegovina Faruk Tekşen 2015 Yüksek Lisans/Graduate
517 Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Türk Dış Politikasında Enerji Güvenliği ve Azerbaycan Duhan Kalkan 2015 Doktora/Ph.D.
518 Türkiye – Cezayir İlişkilerinin Jeopolitik Potansiyeli Deniz Doğan 2015 Yüksek Lisans/Graduate
519 Continuity and Change of ‘War’ in the 20th Century Can Zengin 2015 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
450 Security Sector Reform in Iraq: Building Security Forces in Post-Conflict Multi-Ethnic Societies Salih Akpınar 2014 Yüksek Lisans/Graduate
451 Migration-Security Nexus in the European Union Through Copenhagen School’s Conceptualization of Security: France and the United Kingdom as Case Studies Özge Özmen 2014 Yüksek Lisans/Graduate
452 Orta Asya’da Bir Güvenlik Örgütü Olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Beibit Baimuratov 2014 Yüksek Lisans/Graduate
453 Terör, Terör Olayları ve Uluslararası Bölgesel Anlaşmalarda Terörizm Mohammad Murtaza Kohistani 2014 Yüksek Lisans/Graduate
454 Küresel Boyutta Biyolojik Terörizm (Biyo-Terör) Tehdidi ve Türkiye’de Biyo-Terör Güvenliğine Yönelik Savunma Sistemi İlker Kiremitçi 2014 Doktora/Ph.D.
455 Terörizm Kavramı ve Gelir Kaynakları Üzerine Teorik Bir İnceleme Derviş Çanakçı 2014 Yüksek Lisans/Graduate
456 NATO-EU Security Relations in the Post-9/11 Security Era Ikenna Ifeanyichukwu Onyeador 2014 Yüksek Lisans/Graduate
457 Bilateral Normalization and Regional Security: an Analysis of the Nagorno-Karabakh Conflict Resolution Process Through T.A.N.P. Sevinj Iskenderova 2014 Yüksek Lisans/Graduate
458 Drug Trafficking as a Global Security Issue: Case of Turkey as a Transit Country for Afghanistan – Based Drug Trafficking Ceyda Ertuğrul Tonbul 2014 Yüksek Lisans/Graduate
459 The Reconstruction of Human Security Through the Framework of Security-as-Emancipation Uluç Karakaş 2014 Yüksek Lisans/Graduate
460 Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye’nin Güvenlik ve Barış Algısı Burhan Barlas 2014 Yüksek Lisans/Graduate
461 Kolonyal Dönemden Günümüze Jeopolitik Bağlamda Anklav/Eksklav Ülke Toprakları-Güvenlik İlişkisi Tarık Demir 2014 Doktora/Ph.D.
462 11 Eylül Sonrası Dönem ve Değişen Yeni Dünya Düzeninde Stratejik Güvenlik Bağlamında Doğu Akdeniz’de İngiliz Üsleri Hazel Keser 2014 Yüksek Lisans/Graduate
463 ABD’nin Yeni Güvenlik Anlayışında İslam Algısı Murat Silinir 2014 Doktora/Ph.D.
464 Bölgesel Güvenlik Dengeleri Bağlamında Rusya-İran İlişkileri Aytan Mammadlı 2014 Yüksek Lisans/Graduate
465 Afganistan’daki Güvenlik Sorunları Muzaffer Toofan Noory 2014 Yüksek Lisans/Graduate
466 Ulusal Güvenlik Bağlamında Tıbbi Tehdit ve Tıbbi İstihbarat Değerlendirmesi Levent Sevim 2014 Yüksek Lisans/Graduate
467 Avrupa Güvenlik Anlaşmaları Çerçevesinde Güney Kafkasya Bölgesi İçin Bir Çözüm Modeli Tolga Otabatmaz 2014 Yüksek Lisans/Graduate
468 Küreselleşme ve Ekonomik Güvenlik Ayşe Ece Alkan 2014 Yüksek Lisans/Graduate
469 ABD-Rusya Federasyonu İlişkilerinde Güvenlik İkilemi (2001-2012) Murat Yorulmaz 2014 Doktora/Ph.D.
470 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Birleşmiş Milletler’in Rolü Özlem Al 2014 Yüksek Lisans/Graduate
471 Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu Güvenlik İlişkileri Eduard Khusainov 2014 Yüksek Lisans/Graduate
472 Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2009–2010 Dönemi Geçici Üyeliğinin Türk Dış Politikasına Etkisinin Analizi: Adaylık Süreci, Dönem Politikaları ve Açılımları Talat Ural 2014 Yüksek Lisans/Graduate
473 AB-NATO Güvenlik İş Birliği Politikalarında Rusya Açmazı Murat Tunca 2014 Doktora/Ph.D.
474 Soğuk Savaş Sonrasında Afrika’daki Çatışmaların Önlenmesi: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi ve Darfur Krizi Örneği İbrahim Arslan 2014 Doktora/Ph.D.
475 Ulusal Güvenlik Politikalarının Belirlenmesinde İstihbaratın Rolü ve Önemi Çağlar Gün 2014 Yüksek Lisans/Graduate
476 Genişletilmiş Karadeniz Bölgesinde Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşturulmasında Güvenliksizleştirme Süreci Barış Gürsoy 2014 Yüksek Lisans/Graduate
477 Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları ve Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarının Değişiminin İncelenmesi Yusuf Kılıç 2014 Yüksek Lisans/Graduate
478 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO’nun Nükleer Silah Politikasının Uluslararası Güvenliğe Etkileri ve Türkiye Şafak Oğuz 2014 Doktora/Ph.D.
479 Continuity and Change of the US Missile Defense Strategy in the Post-Cold War Era Samet Dönmez 2014 Yüksek Lisans/Graduate
480 After Cold War Era NATO Alliance’s Military Interventions; Comparative Probe of Bosnia-Kosovo-Afghanistan-Libya Cases Rüştü Salim Savaş Biçer 2014 Doktora/Ph.D.
481 Haklı Savaş Teorisi ve Sömürgecilik Bağlamında Libya Müdahalesi Osman Akgül 2014 Yüksek Lisans/Graduate
482 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Devlet Dışı Aktörlerin Kitle İmha Silahları (KİS) ile Terör Eylemleri Yapma Eğilim ve Yeteneklerinin Değerlendirilmesi Olcay Denizer 2014 Doktora/Ph.D.
483 Evaluating Rentier Theory and Resource Curse Theory: the Case of the Libyan Civil War Nur Aslan 2014 Yüksek Lisans/Graduate
484 2003-2010 Yılları Arasında İran’ın Amerikan İşgali Altındaki Irak’a Yönelik Politikası Jeopolitik Değişimler Hakkında Bir Çalışma Mohammed Omeed Ezzulddin Ezzulddin 2014 Yüksek Lisans/Graduate
485 Savaşın Yazımı: XVI. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Savaş Olgusuna Bakış: Uzun Savaşlar Örneğinde Kadir Purde 2014 Yüksek Lisans/Graduate
486 Klasik Liberalizmden Piyasa Anarşizmine Devlet, Savaş ve Barış İlişkisi: Kuramsal Bir Çözümleme Belgin Büyükbuğa 2014 Doktora/Ph.D.
487 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Askeri Değişim: NATO Orduları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Barış Ateş 2014 Doktora/Ph.D.
488 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya Yakın Çevre Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi: Orta Asya Örneği Aidarbek Amirbek 2014 Doktora/Ph.D.
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
420 Güvenlik Çalışmaları Alanında Kopenhag Okulu’nun Toplumsal Güvenlik Kavramsallaştırması Çerçevesinde Bir Etnik Çatışma Örneği Olarak Kosova Sorunu Bülent Sarper Ağır 2013 Doktora/Ph.D.
421 Ulusal Güvenlik-Çevresel Güvenlik Ekseninde Silahlı Kuvvetler Çevre İlişkisi Tarık Ak 2013 Doktora/Ph.D.
422 Security in the Black Sea Region: Continuity and Change Aslıhan Anlar 2013 Doktora/Ph.D.
423 Common Foreign and Security Policy of the European Union and the Role of the European Parliament in CFSP from a Supranationalist Outlook Ayşegül Sezer 2013 Yüksek Lisans/Graduate
424 Comparative Analysis of Domestic Security Issues of Kazakhstan and Uzbekistan in the Post-Soviet Era Arzu Turgut 2013 Yüksek Lisans/Graduate
425 Japan’s Search for Ontological Security in the Post-Cold War Period: the Reconfiguration of Trusting Relationships in East Asia Hakan Gönen 2013 Doktora/Ph.D.
426 From Securitization to Desecuritization: Decoding Turkish Foreign Policy Towards Iran Çağla Lüleci 2013 Yüksek Lisans/Graduate
427 Perceptions of Foreign and Security Policies in Egypt After the Arab Spring Önder Canveren 2013 Yüksek Lisans/Graduate
428 The Evolution of the Responsibility to Protect Doctrine in the Rhetoric and Actions of the Permanent Members of the United Nations Security Council Zehra Funda Savaş 2013 Yüksek Lisans/Graduate
429 Ortadoğu Barışında Güvenlik ve İşbirliği Modeli Arayışları Erbil Özdemir 2013 Yüksek Lisans/Graduate
430 The Making of European Common Security and Defence Policy (CSDP): the Capability Gap and Its Implications on NATO Mehmet Mükerrem Arı 2013 Doktora/Ph.D.
431 Afganistan Kaynaklı Uyuşturucunun Uluslararası Bir Güvenlik Sorununa Dönüşmesi: İç ve Dış Dinamikler, Mücadele Politikaları Ömer Ersoy 2013 Doktora/Ph.D.
432 Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının (ODGP) Etkinleştirilmesi ve AB’nin Uluslararası Rolü Dila Ungan Kavak 2013 Doktora/Ph.D.
433 Yirmibirinci Yüzyılda Türkiye’nin Güvenlik Riskleri: Bağımsız Kürt Devleti’nin Kurulma İhtimalinin Doğurabileceği Sorunlar Şerif Emre Çağlar 2013 Yüksek Lisans/Graduate
434 Siyasi Karar Alıcıların Ulusal Güvenlik Politikası Üretme Süreçlerinde Sosyal İstihbaratın Önemi: Arap Baharı Örneği İrfan Yasak 2013 Yüksek Lisans/Graduate
435 Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde Dış Politika ve Güvenlik Ekseninde Türkiye Algısı Evren Barut 2013 Yüksek Lisans/Graduate
436 Afrika Birliği Örgütü’nden Afrika Birliği’ne Barış ve Güvenlik Politikalarının Dönüşümü Fadime Gözde Çolak 2013 Yüksek Lisans/Graduate
437 Güney Kafkasya’da Güvenlik Bağlamında İran-Azerbaycan İlişkileri Gültekin Habibli 2013 Yüksek Lisans/Graduate
438 11 Eylül Sonrası Süreçte ABD’nin Yeni Güvenlik Politikasında Türkiye Serdar Çakmak 2013 Yüksek Lisans/Graduate
439 Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Konusunda Yapılan Düzenlemelerin Lizbon Antlaşması Sonrası Uygulama Alanları Sercan Pekel 2013 Yüksek Lisans/Graduate
440 Güvenlik Topluluğu Kavramı Üzerine Bir Analiz: Karadağ’ın Avrupa Birliği Üyelik Süreci Örneği Ervina Durakovic 2013 Yüksek Lisans/Graduate
441 Çevresel Güvenlik: Postkoloniyel Dönemde Alman Doğu Afrikası İçin Çatışma Çözümleme Örnekleri Öncel Sençerman 2013 Yüksek Lisans/Graduate
442 Yeni-İşlevselcilik ve Güvenlik Topluluğu Teorileri Işığında Şangay İş Birliği Örgütü Burak Divarcı 2013 Yüksek Lisans/Graduate
443 Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Bulgaristan’ın Bu Politikaya Uyumu Dzhemile Karbash 2013 Yüksek Lisans/Graduate
444 Türkiye-İsrail İlişkilerinde Yakınlaşmayı Sürükleyici Etken: Güvenlik Kaygıları (1990-2002) Hilal Köse 2013 Yüksek Lisans/Graduate
445 Siber Uzay Güvenliği: Ulusal Güvenlik ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri Zafer Yener 2013 Yüksek Lisans/Graduate
446 Uluslararası İlişkilerde Devletlerarası Savaş ve Savaşın Nedenlerinin Teorik İncelemesi Öner Akgül 2013 Doktora/Ph.D.
447 Enerjinin Jeopolitik Önemi ve 20. Yüzyılda Petrolde Aracılık: Gülbenkyan Örneği Necmettin Acar 2013 Yüksek Lisans/Graduate
448 Soğuk Savaş Sonrası NATO-AGSP/OGSP İşbirliğinin Analizi – Afganistan Örneği Mustafa Kocabaş 2013 Doktora/Ph.D.
449 Yeni Jeopolitik Dengeler ve Türk Dünyası Burak Karakuş 2013 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
397 Küresel Terörizm: Pakistan Medyasının Rolü Muhammad Sheharyar Khan 2012 Doktora/Ph.D.
398 Uluslararası Terörizm ve Türkiye Ali Kemal Al 2012 Yüksek Lisans/Graduate
399 Avrasya’da Yeni Bir Bölgesel Güvenlik Sorunu Olarak Fergana Vadisi (Etnik Çatışmalar ve Terörizm Ekseninde) Zafer Canpolat 2012 Yüksek Lisans/Graduate
400 Doğu Coğrafyasında Radikal Terörizm Akın Sağıroğlu 2012 Yüksek Lisans/Graduate
401 Insecurity and Trust in Cyprus: Rethinking the Security Dilemma within the Context of the Cyprus Problem İpek Borman 2012 Doktora/Ph.D.
402 Illiberal Security Practices of Liberal States in the Post 9/11 Era: Aberystwyth & Paris Schools Compared Tuğçe Türe 2012 Yüksek Lisans/Graduate
403 The Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction Program: an Effective Regime to Stem Proliferation of Weapons of Mass Destruction Aylin Günay Gürzel 2012 Doktora/Ph.D.
404 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Değişen Güvenlik Politikalarının Türkiye’ye Etkileri Hüseyin Emre Düzmen 2012 Yüksek Lisans/Graduate
405 Hafız Esad Sonrası Türkiye-Suriye İlişkilerinin Güvenlik Politikalarına Etkisi Mehmet Tiraş 2012 Yüksek Lisans/Graduate
406 Küreselleşmenin Güvenlik Anlayışına Etkileri (1991-2010) Hasan Deniz Pekşen 2012 Yüksek Lisans/Graduate
407 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişim Süreci ve Kosova Krizi Fatos Jetishi 2012 Yüksek Lisans/Graduate
408 1990 Sonrası Rusya ve Kazakistan İlişkilerinin Dış Politika ve Güvenlik Boyutu Assel Lakhayeva 2012 Yüksek Lisans/Graduate
409 Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göç Karşıtlığı: Güvenlik Temaları Ekseninde Göç Karşıtı Söylemin İnşası Mehmet Gökay Özerim 2012 Doktora/Ph.D.
410 Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları Kapsamında Terör ile Mücadele Yöntemleri Fatih Şenel 2012 Yüksek Lisans/Graduate
411 Orta Asya’da Güvenlik Sorunları ve Dış Müdahalelerin Rolü Rabiga Gapparova 2012 Yüksek Lisans/Graduate
412 Uluslararası İlişkiler Disiplininde Feminizm, Yeni Savaş Bağlamında Feminist Güvenlik Yaklaşımı Zeynep Arıöz 2012 Yüksek Lisans/Graduate
413 Küresel Isınmanın Güvenlik Boyutu Mehmet Yanık 2012 Yüksek Lisans/Graduate
414 Deniz Alanlarında Güvenlik Uygulamalarındaki Gelişmeler, Deniz Haydutluğunun İncelenmesi Erkan Şahin 2012 Yüksek Lisans/Graduate
415 Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi Adem Kaya 2012 Yüksek Lisans/Graduate
416 Uluslararası İlişkiler Bağlamında Güvenlik ve Strateji Boyutunda Akdeniz Saime Şanlı 2012 Yüksek Lisans/Graduate
417 Uluslararası Sistem ve Güvenlik Sorunlarının Türkmenistan Dış Politika Karar Alma Süreci Üzerine Etkileri Vepa Atayev 2012 Yüksek Lisans/Graduate
418 Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Bağlamında Avrupa Birliği Enerji Politikaları Furkan Yıldız 2012 Yüksek Lisans/Graduate
419 Ortadoğu’daki Enerji Kaynaklarının Önemi ve Türkiye Üzerinden Taşınması ile Türkiye’nin Kazandığı Jeopolitik Konum Beşir Elmas 2012 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
367 Çevresel Güvenlik Politikalarının Analizi ve Türkiye’nin Çevresel Güvenlik Stratejik Planı İçin Bir Model Önerisi Aylin Met 2011 Doktora/Ph.D.
368 Devlet Destekli Terörizm Nedeniyle Devletin Uluslararası Sorumluluğu Umut Kedikli 2011 Doktora/Ph.D.
369 11 Eylül Sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarında Terörizm Rıdvan Kalaycı 2011 Yüksek Lisans/Graduate
370 20. Yüzyılda Avrupa ve Türkiye’de Terörizm ve Terörle Mücadele Şükrü Türköz 2011 Yüksek Lisans/Graduate
371 Orta Doğuda Terörizm ve Ekonomik Entegrasyon Hareketleri Emre Erkaya 2011 Yüksek Lisans/Graduate
372 Uluslararası Terörizm ile Mücadelede Hukuk İlkelerinin Etkisi: İngiltere Örneği Fatih Karadeniz 2011 Yüksek Lisans/Graduate
373 Internal Security and the New Border Management Model of the EU: Migration-Security Nexus Çiğdem Hajipouran Benam 2011 Doktora/Ph.D.
374 Analyzing the League of Arab States and the Gulf Cooperation Council within the Framework of Security Regionalism in the Middle East Merve Şen 2011 Yüksek Lisans/Graduate
375 Collective Security Treaty Organization (CSTO) and the Limitations of Russia’s Influence Over the Other CSTO Member States Janargul Borkoeva 2011 Yüksek Lisans/Graduate
376 Turkish-US Relations Towards Cyprus Issue from the Perspective of Security Ceren Devran Baykotan 2011 Yüksek Lisans/Graduate
377 Security Dimension of Turkey’s Relations with Russia: 2000-2010 Gülşah Güreş 2011 Yüksek Lisans/Graduate
378 Yeni Ulusal Güvenlik Politikalarının Metaekolojik Temelleri ve Türkiye’nin Ulusal Güvenliği Fikret Birdişli 2011 Doktora/Ph.D.
379 Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan Güvenlik Politikaları: ABD ve Rusya’yı Dengeleme Politikası Nazila Jamankulova 2011 Yüksek Lisans/Graduate
380 İngiliz Dış Politikası Ekseninde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası İmran Kaya 2011 Yüksek Lisans/Graduate
381 Kimlik-Güvenlik İlişkisinin Bir Örneği Olarak Avrupa Komşuluk Politikası ve Avrupa Birliği Güvenliği Kamil Efkan Erkan 2011 Yüksek Lisans/Graduate
382 Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Sisteminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Fevzi Eyinç 2011 Yüksek Lisans/Graduate
383 İsrail-Filistin Çatışması: İsrail’in Filistinlilere Yönelik Güvenlik Politikasında Devamlılık ve Değişim (1948-2008) Zafer Balpınar 2011 Doktora/Ph.D.
384 Uluslararası Güvenlik Sisteminde Değişim: Kolektif Müdahale Doktrininin Yükselişi Taner Tavas 2011 Doktora/Ph.D.
385 Avrupa Birliği’nin Yönetsel Askerî Kapasitesi ve Belirsiz Müzakere Başlığı: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Mehmet Akif Morkaya 2011 Yüksek Lisans/Graduate
386 Terörizmin Tanım Sorununun Güvenlik Eksenli Uluslararası İlişkilere Etkileri Şahin Deveci 2011 Yüksek Lisans/Graduate
387 ABD’nin İşgalinin Ardından Türkiye-Irak Güvenlik İlişkilerinde Kuzey Irak Faktörü Ali A. Sameen 2011 Yüksek Lisans/Graduate
388 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikalarının Oluşum ve Gelişim Süreci Cihan Günyel 2011 Yüksek Lisans/Graduate
389 Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Dilara Erdem 2011 Yüksek Lisans/Graduate
390 Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve NATO ile İlişkileri Ali Gök 2011 Yüksek Lisans/Graduate
391 Hazar Petrollerinin Pazarlanmasında Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Önemi Şeyma Açıkgöz 2011 Yüksek Lisans/Graduate
392 Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Özel Askeri Şirketler Yoluyla Yürütülen İstihbarat Faaliyetleri Nilgün Güzel Özgüven 2011 Yüksek Lisans/Graduate
393 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Avrupa Birliği-Orta Asya İlişkileri: Enerji Sektörü Bağlamında Bir Değerlendirme Fulya Süar 2011 Yüksek Lisans/Graduate
394 Soğuk Savaş Döneminde Türk İstihbarat Kurgusu Ecevit Kılıç 2011 Yüksek Lisans/Graduate
395 To Which Eurasia Does Turkey Belong? A Comparative Analysis of Turkish Eurasianist Geopolitical Discourses Ebru Eren Webb 2011 Yüksek Lisans/Graduate
396 Bush Doktrini ve Askeri Gücün Önalıcı ve Önleyici Savaş Kapsamında Kullanılması Ahmet Cural 2011 Doktora/Ph.D.
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
324 The National Security Policy of the Russian Federation: a Base for Broader Security Perspective Azar Musayev 2010 Yüksek Lisans/Graduate
325 Soğuk Savaş Sonrası Kafkaslarda Terörizm ve Rusya Federasyonu’nun Görüşleri Viktoriya Garmatarova 2010 Yüksek Lisans/Graduate
326 Uluslararası Suçlar Işığında Uluslararası Terörizm Hakan Yekdeş 2010 Yüksek Lisans/Graduate
327 Uluslararası Terörizm ve PKK Terör Örgütü (1980’den Günümüze) Mustafa Murat Sümercan 2010 Yüksek Lisans/Graduate
328 Orta Asya’da Radikal İslam Hareketi ve Terörizm Daekeun Kang 2010 Yüksek Lisans/Graduate
329 Uluslararası Terörizm ve 11 Eylül Sonrasında Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi Ramazan Kutlu 2010 Yüksek Lisans/Graduate
330 Uluslararası Terörizm ve Terörizmle Mücadelenin Önemi Mustafa Burak Açıl 2010 Yüksek Lisans/Graduate
331 Terrorism and the Israeli-Palestinian Peace Process Tuğçe Öztürk 2010 Yüksek Lisans/Graduate
332 Post-Cold War US National Security Policy and the Middle East: a Case Study of the Gulf War Halis Kaya 2010 Yüksek Lisans/Graduate
333 Analysis of the Role of the European Union as a Foreign and Security Policy Actor in the Post-9/11 Era: the Middle East Peace Process Taylan Özgür Kaya 2010 Doktora/Ph.D.
334 The Changing Citizenship Policies in the European Union from a Security Perspective Filiz Doğan 2010 Yüksek Lisans/Graduate
335 The Middle East as a Regional Security Complex: Continuities and Changes in Turkish Foreign Policy Under the JDP Rule Ebru Vural 2010 Yüksek Lisans/Graduate
336 Euro-Mediterranean Security and Italy: From the Regional Security Complex Theory Perspective Gökçen Yavaş 2010 Doktora/Ph.D.
337 The Europeanization of Turkish Security Culture: a Reality or Myth? Serkan Bulut 2010 Yüksek Lisans/Graduate
338 Migration and Security: History, Practice and Theory Nazlı Sinem Aslan 2010 Yüksek Lisans/Graduate
339 Avrupa Birliği’nin Deniz Ulaştırması Politikalarının Güvenlik Boyutu Mustafa Çağatay Cansız 2010 Yüksek Lisans/Graduate
340 Avrupa’nın Güvenlik ve Savunma Politikasında Türkiye’nin Yeri Mehmet Kara 2010 Yüksek Lisans/Graduate
341 Geleneksel Amerikan Kimlik ve Güvenlik Algısının 11 Eylül Sonrası ABD Dış Politikasına Etkileri Helin Sarı Ertem 2010 Doktora/Ph.D.
342 Silahlanma ve Çevresel Güvenlik Evren Tanrıverdi 2010 Doktora/Ph.D.
343 Karl Deutsch’un ‘Güvenlik Topluluğu’ Kuramını XXI. Yüzyılda Okumak: Şangay İşbirliği Örgütü Zehra Altundağ 2010 Yüksek Lisans/Graduate
344 İkili ve Bölgesel Güvenlik Unsurları ve Türkiye-İran İlişkilerine Yansımaları İlknur Cihangir 2010 Yüksek Lisans/Graduate
345 İsrail’in Güvenlik Politikaları ve Uluslararası Tepkiler Abdallatif Yadak 2010 Yüksek Lisans/Graduate
346 Türkiye’de Çevre-Güvenlik İlişkisinin Ergene Havzası Örneği Üzerinden İncelenmesi Çağdaş Dedeoğlu 2010 Yüksek Lisans/Graduate
347 Kosova Örneğinde AB’nin Güvenlik Politikası Selen Vardar 2010 Yüksek Lisans/Graduate
348 Güvenlik Paradigmasının Değişimi: Küresel Risk Toplumu Muhammed Salih Elmas 2010 Yüksek Lisans/Graduate
349 Türkiye’de Milli Güvenlik Söyleminin Dış Politikada İşlevselleşmesi Bulut Gürpınar 2010 Doktora/Ph.D.
350 Türkiye’nin Güvenlik Algılamaları Açısından 1979 İslam Devrimi Sonrası İran Dış Politikası Mehmet Akif Koç 2010 Yüksek Lisans/Graduate
351 Denizlerde Emniyet ve Güvenlik: Uluslararası ve Ulusal Mevzuat ve Kurumlar Üzerine Bir İnceleme Gürhan Alan 2010 Yüksek Lisans/Graduate
352 Güvenlik Anlayışının Dönüşümü: İttifak Kavramı ve NATO Suat Dönmez 2010 Doktora/Ph.D.
353 21. Yüzyıl Güvenlik Politikalarında Enerji ve Hindistan’ın Enerji Güvenliği Siyaseti İhsan Ömer Atagenç 2010 Yüksek Lisans/Graduate
354 Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikasının Avrupalılaşması Emre Ozan 2010 Yüksek Lisans/Graduate
355 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları ve Politikaları İskender Karakaya 2010 Yüksek Lisans/Graduate
356 Ortadoğu Bağlamında Türkiye İsrail Güvenlik İlişkileri Uğur Çevik 2010 Yüksek Lisans/Graduate
357 Ulusal Güvenlik Açısından Türkiye’nin Enerji Politikalarının Değerlendirilmesi (1990-2007) Ali Bülent Bayramoğlu 2010 Yüksek Lisans/Graduate
358 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişimi ve Genişleme Sürecinde Transatlantik Etkisi İsmail Mantar 2010 Yüksek Lisans/Graduate
359 Değişen Terörizmle Mücadele Kavramı Çerçevesinde? Haklı Savaş? Sibel Bozkaya 2010 Yüksek Lisans/Graduate
360 Geopolitics and the Study of International Relations Semra Rana Gökmen 2010 Doktora/Ph.D.
361 Soğuk Savaş Döneminin Avrupa’daki Terör Faaliyetlerine Etkisi: Almanya, İtalya, Yunanistan Polat Kızıldağ 2010 Yüksek Lisans/Graduate
362 Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Kıbrıs Sorunu (1960-1983) Mehmet Belen 2010 Yüksek Lisans/Graduate
363 21. Yüzyıl Jeopolitik Güç Merkezleri Ekseninde Rusya Ukrayna İlişkileri Fevzi Yıldırım 2010 Yüksek Lisans/Graduate
364 Orta Doğu’daki Silahlanma Girişimlerinin Küresel ve Bölgesel Güvenliğe Etkisi: Soğuk Savaş Dönemi Ferhat Pirinççi 2010 Doktora/Ph.D.
365 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Dönüşümü Barış Kılıç 2010 Yüksek Lisans/Graduate
366 Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenliğinin Yeniden Oluşumu ve Türkiye’nin Rolü Ayfer Alptekin 2010 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
292 Terörizm ve Türkiye Hakan Özdemir 2009 Yüksek Lisans/Graduate
293 11 Eylül 2001 Terör Saldırısı Sonrası Değişen Terörizm Algısı Alaattin Uytun 2009 Yüksek Lisans/Graduate
294 Transformation of NATO in the Face of Transnational Terrorism Sebahat Bulduk 2009 Yüksek Lisans/Graduate
295 The Role and Impact of the United Nations in Confronting International Terrorism in the Aftermath of September 11: Prospects and Challenges in the Fight Against Global Jihadism Derin Kayalar 2009 Yüksek Lisans/Graduate
296 Terör ve Terörizm Ali Hakan Akalın 2009 Yüksek Lisans/Graduate
297 European Union’s Common Foreign and Security Policy and Turkey from a Rational Institutionalist Outlook Leyla Arpaç 2009 Yüksek Lisans/Graduate
298 Security First Approach: Causes of Security Prioritization and Implications of This Prioritization on Democracy in the Cases of Singapore and Azerbaijan Nur Alkış 2009 Yüksek Lisans/Graduate
299 The Welsh School in Critical Security Studies Ayşen Güldürdek 2009 Yüksek Lisans/Graduate
300 Security Regionalism in Central Asia Berivan Akın 2009 Yüksek Lisans/Graduate
301 Russia’s Soft Security Policy Under Vladimir Putin: 2000-2008 Burçin Türkoğlu 2009 Yüksek Lisans/Graduate
302 Yeni Güvenlik Algılaması Kapsamında Küresel Isınma Ayça Eminoğlu 2009 Yüksek Lisans/Graduate
303 Israel in South Caucasus: Security and Energy Challenges Namık Tanrıbakan 2009 Yüksek Lisans/Graduate
304 National Security Policies of Israel and the Challenge of Hizballah: the Case of the Lebanon War of 2006 Burcu Çağrı 2009 Yüksek Lisans/Graduate
305 Security Dimension of European Integration in the Context of Changing International System Halit Burç Aka 2009 Doktora/Ph.D.
306 The ESDP as the Last Stage of the EU’s Security Integration Neşe Çalışkan 2009 Yüksek Lisans/Graduate
307 The Politics of Global Security in the EU: Transatlantic Relations and Terrorism Gözde Salihoğlu 2009 Yüksek Lisans/Graduate
308 German Foreign and Security Policy: Sustaining Civilian and Multilateral Orientation Murat Gül 2009 Doktora/Ph.D.
309 NATO’nun Barış İçin Ortaklık Konsepti ve Güvenlik Politikaları Tugay Gürler 2009 Yüksek Lisans/Graduate
310 Avrupa Güvenlik Politikaları Atila Yalçın 2009 Yüksek Lisans/Graduate
311 NATO’nun Yeni Misyonu: Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Algılamaları Ali Onur Güzel 2009 Yüksek Lisans/Graduate
312 Transatlantik Güvenlik Mimarisi Bağlamında Türkiye’nin Karar Alma Mekanizmalarının Analizi; 1 Mart Tezkeresi Örneği Hayriye Güngör 2009 Yüksek Lisans/Graduate
313 Merkez Çevre Yaklaşımında Çin’in Tehdit Algılaması ve Güvenlik Yapılanması Barış Adıbelli 2009 Doktora/Ph.D.
314 Değişen Jeopolitiği Bağlamında Çin’in Güvenlik Politikaları Fatma Çoban 2009 Yüksek Lisans/Graduate
315 Mikro-Milliyetçiliğin Uluslararası Güvenlik Boyutu Kapsamında Kafkasya’da Etnik Çatışmalar Özge Seçil Kaya 2009 Yüksek Lisans/Graduate
316 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya’nın Güvenlik Politikaları ve Bunların ABD, AB ve Türkiye’ye Etkisi Cihan Keskin 2009 Yüksek Lisans/Graduate
317 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Ortak Bir Avrupa Ordusu Oluşturma Yönünde Gelişimi İsa Ünlü 2009 Yüksek Lisans/Graduate
318 Doğu Akdeniz’deki Deniz Alanlarında Jeopolitik Değişimler ve Türkiye’ye Yansımaları Utku Bircan Balkal 2009 Yüksek Lisans/Graduate
319 Afganistan’daki İç Savaş ve Dış Müdahale (1989-2001) Özgür Çınarlı 2009 Doktora/Ph.D.
320 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD ve Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası ve Gürcistan Krizi Kemal Baycan 2009 Yüksek Lisans/Graduate
321 Soğuk Savaş Sonrasında İstihbarat Örgütlerinin Orta Doğu’daki Faaliyetleri: Irak Sorunu Örneği Hüseyin Gül 2009 Yüksek Lisans/Graduate
322 Turkey and the Balkans in the Post-Cold War Era: Diplomatic, Political, Economic and Military Relations Didem Ekinci 2009 Doktora/Ph.D.
323 NATO’nun Yeni Misyonu: Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Algılamaları Ali Onur Güzel 2009 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
263 Change in the Security Concepts and Perceptions After the Cold War and Their Reflections on Security Strategies İsmet Nalân Çavaş 2008 Yüksek Lisans/Graduate
264 Security Through Integration: the EU as a Pluralistic Security Community Pınar Aşan 2008 Yüksek Lisans/Graduate
265 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Değişen Güvenlik Algılamaları ve Bir Güvenlik Sorunu Olarak Başarısız Devletler Ahmet Umut Güner 2008 Yüksek Lisans/Graduate
266 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Farklı Güvenlik Yaklaşımlarının Avrupa Birliği Güvenlik Politikalarındaki İzdüşümleri Zeynep Songülen 2008 Yüksek Lisans/Graduate
267 Kopenhag Okulu Çerçevesinde Bölgesel Güvenlik Kompleksi Kavramı ve Karadeniz’de AB-ABD Güvenlik Algılamaları Halit Çapat 2008 Yüksek Lisans/Graduate
268 Terörizm, İslamcılık ve Hizbullah Rıza Işıtan 2008 Yüksek Lisans/Graduate
269 Küreselleşen Dünya ve Terörizm Mehmet Murat Gürel 2008 Yüksek Lisans/Graduate
270 La Politique D’immigration Et D’asile De La Turquie: Le Dilemme Entre Les Droits De L’homme Et La Sécurité Meral Açıkgöz 2008 Yüksek Lisans/Graduate
271 A Content Analysis of the Security Dimension of the Turkish Accession to the European Union Ayşe Sayın 2008 Yüksek Lisans/Graduate
272 The Changing Security Perceptions of the United States and the European Union in the Mediterranean Region Yiğit Uçak 2008 Yüksek Lisans/Graduate
273 Turkey’s Role in the European Security and Defence Policy Öner Akgül 2008 Yüksek Lisans/Graduate
274 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Gelişim Süreci ve Sovyet Sonrası Coğrafya Güvenliğine Etkisi Galym Zhussipbek 2008 Doktora/Ph.D.
275 Orta Asya’da Güvenlik Sorunları ve Bölgeye Yönelik İşbirliği Girişimleri İbrahim Yılmaz 2008 Yüksek Lisans/Graduate
276 Asya’da Bölgesel Güvenlik ve Kimlik Kurgusu: Kuram, Anlatı ve Uygulama Vişne Korkmaz 2008 Doktora/Ph.D.
277 Uluslararası İlişkilerde Değişen Güvenlik Algılamaları Ekseninde Avrupa Güvenliği Hüsrev Tabak 2008 Yüksek Lisans/Graduate
278 AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)’in Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümündeki Rolü; Kosova Krizi Havva Karademir 2008 Yüksek Lisans/Graduate
279 21. Yüzyılda Türkiye’nin Tehdit Algılamaları ve Güvenlik Açılımları Nihat Akçay 2008 Doktora/Ph.D.
280 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Eda Güç 2008 Yüksek Lisans/Graduate
281 Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikaları Bağlamında Türk Dış Politikası Naciye Deniz Işın 2008 Yüksek Lisans/Graduate
282 Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikalarında Yasadışı Göç Ramazan İrgin 2008 Yüksek Lisans/Graduate
283 Kazakistan’ın Ulusal Güvenlik Sorunları Dınara Kurazkhojayeva 2008 Yüksek Lisans/Graduate
284 Rusya Federasyonu’nun Terörizme Karşı Güvenlik Politikası 1991’den Günümüze Sergey Manzyrov 2008 Yüksek Lisans/Graduate
285 Azerbaycan Dış Politikasında Kimlik, Tehdit Algılaması ve Güvenlik Yaklaşımları Rafig Rustamov 2008 Doktora/Ph.D.
286 Kopenhag Okulu ve Realist Güvenlik Çalışmalarında Aktör, Tehdit ve Politika: Avrupa Güvenliği Üzerine Bir Değerlendirme Sinem Akgül Açıkmeşe 2008 Doktora/Ph.D.
287 Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya’nın Yeniden Yapılanmasının Türkiye’nin Güvenlik Stratejilerine Yansımaları Gökhan Bayraktar 2008 Yüksek Lisans/Graduate
288 Türkiye’nin Uluslararası Güvenlik Stratejileri Eser Karakoç 2008 Yüksek Lisans/Graduate
289 11 Eylül Sonrası ABD’nin Güvenlik Politikası ve Dünyaya Etkileri Ekip Kalır 2008 Yüksek Lisans/Graduate
290 Kapitalizm ve ABD ‘Politikaları’ Bağlamında ‘Terrörizme Karşı Savaş’ Stratejisi Ekin Oyan 2008 Doktora/Ph.D.
291 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları Alper Tolga Bulut 2008 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
225 11 Eylül Sonrası Ortamda (2001-2003) ABD Milli Güvenlik Stratejilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Stratejilerine Etkileri İhsan Tuncer Dabanlı 2007 Doktora/Ph.D.
226 Terörizm ve Güvenlik Sorunları Şota Bakradze 2007 Yüksek Lisans/Graduate
227 İki Kutuplu Sistem Sonrasında Oluşan Uluslararası Sistem ve Terörizm-PKK Örneği Gürkan Doğan 2007 Doktora/Ph.D.
228 Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı Çerçevesinde; Terörizm ve NATO Ercan Pekcan 2007 Yüksek Lisans/Graduate
229 Küreselleşme ile İvme Kazanan Uluslararası Terörizm ve Buna Karşı Alınan Tedbirler Zafer Kılıç 2007 Yüksek Lisans/Graduate
230 Küresel Terörizm ve Irak Savaşı Yasir Adil Eldem 2007 Yüksek Lisans/Graduate
231 La Politique Europeenne De Securite Et De Defense Et Les Relations Transatlantiques Sevi Sidar 2007 Yüksek Lisans/Graduate
232 Turkish-US Security Relations 1945-2003: a Game-Theoretical Analysis of the Institutional Effect Mehmet Ali Tuğtan 2007 Doktora/Ph.D.
233 European Union Common Foreign and Security Policy and Potential Contributions of Turkey Pelin İsmailoğlu 2007 Yüksek Lisans/Graduate
234 Turkish-American Relations (1945-1980): Quest for Security and Adapting to Change Aykın Berk Pakel 2007 Yüksek Lisans/Graduate
235 Evolution of European Security and Defense Policy and Its Prospects Sezen Mengi 2007 Yüksek Lisans/Graduate
236 The United Nations Security Council Reforms in a Changing World Order Medine Çağlayan 2007 Yüksek Lisans/Graduate
237 Güvenlik Eksenli Bir Bakış Açısından Avrupa’da Değişen Göç Politikaları Zeynep Ünsal 2007 Yüksek Lisans/Graduate
238 21. yy.da Dünyada Değişen Yeni Güvenlik Anlayışları Çerçevesinde NATO ile Türkiye’nin Durumu Fesih Kurt 2007 Yüksek Lisans/Graduate
239 Değişen Uluslararası Konjonktürde Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasını Etkileyen Yerel, Bölgesel ve Uluslararası Faktörlerin Analizi ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Zeynep Yücel 2007 Doktora/Ph.D.
240 Avrupa Birliği’nde Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Mehmet Mustafa Yılmaz 2007 Yüksek Lisans/Graduate
241 Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik Sistemindeki Rolü Merve Özkan 2007 Yüksek Lisans/Graduate
242 Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik Yapılanmanın Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunlarına ve Politikalarına Etkileri Abdurrahman Soğuksu 2007 Yüksek Lisans/Graduate
243 Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın Güvenlik Boyutunda AB’nin Uluslararası Aktörlüğünün Değerlendirilmesi Seda Göksu 2007 Yüksek Lisans/Graduate
244 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’na Almanya’nın Etkisi Emre Saral 2007 Yüksek Lisans/Graduate
245 Japonya’nın Güvenlik Stratejileri, Dış Politika Araçları ve Değişim Hüseyin Ergun 2007 Yüksek Lisans/Graduate
246 Avrupa Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Bosna, Kosova ve Makedonya Krizleri ve Türk Dış Politikası Burak Tangör 2007 Doktora/Ph.D.
247 Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Yapılanması ve Türkiye Suat Tosun 2007 Yüksek Lisans/Graduate
248 Rusya’da Ulusal Güvenlik Anlayışının Dönüşümü (1991-2006) Nazim Jafarov 2007 Doktora/Ph.D.
249 Değişen Uluslararası Güvenlik Sistemi Bağlamında Yugoslavya’nın Dağılması ve Kosova’nın Nihai Statüsü Sorunu Erleta Gjejlani 2007 Yüksek Lisans/Graduate
250 Avrupa Birliği’nin Güvenlik ve Savunma Politikaları İçinde Türkiye’nin Konumu Fehmi Ağca 2007 Doktora/Ph.D.
251 Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin Güvenlik Boyutu ve Geleceği Ahmet Bulut 2007 Yüksek Lisans/Graduate
252 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Bölgesel Bütünleşmeden Küresel Aktörlüğe Altay Ceylanoğlu 2007 Yüksek Lisans/Graduate
253 11 Eylül 2001 Terörist Saldırısı Neticesinde ABD’nin Güvenlik Algılamalarındaki Değişiklik Buket Bektaş 2007 Yüksek Lisans/Graduate
254 Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu Açısından Musul Sorunu Serdar Sakin 2007 Doktora/Ph.D.
255 Türk Dış Politikası’nda Karadeniz’in Değişen Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu Neşe Yaman 2007 Yüksek Lisans/Graduate
256 Geopolitics versus Globalization: United States’ Foreign Policy After September 11, 2001 Müslüm Aydoğmuş 2007 Yüksek Lisans/Graduate
257 Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Terör Faaliyetleri: PKK Mustafa Şirin 2007 Yüksek Lisans/Graduate
258 Dünyada Değişen Jeopolitik Dengeler Işığında Karadeniz ve Türkiye’nin Konumu Bülent Paçal 2007 Yüksek Lisans/Graduate
259 Bölgesel Bir Güç Olarak İran’ın Jeopolitik Konumu Berna Gürkaş 2007 Yüksek Lisans/Graduate
260 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Alanda Tehdit Algılamaları Ayşe Semin Gözaydın 2007 Yüksek Lisans/Graduate
261 Soğuk Savaş Sonrası Avrasya Jeopolitiği: Orta Asya’da Yapısal Dönüşüm Askhat Kessikbayev 2007 Doktora/Ph.D
262 Soğuk Savaş Sonrası Hindistanın Avrasya Jeopolitiğindeki Yeri Ahmet Akyüz 2007 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
189 Terörizm: Bir Dış Politika Alternatifi Selçuk Tekin Özer 2006 Yüksek Lisans/Graduate
190 Küresel Terörizm Saadat Rustemova 2006 Doktora/Ph.D.
191 İsrail’in Terörizm Algısı ve Mücadele Yöntemleri (1987 İntifadası Sonrasında) Zafer Balpınar 2006 Yüksek Lisans/Graduate
192 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Terörizm Salim Aydemir 2006 Yüksek Lisans/Graduate
193 L’idee De La Communaute De Securite En Asie Centrale: Dynamiques İnternes Et Facteurs Externes Arzu Sancılı 2006 Yüksek Lisans/Graduate
194 The Security Perception of the Russian Federation and Its Military Doctrines in the Post-Cold War Era Nilüfer Eda Denker 2006 Yüksek Lisans/Graduate
195 Weak States and Security Albert Rakipi 2006 Doktora/Ph.D.
196 The Analysis of Turkey’s Security Culture in Line with the Europeanization Process Yasin Karayiğit 2006 Yüksek Lisans/Graduate
197 The Role of the Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE) in the Transdniestr Conflict and the Russian Factor Hakan Karaaslan 2006 Yüksek Lisans/Graduate
198 The Evolution of the Security Policies of Sweden and Finland within the European Union: a Comparative Analysis Ahu Özsolak 2006 Yüksek Lisans/Graduate
199 A Common Foreign and Security Policy Towards the Caucasus: With Special Reference to Some EU Member States Sanem Özer 2006 Doktora/Ph.D.
200 The EU as a Security Actor in the Post-Cold War Era: a Civilian and/or Military (Strategic) Actor in Crisis Management? Tuğba Sevinç 2006 Yüksek Lisans/Graduate
201 The Transatlantic Security Relations in the 21st Century: New Security Challenges and the Transformation of NATO Emel Elif Tuğdar 2006 Yüksek Lisans/Graduate
202 European Security & Defense Policy What is Needed for the European Security? Kasım Yiğit 2006 Yüksek Lisans/Graduate
203 Japonya’nın Soğuk Savaş Dönemi Ulusal Güvenlik Politikası ve ABD (1945-1990) Hakan Gönen 2006 Yüksek Lisans/Graduate
204 Irak Müdahalesi ve Bölgesel Güvenlik: Türkiye Örneği Oktay Yanık 2006 Yüksek Lisans/Graduate
205 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkan Ülkeleriyle İlişkilerinde Güvenlik Olgusu ve Karşılıklı Çıkarlar Arzu Şaybak 2006 Yüksek Lisans/Graduate
206 AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Açısından Kazakistan’ın Bölgedeki Önemi Hülya Özdemir 2006 Yüksek Lisans/Graduate
207 Güvenlik ve Barışı Açıklamak: Realizm, Uluslararası Sistem ve Değişim Emel Albayrak Jami 2006 Yüksek Lisans/Graduate
208 Karadeniz Deniz Güvenlik Politikası Levent Erkek 2006 Doktora/Ph.D.
209 Uluslararası Sistem Açısından Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Kadriye Nilgün Tunçsiper 2006 Yüksek Lisans/Graduate
210 Stratejik Açıdan Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Uluslararası Güvenlik Sistemine Etkisi Mehmet Hakan Keskin 2006 Doktora/Ph.D.
211 Eski Sovyet Coğrafyasındaki Gelişmeler ve Güvenlik Kaygıları Çerçevesinde Rusya Federasyonu’nun İran’la İlişkileri (1992-2005) Elvira Sadykova 2006 Yüksek Lisans/Graduate
212 Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenlik Yapılanması ve Türkiye Şenol Sevim 2006 Yüksek Lisans/Graduate
213 Karadeniz’de Güvenlik Sorunu Oğuz Karaman 2006 Yüksek Lisans/Graduate
214 Bölgesel Güvenlik; Türkiye ve Rusya İşbirliği Özge Işık 2006 Yüksek Lisans/Graduate
215 Soğuk Savaş Sonrası Değişen Kolektif Güvenlik Anlayışı Çerçevesinde NATO-Türkiye İlişkileri Tahir Engin Bilgin 2006 Yüksek Lisans/Graduate
216 21. Yüzyılda Uluslararası Sistemde Değişen Güvenlik Algısı ve Anlayışı İçerisinde Asimetrik Tehditlerin Yer ve Yapısının Analizi Tamer Akkan 2006 Yüksek Lisans/Graduate
217 Uluslararası Toplumunun İklim Değişikliği ve Ozon Tabakasının İncelmesi Karşısındaki Tutumu ve Değişen ‘Güvenlik’ Anlayışı Murat Ömeroğlu 2006 Yüksek Lisans/Graduate
218 Klâsik Jeopolitiğin Soğuk Savaş Dönemine Etkileri (Stratejik ve Jeopolitik Analiz) Suat Gün 2006 Yüksek Lisans/Graduate
219 Soğuk Savaş ve Sonrası Dönemde Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma Çabaları Salih Özgür 2006 Yüksek Lisans/Graduate
220 Jeopolitik Yaklaşımlar Çerçevesinde, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk-Rus Yönelişleri İhsan Bakar 2006 Doktora/Ph.D.
221 Soğuk Savaş Sonrasında Kafkasya’da ABD ve Rusya Federasyonu (RF)’nun Güç Mücadeleleri ve Mücadelelerin Türkiye’ye Etkileri Hakan Kantarcı 2006 Yüksek Lisans/Graduate
222 Orta Asya’da Jeopolitik ve Jeoekonomik Öğelerin Dış Politikaya Etkileri: Türkmenistan Örnekli Bahtiyar Kurbanov 2006 Yüksek Lisans/Graduate
223 Gürcistan’nın Komşuları ile İlişkileri ve Jeopolitik Etkinin İncelenmesi Badri Shantadze 2006 Yüksek Lisans/Graduate
224 Soğuk Savaş Sonrası Yeni Türk Cumhuriyetleri Üzerinde Türkiye-İran Rekabeti Aslıhan Iğdır 2006 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
157 Soğuk Savaş Sonrasında Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD-AB Ekseninde Farklılaşan Güvenlik Algılamaları Bülent Şener 2005 Yüksek Lisans/Graduate
158 The EU in the Age of ‘New’ Terrorism: Challenges, Responses, and Visions Uğur Burç Yıldız 2005 Yüksek Lisans/Graduate
159 L’interprétation Thérique De La Question Du Terrorisme Efe Ceylan 2005 Yüksek Lisans/Graduate
160 La Détermination Des Distinctions Au Sein Des Approches Internationales Des Etats-Unis Et De La Grande Bretagne Contre Le Terrorisme, Aprés I’attentat Du 11 Septembre Suite Aux Diffusions De Cnn International Et BBC World Semin Gümüşel 2005 Yüksek Lisans/Graduate
161 Terörizm, İnsan Hakları, Güvenlik: 11 Eylül Sonrası Meydana Gelen Değişiklikler Selim Kanat 2005 Yüksek Lisans/Graduate
162 The Place of Energy Security in European Union Security and Defence Policy Arzu Yorkan 2005 Yüksek Lisans/Graduate
163 A Constructivist Analysis of Turkey’s Foreign and Security Policy in the Post- Cold War Era Hasan Ulusoy 2005 Doktora/Ph.D.
164 Is There Any Security Preference for Turkey Between the EU and the U.S.A? Kemal Ünal 2005 Yüksek Lisans/Graduate
165 The Emerging Regional Security Complex in Central Asia: Shanghai Cooperation Organization (SCO) and Challenges of the Post 9/11 World Osman Gökhan Yandaş 2005 Yüksek Lisans/Graduate
166 Continuity and Change in Greek Security Perceptions and Priorities in the Post-Cold War Era Emine Akman 2005 Yüksek Lisans/Graduate
167 The Role of Neoconservative Ideas in the Security Policies of the First George W. Bush Administration Arif Çelik 2005 Yüksek Lisans/Graduate
168 Petrol ve Güvenlik: Orta Doğu’daki Krizlerin Ekonomi Politiği Veysel Ayhan 2005 Doktora/Ph.D.
169 Küresel Toplumda Güvenlik ve Uluslararası Polislik Çalışmaları Ömer Atasoy 2005 Yüksek Lisans/Graduate
170 Yeni Dünya Düzeninde Güç Merkezleri ile Türkiye’nin İlişkilerinin Milli Güvenlik Stratejisi Açısından Değerlendirilmesi Sebahattin Çoruk 2005 Yüksek Lisans/Graduate
171 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD’nin Ortadoğu Coğrafyasında Uyguladığı Güvenlik Politikaları ve Bu Politikaların Türkiye Üzerine Yansımaları Önder Öngör 2005 Yüksek Lisans/Graduate
172 Avrupa Birliği’nde Güvenlik Entegrasyonunu Açıklamak: Hükümetlerarasıcı Bir Bakış Esin Ertek 2005 Yüksek Lisans/Graduate
173 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Güvenlik Anlayışında Yaşanan Değişim: Asimetrik Savaş Örneği Engin Önder 2005 Yüksek Lisans/Graduate
174 Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Oluşturma Sürecinde Batı Balkanlar Göknil Erbaş 2005 Yüksek Lisans/Graduate
175 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Oluşumu ve Bu Süreçte Türkiye’nin Rolü Haşim Türker 2005 Yüksek Lisans/Graduate
176 Türkiye, Suriye ve İsrail Hattında Su ve Güvenlik Hakan Demir 2005 Yüksek Lisans/Graduate
177 Amerika Birleşik Devletleri’nin Yeni Ortadoğu Perspektifi Güvenlik Stratejisi, Enerji ve Din Boyutlarından Büyük Ortadoğu Projesi’ne Bakış Yaşar Kemal Evcioğlu 2005 Yüksek Lisans/Graduate
178 Küreselleşme ve Ulusal Güvenlik (1990 Sonrası) Hakan Uğurlu 2005 Yüksek Lisans/Graduate
179 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Türkiye’ye Etkileri Tuğcan Durmuşlar 2005 Yüksek Lisans/Graduate
180 Orta Doğu’da Su Sorunu ve Türkiye’nin Güvenlik Politikası Hasan İlker Öz 2005 Yüksek Lisans/Graduate
181 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının (AGSP) Küresel Terörizme Yaklaşımı Soner Eman 2005 Yüksek Lisans/Graduate
182 Ulusal Güvenlik ve İstihbarat: Türkiye ve ABD Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve Sait Yılmaz 2005 Doktora/Ph.D.
183 Orta Asya’da Güvenlik Sorunları, 11 Eylül Sonrası Rusya-ABD Rekabeti ve Bunun Orta Asya Güvenliğine Etkileri Gökhan Telatar 2005 Yüksek Lisans/Graduate
184 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Dönüşümü ve Rusya Federasyonu ile İlişkileri Nebi Miş 2005 Yüksek Lisans/Graduate
185 Uluslararası Göçün Soğuk Savaş Sonrası Aldığı Şekil ve Bunun Türkiye ve Avrupa Güvenliğine Etkileri Mehmet Baykal 2005 Yüksek Lisans/Graduate
186 Yeni Savaş Stratejileri ve Asimetrik Savaş Ezgi Özgül 2005 Yüksek Lisans/Graduate
187 Soğuk Savaş Sonrası Yeni Avrupa Güvenliği ve NATO’nun Transformasyonu Cem Oğultürk 2005 Yüksek Lisans/Graduate
188 Sovyetler Birliği Dönemi Sonrası Orta Asya Cumhuriyetleri’nde Entegrasyon Süreçleri ve Jeopolitik Faktörler Almaz Sandybayer 2005 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
119 Devletlerin Dış Politika Aracı Olarak Kullandığı Savaşın Soğuk Savaş Sonrası Değişimi Haldun Yalçınkaya 2004 Doktora/Ph.D.
120 Britain and European Security Integration: British Perspectives on European Security Matters Between 1945-2003 Pınar Buket Orhan 2004 Yüksek Lisans/Graduate
121 Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikalarında Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın (AGSP) Yeri ve NATO ile İlişkileri Ebru Gençalp 2004 Yüksek Lisans/Graduate
122 Uluslararası Güvenlik Sorunları ve ABD’nin Güvenlik Stratejileri Arif Behiç Özcan 2004 Yüksek Lisans/Graduate
123 Terrorism and International Law Ömer Faruk Kalaycı 2004 Yüksek Lisans/Graduate
124 The Links Betveen International Terrorism and Organized Crime; New Dimensions in 21st Century Cem Yılmaz 2004 Yüksek Lisans/Graduate
125 Küreselleşme Sürecinde Terörizm Taner Berber 2004 Yüksek Lisans/Graduate
126 ESDP, the Controversial Issue Between Turkey and the EU: Different Security Concepts Hakan Cavlak 2004 Yüksek Lisans/Graduate
127 International Security Assistance Force Deniz Ateş 2004 Yüksek Lisans/Graduate
128 Security in the Third World Gülden Özgediz 2004 Yüksek Lisans/Graduate
129 The European Security and Defense Policy and Its Implementation in Kosovo and Post-September 11 Yunus Emre Bayrak 2004 Yüksek Lisans/Graduate
130 Changing United States Foreign Policy After September 11 in the Context of Security with Special Reference to Turkey Tolga Burak Aksoy 2004 Yüksek Lisans/Graduate
131 Poland’s Post-Cold War Eastern Foreign and Security Policy in the Framework of Its Democratization and European Integration Processes Nergiz Özkural 2004 Yüksek Lisans/Graduate
132 The Common Foreign and Security Policy: the European Union’s Quest for Being a Coherent and Effective Actor in Global Politics Taylan Özgür Kaya 2004 Yüksek Lisans/Graduate
133 The Israeli Security Policy: Changes and Continuities Zeynep Civcik 2004 Yüksek Lisans/Graduate
134 Mediterranean Security Role of NATO Metin Bilgici 2004 Yüksek Lisans/Graduate
135 Emerging Chinese Foreign and Defence Policy in Asia-Pasific İsmet Çehreli 2004 Yüksek Lisans/Graduate
136 Rethinking Modern International Collective Security and the Road Ahead of Transformation of NATO Bilal Gökhan Evrey 2004 Yüksek Lisans/Graduate
137 Breakpoints of US Foreign Policy and Its Changing Structure in W. Bush Era Atilla Karakuş 2004 Yüksek Lisans/Graduate
138 Greece’s Defense & Security Policy After Cold War Atalay Irmak 2004 Yüksek Lisans/Graduate
139 Multidimensional Security Concept and Its Implications for Post-Cold War Europe and Turkey Münevver Cebeci 2004 DoDoktora/Ph.D.ktora
140 Soğuk Savaş Sonrasında ABD, AB ve NATO Üçgeninde Atlantik İşbirliğinin Güvenlik Boyutu Erhan Kalyon 2004 Yüksek Lisans/Graduate
141 İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Avrupa’da Savunma ve Güvenlik Muharrem Gürkaynak 2004 Doktora/Ph.D.
142 Avrupa Güvenlik Yapılanması ve Türkiye İsmail Birer 2004 Doktora/Ph.D.
143 Avrupa Birliği’nin Yeni Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) ve NATO’nun Geleceği Murat Güner 2004 Yüksek Lisans/Graduate
144 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Değişen Güvenlik Politikaları Çerçevesinde Türkiye-İsrail Stratejik Yakınlaşması Bülent Sarper Ağır 2004 Yüksek Lisans/Graduate
145 Güvenlikleştirme: Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye Örneğinde Yeni Bir Güvenlik Analizi Çiğdem Şahin 2004 Yüksek Lisans/Graduate
146 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye Barış Özdal 2004 Doktora/Ph.D.
147 Bağımsızlığından Günümüze Makedonya Cumhuriyeti’nin Güvenlik Politikası Ergin Ahmed 2004 Yüksek Lisans/Graduate
148 11 Eylül Sonrası ABD’nin Güvenlik Politikalarına AB’nin Yaklaşımı Yıldırım Turan 2004 Yüksek Lisans/Graduate
149 Avrasya Doğu Jeopolitik Ekseninde Rusya Politikaları Serdar Örnek 2004 Yüksek Lisans/Graduate
150 Ukrayna’nın Jeopolitik Önemi Ruhsar Müderrisoğlu 2004 Yüksek Lisans/Graduate
151 Gürcistan’ın Kafkas’larda Jeopolitik Önemi ve Türkiye’nin Kafkasya Politikasında Gürcistan Okan Mert 2004 Yüksek Lisans/Graduate
152 Orta Asya ve Orta Doğu’daki Yeni Oluşumlar Bağlamında; Türkiye’nin Enerji Potansiyelinin, Avrupa Birliği’nin Jeopolitik Dinamiğine ve Türkiye’nin Muhtemel Avrupa Birliği Üyeliğine Etkisi Hakan Keskin 2004 Yüksek Lisans/Graduate
153 Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Yıkıcı ve Bölücü Terör Örgütlerine Karşı Geliştirilebilecek Stratejiler Engin Aslan 2004 Yüksek Lisans/Graduate
154 Geopolitical Discourse Matters: Turkey and Israel Berivan Eliş 2004 Yüksek Lisans/Graduate
155 Soğuk Savaş Sonrasında Çok Yönlü Tehdit Algılamaları: Asimetrik Tehdit Barış Gürsoy 2004 Yüksek Lisans/Graduate
156 The EU-NATO Relations in the Post-Cold War European Security: Cohabitation or Separation? Aslıgül Sarıkamış 2004 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
103 1990’larda Türk Dış Politikasının Oluşumu Güvenlik Kaygıları ve Milli Güvenlik Kurulu’nun Rolü Erhan Canikoğlu 2003 Yüksek Lisans/Graduate
104 Transnational Terrorism Under Structural Realism Burcu Sarı 2003 Yüksek Lisans/Graduate
105 L’identite Europeenne De Securite Et De Defense: Un Parcours Difficile Armağan Gözkaman 2003 Yüksek Lisans/Graduate
106 Civil-Military Relations in Soviet Defensemaking: From Brezhnev to Gorbachev Esra Pakin 2003 Yüksek Lisans/Graduate
107 Political and Security Dimensions of the U.S. Ballistic Missile Defense Hakkı Burak Sağ 2003 Yüksek Lisans/Graduate
108 Cooperative Security in the Black Sea Region Özkan Şenol 2003 Yüksek Lisans/Graduate
109 Milli Güvenlik Stratejisi ve Etkileri Mustafa Özbay 2003 Yüksek Lisans/Graduate
110 Güney Kafkasya’nın Dış Güvenlik Seçenekleri ve NATO Ramil Memmedov 2003 Yüksek Lisans/Graduate
111 21. Yüzyılda Güvenlik ve Stratejianlayışındaki Değişmeler ve Türkiye Öztürk Çankaya 2003 Yüksek Lisans/Graduate
112 Rusya Ulusal Güvenlik Konsepti ve Rus-Amerikan İlişkilerine Etkisi -1991’den Günümüze Aleksandr Devederov 2003 Yüksek Lisans/Graduate
113 Soğuk Savaş Sonrası Başlayan Yeni Güvenlik Tartışmalarına 11 Eylül Olaylarının Etkisi Mehmet Yıldız 2003 Yüksek Lisans/Graduate
114 Avrupa Güvenlik ve Savunma Poitikası Ekseninde AB-ABD İlişkileri Merve İrem Arıcan 2003 Yüksek Lisans/Graduate
115 Çevresel Güvenlik ve Ortadoğu Bölgesinde Sınırı Aşan Sular: Dicle-Fırat Havzası Örneği İbrahim Mazlum 2003 Doktora/Ph.D.
116 Bölgesel ve Küresel Gelişmelerin Işığında Türkiye’nin Dış Güvenlik Politikası Engin Erikli 2003 Yüksek Lisans/Graduate
117 Basra Körfezi’nin Jeopolitik Önemi Sedat Şahin 2003 Yüksek Lisans/Graduate
118 Post-Cold War Security in Europe: From Collective Defense Back to Collective Security Fehmi Türksever 2003 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
79 Soğuk Savaş Sonrası Değişen Avrupa Güvenlik Mimarisinde NATO ve Kollektif Güvenlik Özay Şahin 2002 Yüksek Lisans/Graduate
80 International Terrorism in the Age of Globalization Ece Aksoy 2002 Yüksek Lisans/Graduate
81 Terrorism and the International System Şükrü Yazgan 2002 Yüksek Lisans/Graduate
82 The European Security and Defense Identity (ESDI) and Turkey Halim Yurdakul 2002 Yüksek Lisans/Graduate
83 The European Security Initiatives and Turkey with Special Reference to CFSP and ESDI Orkun Ersoy 2002 Yüksek Lisans/Graduate
84 Turkey and the European Security and Defence Policy (ESDP): Anatomy of a Problematic Relationship Ali Yıldız 2002 Yüksek Lisans/Graduate
85 Political and Security Dimensions of the Euphrates and Tigris Mehmet Şahin 2002 Yüksek Lisans/Graduate
86 European Security and Defense Policy and Its Implications for Turkey Ömer Faruk Köse 2002 Yüksek Lisans/Graduate
87 The European Union and Turkey in the Realm of the Common Foreign and Security Policy Barın Kayaoğlu 2002 Yüksek Lisans/Graduate
88 Economic Interdependence and Security: Russian-EU Case Burcu Uçaray 2002 Yüksek Lisans/Graduate
89 The EU’s Evolving Common Foreign and Security Policy Ahmet Çevikbaş 2002 Yüksek Lisans/Graduate
90 Avrupa Birliği’nde Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikasının Oluşumu İrfan Kaya Ülger 2002 Doktora/Ph.D.
91 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Türkiye’nin Avrupa Savunmasındaki Geleceği Mustafa Pulat 2002 Yüksek Lisans/Graduate
92 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Türkiye Özlem Sezgin 2002 Yüksek Lisans/Graduate
93 Milli Güvenlik Stratejisi -Bir Denge Sanatı- Yalçın Ergül 2002 Doktora/Ph.D.
94 Avrupa Birliği’inde Güvenlik ve Savunma Kimliği Arayışları ve Batı Avrupa Birliği Sezai Çıldır 2002 Yüksek Lisans/Graduate
95 Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunları Celil Balkan 2002 Yüksek Lisans/Graduate
96 Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Oluşturma Önder Aytaç Avşar 2002 Yüksek Lisans/Graduate
97 Avrupa Güvenlik Mimarisinin Oluşumunda AB ve NATO Girişimleri Adnan Devrim Utangaç 2002 Yüksek Lisans/Graduate
98 Transformation of OSCE and Its Role in European Security After Cold War Nesligül Özgen 2002 Yüksek Lisans/Graduate
99 Jeopolitik Unsur Işığında Türkiye-Rusya İlişkilerinin Siyasi Boyutu (1700’den Günümüze) Narziya Amanbayeva 2002 Yüksek Lisans/Graduate
100 Samel P. Huntington’in Medeniyetler Çatışması ve Çağdaş Dünya Düzeninin Yeniden Oluşumu Adlı Yapıtındaki Tezlerin Savaş Kavramı Açısından İncelenmesi Hamdi Piriştine 2002 Yüksek Lisans/Graduate
101 The Changing Dimensions of Security After the Cold War Haluk Duruduygu 2002 Yüksek Lisans/Graduate
102 New Dimensions of United Nations Peacekeeping in the Post-Cold War Era: a Study of United Nations Protection Force (UNPROFOR) in the Former Yugoslavia Gökçen Yavaş 2002 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
53 The Various Levels of European Security and Defense Cooperation: Turkey’s Position in Emerging Security Architecture Kadir Taner Akçakaya 2001 Yüksek Lisans/Graduate
54 The Emergence of European Security and Defense Identity and Turkey Derya Ön 2001 Yüksek Lisans/Graduate
55 The European Security and Defense Identity and Its Implementation in Former Yugoslavia Burak Özdemir 2001 Yüksek Lisans/Graduate
56 Security Cooperation in Post-Cold War Europe: the Case of the Yugoslav Conflict Pelin Eralp 2001 Yüksek Lisans/Graduate
57 Enlargement of NATO and European Security and Defense Identity Çiğdem Çetin 2001 Yüksek Lisans/Graduate
58 The Implications of Environmental Degradation on Security: the Case of Aral Lake Basin and Southeastern Anatolia Project (GAP) Nurcan Atalan 2001 Yüksek Lisans/Graduate
59 The Restructuring Process of European Security Architecture in the Post Cold War Era and Its Effects on Turkey’s Security Ayhan Bay 2001 Yüksek Lisans/Graduate
60 Security Challenges and Institutional Initiatives in the Mediterranean Olcay Denizer 2001 Yüksek Lisans/Graduate
61 Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Middle East and Turkey’s Security Concerns Barış Çağlar 2001 Yüksek Lisans/Graduate
62 Unity in Diversity? Changing Threat Perception and Security Considerations of India in the Post-Cold War Era Serdar Şengül 2001 Yüksek Lisans/Graduate
63 European Security and Defense Identity Aşkın Çakmak 2001 Yüksek Lisans/Graduate
64 Mediterranean Security Process (With Some Implications on Turkey) Ceren Uysal 2001 Yüksek Lisans/Graduate
65 The Actors of International System and the New Transatlanticism: a Study for US-EU Relations with a Special Emphasis on Foreign and Security Policy Gökhan Akşemsettinoğlu 2001 Doktora/Ph.D.
66 Central Asian Security Policy After the Disintegration of Soviet Union Stanbek Saliyev 2001 Yüksek Lisans/Graduate
67 Avrupa Birliği’nin Ortak Dış Politikası ve Güvenlik Politikası Galym Zhusssipbek 2001 Yüksek Lisans/Graduate
68 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) ve Türkiye Ersin Mortaş 2001 Yüksek Lisans/Graduate
69 Güvenlik ve Savunma Açısından Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Batı Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Gürkan Doğan 2001 Yüksek Lisans/Graduate
70 21. Yüzyıl Avrupa Güvenlik Sisteminde İnsan Haklarının Yeri ve AGİT Didem Kayran 2001 Yüksek Lisans/Graduate
71 1980’lerden Sonra Değişen Uluslararası Konjonktürde Türkiye’nin Güvenlik Algılaması Zeynep Yücel 2001 Yüksek Lisans/Graduate
72 Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Yapılanması ve Türkiye Yavuz Pehlivan 2001 Yüksek Lisans/Graduate
73 Avrupa Birliği’nde Ortak Dış Güvenlik Politikası Halil Çolak 2001 Yüksek Lisans/Graduate
74 Kavram ve Kural Olarak Strateji, Küreselleşen Dünyada Strateji Ahmet Kasım Han 2001 Doktora/Ph.D.
75 Arabistan Yarımadası’nda Suyun Jeopolitik Önemi Vedat Şahin 2001 Yüksek Lisans/Graduate
76 Soğuk Savaş Sonrası Transkafkasya Hazar ve Orta Asya Bölgeleri Enerji Kaynaklarının Uluslararası İlişkilere Etkileri Mehmet Fatih Geyim 2001 Yüksek Lisans/Graduate
77 Jeopolitik Etken Olarak Tarih Boyuca Türk Boğazları’nın Önemi Erhan Aksu 2001 Yüksek Lisans/Graduate
78 The Restructuring Process of European Security Architecture in the Post Cold War Era and Its Effects on Turkey’s Security Ayhan Bay 2001 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
45 Milli Güvenlik Kavramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Orhan Coşkun 2000 Doktora/Ph.D.
46 Emergence of a Post Cold War European Security Architecture Mehmet Ali Tuğtan 2000 Yüksek Lisans/Graduate
47 The Problems of Turkey’s Grand Strategy in a Changing Security Environment Nesrin Uçarlar 2000 Yüksek Lisans/Graduate
48 BAB’ın Avrupa’nın Yeni Güvenlik Yapısındaki Rolü ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Filiz Erdem 2000 Yüksek Lisans/Graduate
49 Maastricht ve Amsterdam Antlaşmalarında Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası Hatice Yazgan 2000 Yüksek Lisans/Graduate
50 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Yakın Deniz Havzalarına Bakışı ve Türk Denizcilik Stratejisi Mustafa Koç 2000 Yüksek Lisans/Graduate
51 Soğuk Savaş Sonrasında Güvenliğin Değişen Boyutları Mustafa Akçok 2000 Yüksek Lisans/Graduate
52 The Caspian Pipeline Games: a Knot of Geopolitics and Economics Gulnar Nugman 2000 Yüksek Lisans/Graduate
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
1 Türkiye’nin Genel Güvenlik Sorunları S.Murat Tamer 1988 Yüksek Lisans/Graduate
2 Jeopolitik ve Strateji Suat Gün 1990 Yüksek Lisans/Graduate
3 Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumundan Kaynaklanan İç ve Dış Tehditler Yücel Atila Şehirli 1991 Yüksek Lisans/Graduate
4 AGİK Çerçevesinde Avrupa Güvenlik Sistemi Nalan Işık (Özer) 1993 Yüksek Lisans/Graduate
5 Çağdaş Dünyada Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma Mesut Hakkı Çaşın 1993 Doktora/Ph.D.
6 Kuzey Irak’taki Kürtler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Aldığı Kararlar Güzide Yülek 1994 Yüksek Lisans/Graduate
7 Avrupa Siyasal Birliği Çerçevesinde Avrupa Topluluğu’nun Güvenlik ve Savunma Boyutu Olarak Batı Avrupa Birliği C. Uğur Özgüker 1994 Doktora/Ph.D.
8 Yeni Dünya Düzeni’nde AT-ABD Arası Güvenlik ve Dış Politika İlişkileri M. A. Mert Gökırmak 1994 Yüksek Lisans/Graduate
9 Uluslararası Terörizm Aynur Ak 1995 Yüksek Lisans/Graduate
10 The OSCE Mediation in the Nagorno Karabakh Conflict İrem Güner 1995 Yüksek Lisans/Graduate
11 The Evolution of the European Security System After the Cold-War (1989-1994) Muhittin Tuncay Melektosun 1995 Yüksek Lisans/Graduate
12 Avrupa’nın Yeni Güvenlik Yapısında Batı Avrupa Birliği (BAB) ve Türkiye’nin Yeri F. Mehmet Gökgöz 1995 Yüksek Lisans/Graduate
13 The Approach of the United Nations Towards Humanitarian Intervention in Post-Cold War Internal Conflicts Zümrü Verda Erüreten 1995 Yüksek Lisans/Graduate
14 Ortadoğu’da Su Sorunu; Suyla Gelen Savaş, Suya Karşı Barış Sevgi Batuk 1995 Yüksek Lisans/Graduate
15 Redefinition of Naval Missions in the Post-Cold War Period Özgür Altınyay 1995 Yüksek Lisans/Graduate
16 Limited War in Crisis Management Mary J. Mutlu 1995 Yüksek Lisans/Graduate
17 Uluslararası Bir Sorun Terörizm ve Türkiye Sabri Dilmaç 1996 Yüksek Lisans/Graduate
18 Bulgarian Security Policies During the Post-Cold War Era Mete Melek 1996 Yüksek Lisans/Graduate
19 The Common Foreign and Security Policy of the European Union and the Turkic Republics Mustafa Fişne 1996 Yüksek Lisans/Graduate
20 The Impact of Environmental Scarcity and Management of Natural Resources on International Security Rana İzci 1996 Yüksek Lisans/Graduate
21 Türkiye’nin Jeopolitik Duyarlılık Analizi ve Savunma Sanayii Ünal Arı 1996 Yüksek Lisans/Graduate
22 Jeopolitik Kavramı ve Günümüz Jeopolitiği M. Erdal Hamzaoğulları 1996 Yüksek Lisans/Graduate
23 Avrasya’nın Önemi ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerine Jeopolitik Açıdan Bir Yaklaşım Bahadır Alavov 1996 Yüksek Lisans/Graduate
24 The Notion of Collective Security and the Changing Nature of the United Nations Peace Keeping Operations Uğur Güngör 1997 Yüksek Lisans/Graduate
25 Continuity in French Security Policy: De Gaulle, Mitterand, and Chirac Emriye Bağdegül Ormancı 1997 Yüksek Lisans/Graduate
26 Avrupa Güvenlik Sistemi ve Bu Sistem İçinde Türkiye’nin Yeri Nurgül Bekar 1997 Yüksek Lisans/Graduate
27 2. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Kadar Avrupa Güvenlik Kimliğinin Gelişmesi ve Türkiye Üzerindeki Etkileri Günhan Emre Ersoy 1997 Yüksek Lisans/Graduate
28 Türkiye’ye Yapılan Güvenlik Yardımları ve Etkileri Ercan Kaya 1997 Yüksek Lisans/Graduate
29 A Survey on the Post-Cold War European Security Process Önder Coşkun 1997 Yüksek Lisans/Graduate
30 Türkiye’nin Soğuk Savaş Sonrası Dönmede Avrupa Nazarındaki Stratejik Önemi: Bir Jeopolitik Konumun Değişen Anlamı Elçin Özkaya 1997 Yüksek Lisans/Graduate
31 Is Germany an Emerging Power in Terms of Security Parameters After Reunification İbrahim Turgut Çelimli 1998 Yüksek Lisans/Graduate
32 Greek Air Power as a National Security Instrument Sıtkı Egeli 1998 Doktora/Ph.D.
33 Constructivism and the Study of Security and Foreign Policy: Identity and Strategic Culture in Turkish-Greek and Turkish-Israeli Relations Mustafa Küçük 1999 Yüksek Lisans/Graduate
34 Regional and Institutional Perspectives on Security in the Balkans: the Case of Albania Enika Abazi 1999 Yüksek Lisans/Graduate
35 An Analysis of the Security Aspect of Euro-Mediterranean Relations in the Barcelona Process Siret Dinç 1999 Yüksek Lisans/Graduate
36 Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Güvenlik Arayışları ve NATO’nun Buna Cevabı: Barış İçin Ortaklık A. Atilla Yıldırır 1999 Yüksek Lisans/Graduate
37 Askeri – Güvenlik Krizleri’nin Analizi ve Kardak Krizi Cumhur Mumcu 1999 Doktora/Ph.D.
38 Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler Yücel Atila Şehirli 1999 Doktora/Ph.D.
39 Post Cold War NATO Şenay Demiray 1999 Yüksek Lisans/Graduate
40 Geopolitical Importance and Impacts of Baku-Ceyhan Oil Pipeline and Factors Influencing Its Construction Çağla Gül Yassa 1999 Yüksek Lisans/Graduate
41 Factors of International Stability After the Cold War Bora Bayraktar 1999 Yüksek Lisans/Graduate
42 The Exemplary Relationship in the Balkans: Turkish-Bulgarian Relations in the Post-Cold War Era Birgül Demirtaş Coşkun 1999 Yüksek Lisans/Graduate
43 Soğuk Savaş Sonrasında Küresel ve Bölgesel Dengelerde NATO’nun Yeni Misyon Arayışları Aynur Aslan 1999 Yüksek Lisans/Graduate
44 Türk Boğazlarının Jeopolitik Konumu ve Uluslararası Önemi Atilla Ayar 1999 Yüksek Lisans/Graduate
1999-1988
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
1 Türkiye’nin Genel Güvenlik Sorunları S.Murat Tamer 1988 Yüksek Lisans/Graduate
2 Jeopolitik ve Strateji Suat Gün 1990 Yüksek Lisans/Graduate
3 Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumundan Kaynaklanan İç ve Dış Tehditler Yücel Atila Şehirli 1991 Yüksek Lisans/Graduate
4 AGİK Çerçevesinde Avrupa Güvenlik Sistemi Nalan Işık (Özer) 1993 Yüksek Lisans/Graduate
5 Çağdaş Dünyada Uluslararası Güvenlik Stratejileri ve Silahsızlanma Mesut Hakkı Çaşın 1993 Doktora/Ph.D.
6 Kuzey Irak’taki Kürtler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Aldığı Kararlar Güzide Yülek 1994 Yüksek Lisans/Graduate
7 Avrupa Siyasal Birliği Çerçevesinde Avrupa Topluluğu’nun Güvenlik ve Savunma Boyutu Olarak Batı Avrupa Birliği C. Uğur Özgüker 1994 Doktora/Ph.D.
8 Yeni Dünya Düzeni’nde AT-ABD Arası Güvenlik ve Dış Politika İlişkileri M. A. Mert Gökırmak 1994 Yüksek Lisans/Graduate
9 Uluslararası Terörizm Aynur Ak 1995 Yüksek Lisans/Graduate
10 The OSCE Mediation in the Nagorno Karabakh Conflict İrem Güner 1995 Yüksek Lisans/Graduate
11 The Evolution of the European Security System After the Cold-War (1989-1994) Muhittin Tuncay Melektosun 1995 Yüksek Lisans/Graduate
12 Avrupa’nın Yeni Güvenlik Yapısında Batı Avrupa Birliği (BAB) ve Türkiye’nin Yeri F. Mehmet Gökgöz 1995 Yüksek Lisans/Graduate
13 The Approach of the United Nations Towards Humanitarian Intervention in Post-Cold War Internal Conflicts Zümrü Verda Erüreten 1995 Yüksek Lisans/Graduate
14 Ortadoğu’da Su Sorunu; Suyla Gelen Savaş, Suya Karşı Barış Sevgi Batuk 1995 Yüksek Lisans/Graduate
15 Redefinition of Naval Missions in the Post-Cold War Period Özgür Altınyay 1995 Yüksek Lisans/Graduate
16 Limited War in Crisis Management Mary J. Mutlu 1995 Yüksek Lisans/Graduate
17 Uluslararası Bir Sorun Terörizm ve Türkiye Sabri Dilmaç 1996 Yüksek Lisans/Graduate
18 Bulgarian Security Policies During the Post-Cold War Era Mete Melek 1996 Yüksek Lisans/Graduate
19 The Common Foreign and Security Policy of the European Union and the Turkic Republics Mustafa Fişne 1996 Yüksek Lisans/Graduate
20 The Impact of Environmental Scarcity and Management of Natural Resources on International Security Rana İzci 1996 Yüksek Lisans/Graduate
21 Türkiye’nin Jeopolitik Duyarlılık Analizi ve Savunma Sanayii Ünal Arı 1996 Yüksek Lisans/Graduate
22 Jeopolitik Kavramı ve Günümüz Jeopolitiği M. Erdal Hamzaoğulları 1996 Yüksek Lisans/Graduate
23 Avrasya’nın Önemi ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerine Jeopolitik Açıdan Bir Yaklaşım Bahadır Alavov 1996 Yüksek Lisans/Graduate
24 The Notion of Collective Security and the Changing Nature of the United Nations Peace Keeping Operations Uğur Güngör 1997 Yüksek Lisans/Graduate
25 Continuity in French Security Policy: De Gaulle, Mitterand, and Chirac Emriye Bağdegül Ormancı 1997 Yüksek Lisans/Graduate
26 Avrupa Güvenlik Sistemi ve Bu Sistem İçinde Türkiye’nin Yeri Nurgül Bekar 1997 Yüksek Lisans/Graduate
27 2. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Kadar Avrupa Güvenlik Kimliğinin Gelişmesi ve Türkiye Üzerindeki Etkileri Günhan Emre Ersoy 1997 Yüksek Lisans/Graduate
28 Türkiye’ye Yapılan Güvenlik Yardımları ve Etkileri Ercan Kaya 1997 Yüksek Lisans/Graduate
29 A Survey on the Post-Cold War European Security Process Önder Coşkun 1997 Yüksek Lisans/Graduate
30 Türkiye’nin Soğuk Savaş Sonrası Dönmede Avrupa Nazarındaki Stratejik Önemi: Bir Jeopolitik Konumun Değişen Anlamı Elçin Özkaya 1997 Yüksek Lisans/Graduate
31 Is Germany an Emerging Power in Terms of Security Parameters After Reunification İbrahim Turgut Çelimli 1998 Yüksek Lisans/Graduate
32 Greek Air Power as a National Security Instrument Sıtkı Egeli 1998 Doktora/Ph.D.
33 Constructivism and the Study of Security and Foreign Policy: Identity and Strategic Culture in Turkish-Greek and Turkish-Israeli Relations Mustafa Küçük 1999 Yüksek Lisans/Graduate
34 Regional and Institutional Perspectives on Security in the Balkans: the Case of Albania Enika Abazi 1999 Yüksek Lisans/Graduate
35 An Analysis of the Security Aspect of Euro-Mediterranean Relations in the Barcelona Process Siret Dinç 1999 Yüksek Lisans/Graduate
36 Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Güvenlik Arayışları ve NATO’nun Buna Cevabı: Barış İçin Ortaklık A. Atilla Yıldırır 1999 Yüksek Lisans/Graduate
37 Askeri – Güvenlik Krizleri’nin Analizi ve Kardak Krizi Cumhur Mumcu 1999 Doktora/Ph.D.
38 Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Bölücü Terör Hareketleri ve Devletin Aldığı Tedbirler Yücel Atila Şehirli 1999 Doktora/Ph.D.
39 Post Cold War NATO Şenay Demiray 1999 Yüksek Lisans/Graduate
40 Geopolitical Importance and Impacts of Baku-Ceyhan Oil Pipeline and Factors Influencing Its Construction Çağla Gül Yassa 1999 Yüksek Lisans/Graduate
41 Factors of International Stability After the Cold War Bora Bayraktar 1999 Yüksek Lisans/Graduate
42 The Exemplary Relationship in the Balkans: Turkish-Bulgarian Relations in the Post-Cold War Era Birgül Demirtaş Coşkun 1999 Yüksek Lisans/Graduate
43 Soğuk Savaş Sonrasında Küresel ve Bölgesel Dengelerde NATO’nun Yeni Misyon Arayışları Aynur Aslan 1999 Yüksek Lisans/Graduate
44 Türk Boğazlarının Jeopolitik Konumu ve Uluslararası Önemi Atilla Ayar 1999 Yüksek Lisans/Graduate
2000
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
45 Milli Güvenlik Kavramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Orhan Coşkun 2000 Doktora/Ph.D.
46 Emergence of a Post Cold War European Security Architecture Mehmet Ali Tuğtan 2000 Yüksek Lisans/Graduate
47 The Problems of Turkey’s Grand Strategy in a Changing Security Environment Nesrin Uçarlar 2000 Yüksek Lisans/Graduate
48 BAB’ın Avrupa’nın Yeni Güvenlik Yapısındaki Rolü ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Filiz Erdem 2000 Yüksek Lisans/Graduate
49 Maastricht ve Amsterdam Antlaşmalarında Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası Hatice Yazgan 2000 Yüksek Lisans/Graduate
50 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Yakın Deniz Havzalarına Bakışı ve Türk Denizcilik Stratejisi Mustafa Koç 2000 Yüksek Lisans/Graduate
51 Soğuk Savaş Sonrasında Güvenliğin Değişen Boyutları Mustafa Akçok 2000 Yüksek Lisans/Graduate
52 The Caspian Pipeline Games: a Knot of Geopolitics and Economics Gulnar Nugman 2000 Yüksek Lisans/Graduate
2001
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
53 The Various Levels of European Security and Defense Cooperation: Turkey’s Position in Emerging Security Architecture Kadir Taner Akçakaya 2001 Yüksek Lisans/Graduate
54 The Emergence of European Security and Defense Identity and Turkey Derya Ön 2001 Yüksek Lisans/Graduate
55 The European Security and Defense Identity and Its Implementation in Former Yugoslavia Burak Özdemir 2001 Yüksek Lisans/Graduate
56 Security Cooperation in Post-Cold War Europe: the Case of the Yugoslav Conflict Pelin Eralp 2001 Yüksek Lisans/Graduate
57 Enlargement of NATO and European Security and Defense Identity Çiğdem Çetin 2001 Yüksek Lisans/Graduate
58 The Implications of Environmental Degradation on Security: the Case of Aral Lake Basin and Southeastern Anatolia Project (GAP) Nurcan Atalan 2001 Yüksek Lisans/Graduate
59 The Restructuring Process of European Security Architecture in the Post Cold War Era and Its Effects on Turkey’s Security Ayhan Bay 2001 Yüksek Lisans/Graduate
60 Security Challenges and Institutional Initiatives in the Mediterranean Olcay Denizer 2001 Yüksek Lisans/Graduate
61 Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Middle East and Turkey’s Security Concerns Barış Çağlar 2001 Yüksek Lisans/Graduate
62 Unity in Diversity? Changing Threat Perception and Security Considerations of India in the Post-Cold War Era Serdar Şengül 2001 Yüksek Lisans/Graduate
63 European Security and Defense Identity Aşkın Çakmak 2001 Yüksek Lisans/Graduate
64 Mediterranean Security Process (With Some Implications on Turkey) Ceren Uysal 2001 Yüksek Lisans/Graduate
65 The Actors of International System and the New Transatlanticism: a Study for US-EU Relations with a Special Emphasis on Foreign and Security Policy Gökhan Akşemsettinoğlu 2001 Doktora/Ph.D.
66 Central Asian Security Policy After the Disintegration of Soviet Union Stanbek Saliyev 2001 Yüksek Lisans/Graduate
67 Avrupa Birliği’nin Ortak Dış Politikası ve Güvenlik Politikası Galym Zhusssipbek 2001 Yüksek Lisans/Graduate
68 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) ve Türkiye Ersin Mortaş 2001 Yüksek Lisans/Graduate
69 Güvenlik ve Savunma Açısından Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Batı Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Gürkan Doğan 2001 Yüksek Lisans/Graduate
70 21. Yüzyıl Avrupa Güvenlik Sisteminde İnsan Haklarının Yeri ve AGİT Didem Kayran 2001 Yüksek Lisans/Graduate
71 1980’lerden Sonra Değişen Uluslararası Konjonktürde Türkiye’nin Güvenlik Algılaması Zeynep Yücel 2001 Yüksek Lisans/Graduate
72 Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Yapılanması ve Türkiye Yavuz Pehlivan 2001 Yüksek Lisans/Graduate
73 Avrupa Birliği’nde Ortak Dış Güvenlik Politikası Halil Çolak 2001 Yüksek Lisans/Graduate
74 Kavram ve Kural Olarak Strateji, Küreselleşen Dünyada Strateji Ahmet Kasım Han 2001 Doktora/Ph.D.
75 Arabistan Yarımadası’nda Suyun Jeopolitik Önemi Vedat Şahin 2001 Yüksek Lisans/Graduate
76 Soğuk Savaş Sonrası Transkafkasya Hazar ve Orta Asya Bölgeleri Enerji Kaynaklarının Uluslararası İlişkilere Etkileri Mehmet Fatih Geyim 2001 Yüksek Lisans/Graduate
77 Jeopolitik Etken Olarak Tarih Boyuca Türk Boğazları’nın Önemi Erhan Aksu 2001 Yüksek Lisans/Graduate
78 The Restructuring Process of European Security Architecture in the Post Cold War Era and Its Effects on Turkey’s Security Ayhan Bay 2001 Yüksek Lisans/Graduate
2002
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
79 Soğuk Savaş Sonrası Değişen Avrupa Güvenlik Mimarisinde NATO ve Kollektif Güvenlik Özay Şahin 2002 Yüksek Lisans/Graduate
80 International Terrorism in the Age of Globalization Ece Aksoy 2002 Yüksek Lisans/Graduate
81 Terrorism and the International System Şükrü Yazgan 2002 Yüksek Lisans/Graduate
82 The European Security and Defense Identity (ESDI) and Turkey Halim Yurdakul 2002 Yüksek Lisans/Graduate
83 The European Security Initiatives and Turkey with Special Reference to CFSP and ESDI Orkun Ersoy 2002 Yüksek Lisans/Graduate
84 Turkey and the European Security and Defence Policy (ESDP): Anatomy of a Problematic Relationship Ali Yıldız 2002 Yüksek Lisans/Graduate
85 Political and Security Dimensions of the Euphrates and Tigris Mehmet Şahin 2002 Yüksek Lisans/Graduate
86 European Security and Defense Policy and Its Implications for Turkey Ömer Faruk Köse 2002 Yüksek Lisans/Graduate
87 The European Union and Turkey in the Realm of the Common Foreign and Security Policy Barın Kayaoğlu 2002 Yüksek Lisans/Graduate
88 Economic Interdependence and Security: Russian-EU Case Burcu Uçaray 2002 Yüksek Lisans/Graduate
89 The EU’s Evolving Common Foreign and Security Policy Ahmet Çevikbaş 2002 Yüksek Lisans/Graduate
90 Avrupa Birliği’nde Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikasının Oluşumu İrfan Kaya Ülger 2002 Doktora/Ph.D.
91 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Türkiye’nin Avrupa Savunmasındaki Geleceği Mustafa Pulat 2002 Yüksek Lisans/Graduate
92 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Türkiye Özlem Sezgin 2002 Yüksek Lisans/Graduate
93 Milli Güvenlik Stratejisi -Bir Denge Sanatı- Yalçın Ergül 2002 Doktora/Ph.D.
94 Avrupa Birliği’inde Güvenlik ve Savunma Kimliği Arayışları ve Batı Avrupa Birliği Sezai Çıldır 2002 Yüksek Lisans/Graduate
95 Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunları Celil Balkan 2002 Yüksek Lisans/Graduate
96 Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği Oluşturma Önder Aytaç Avşar 2002 Yüksek Lisans/Graduate
97 Avrupa Güvenlik Mimarisinin Oluşumunda AB ve NATO Girişimleri Adnan Devrim Utangaç 2002 Yüksek Lisans/Graduate
98 Transformation of OSCE and Its Role in European Security After Cold War Nesligül Özgen 2002 Yüksek Lisans/Graduate
99 Jeopolitik Unsur Işığında Türkiye-Rusya İlişkilerinin Siyasi Boyutu (1700’den Günümüze) Narziya Amanbayeva 2002 Yüksek Lisans/Graduate
100 Samel P. Huntington’in Medeniyetler Çatışması ve Çağdaş Dünya Düzeninin Yeniden Oluşumu Adlı Yapıtındaki Tezlerin Savaş Kavramı Açısından İncelenmesi Hamdi Piriştine 2002 Yüksek Lisans/Graduate
101 The Changing Dimensions of Security After the Cold War Haluk Duruduygu 2002 Yüksek Lisans/Graduate
102 New Dimensions of United Nations Peacekeeping in the Post-Cold War Era: a Study of United Nations Protection Force (UNPROFOR) in the Former Yugoslavia Gökçen Yavaş 2002 Yüksek Lisans/Graduate
2003
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
103 1990’larda Türk Dış Politikasının Oluşumu Güvenlik Kaygıları ve Milli Güvenlik Kurulu’nun Rolü Erhan Canikoğlu 2003 Yüksek Lisans/Graduate
104 Transnational Terrorism Under Structural Realism Burcu Sarı 2003 Yüksek Lisans/Graduate
105 L’identite Europeenne De Securite Et De Defense: Un Parcours Difficile Armağan Gözkaman 2003 Yüksek Lisans/Graduate
106 Civil-Military Relations in Soviet Defensemaking: From Brezhnev to Gorbachev Esra Pakin 2003 Yüksek Lisans/Graduate
107 Political and Security Dimensions of the U.S. Ballistic Missile Defense Hakkı Burak Sağ 2003 Yüksek Lisans/Graduate
108 Cooperative Security in the Black Sea Region Özkan Şenol 2003 Yüksek Lisans/Graduate
109 Milli Güvenlik Stratejisi ve Etkileri Mustafa Özbay 2003 Yüksek Lisans/Graduate
110 Güney Kafkasya’nın Dış Güvenlik Seçenekleri ve NATO Ramil Memmedov 2003 Yüksek Lisans/Graduate
111 21. Yüzyılda Güvenlik ve Stratejianlayışındaki Değişmeler ve Türkiye Öztürk Çankaya 2003 Yüksek Lisans/Graduate
112 Rusya Ulusal Güvenlik Konsepti ve Rus-Amerikan İlişkilerine Etkisi -1991’den Günümüze Aleksandr Devederov 2003 Yüksek Lisans/Graduate
113 Soğuk Savaş Sonrası Başlayan Yeni Güvenlik Tartışmalarına 11 Eylül Olaylarının Etkisi Mehmet Yıldız 2003 Yüksek Lisans/Graduate
114 Avrupa Güvenlik ve Savunma Poitikası Ekseninde AB-ABD İlişkileri Merve İrem Arıcan 2003 Yüksek Lisans/Graduate
115 Çevresel Güvenlik ve Ortadoğu Bölgesinde Sınırı Aşan Sular: Dicle-Fırat Havzası Örneği İbrahim Mazlum 2003 Doktora/Ph.D.
116 Bölgesel ve Küresel Gelişmelerin Işığında Türkiye’nin Dış Güvenlik Politikası Engin Erikli 2003 Yüksek Lisans/Graduate
117 Basra Körfezi’nin Jeopolitik Önemi Sedat Şahin 2003 Yüksek Lisans/Graduate
118 Post-Cold War Security in Europe: From Collective Defense Back to Collective Security Fehmi Türksever 2003 Yüksek Lisans/Graduate
2004
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
119 Devletlerin Dış Politika Aracı Olarak Kullandığı Savaşın Soğuk Savaş Sonrası Değişimi Haldun Yalçınkaya 2004 Doktora/Ph.D.
120 Britain and European Security Integration: British Perspectives on European Security Matters Between 1945-2003 Pınar Buket Orhan 2004 Yüksek Lisans/Graduate
121 Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikalarında Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın (AGSP) Yeri ve NATO ile İlişkileri Ebru Gençalp 2004 Yüksek Lisans/Graduate
122 Uluslararası Güvenlik Sorunları ve ABD’nin Güvenlik Stratejileri Arif Behiç Özcan 2004 Yüksek Lisans/Graduate
123 Terrorism and International Law Ömer Faruk Kalaycı 2004 Yüksek Lisans/Graduate
124 The Links Betveen International Terrorism and Organized Crime; New Dimensions in 21st Century Cem Yılmaz 2004 Yüksek Lisans/Graduate
125 Küreselleşme Sürecinde Terörizm Taner Berber 2004 Yüksek Lisans/Graduate
126 ESDP, the Controversial Issue Between Turkey and the EU: Different Security Concepts Hakan Cavlak 2004 Yüksek Lisans/Graduate
127 International Security Assistance Force Deniz Ateş 2004 Yüksek Lisans/Graduate
128 Security in the Third World Gülden Özgediz 2004 Yüksek Lisans/Graduate
129 The European Security and Defense Policy and Its Implementation in Kosovo and Post-September 11 Yunus Emre Bayrak 2004 Yüksek Lisans/Graduate
130 Changing United States Foreign Policy After September 11 in the Context of Security with Special Reference to Turkey Tolga Burak Aksoy 2004 Yüksek Lisans/Graduate
131 Poland’s Post-Cold War Eastern Foreign and Security Policy in the Framework of Its Democratization and European Integration Processes Nergiz Özkural 2004 Yüksek Lisans/Graduate
132 The Common Foreign and Security Policy: the European Union’s Quest for Being a Coherent and Effective Actor in Global Politics Taylan Özgür Kaya 2004 Yüksek Lisans/Graduate
133 The Israeli Security Policy: Changes and Continuities Zeynep Civcik 2004 Yüksek Lisans/Graduate
134 Mediterranean Security Role of NATO Metin Bilgici 2004 Yüksek Lisans/Graduate
135 Emerging Chinese Foreign and Defence Policy in Asia-Pasific İsmet Çehreli 2004 Yüksek Lisans/Graduate
136 Rethinking Modern International Collective Security and the Road Ahead of Transformation of NATO Bilal Gökhan Evrey 2004 Yüksek Lisans/Graduate
137 Breakpoints of US Foreign Policy and Its Changing Structure in W. Bush Era Atilla Karakuş 2004 Yüksek Lisans/Graduate
138 Greece’s Defense & Security Policy After Cold War Atalay Irmak 2004 Yüksek Lisans/Graduate
139 Multidimensional Security Concept and Its Implications for Post-Cold War Europe and Turkey Münevver Cebeci 2004 DoDoktora/Ph.D.ktora
140 Soğuk Savaş Sonrasında ABD, AB ve NATO Üçgeninde Atlantik İşbirliğinin Güvenlik Boyutu Erhan Kalyon 2004 Yüksek Lisans/Graduate
141 İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Avrupa’da Savunma ve Güvenlik Muharrem Gürkaynak 2004 Doktora/Ph.D.
142 Avrupa Güvenlik Yapılanması ve Türkiye İsmail Birer 2004 Doktora/Ph.D.
143 Avrupa Birliği’nin Yeni Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) ve NATO’nun Geleceği Murat Güner 2004 Yüksek Lisans/Graduate
144 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Değişen Güvenlik Politikaları Çerçevesinde Türkiye-İsrail Stratejik Yakınlaşması Bülent Sarper Ağır 2004 Yüksek Lisans/Graduate
145 Güvenlikleştirme: Soğuk Savaş Sonrasında Türkiye Örneğinde Yeni Bir Güvenlik Analizi Çiğdem Şahin 2004 Yüksek Lisans/Graduate
146 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye Barış Özdal 2004 Doktora/Ph.D.
147 Bağımsızlığından Günümüze Makedonya Cumhuriyeti’nin Güvenlik Politikası Ergin Ahmed 2004 Yüksek Lisans/Graduate
148 11 Eylül Sonrası ABD’nin Güvenlik Politikalarına AB’nin Yaklaşımı Yıldırım Turan 2004 Yüksek Lisans/Graduate
149 Avrasya Doğu Jeopolitik Ekseninde Rusya Politikaları Serdar Örnek 2004 Yüksek Lisans/Graduate
150 Ukrayna’nın Jeopolitik Önemi Ruhsar Müderrisoğlu 2004 Yüksek Lisans/Graduate
151 Gürcistan’ın Kafkas’larda Jeopolitik Önemi ve Türkiye’nin Kafkasya Politikasında Gürcistan Okan Mert 2004 Yüksek Lisans/Graduate
152 Orta Asya ve Orta Doğu’daki Yeni Oluşumlar Bağlamında; Türkiye’nin Enerji Potansiyelinin, Avrupa Birliği’nin Jeopolitik Dinamiğine ve Türkiye’nin Muhtemel Avrupa Birliği Üyeliğine Etkisi Hakan Keskin 2004 Yüksek Lisans/Graduate
153 Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Yıkıcı ve Bölücü Terör Örgütlerine Karşı Geliştirilebilecek Stratejiler Engin Aslan 2004 Yüksek Lisans/Graduate
154 Geopolitical Discourse Matters: Turkey and Israel Berivan Eliş 2004 Yüksek Lisans/Graduate
155 Soğuk Savaş Sonrasında Çok Yönlü Tehdit Algılamaları: Asimetrik Tehdit Barış Gürsoy 2004 Yüksek Lisans/Graduate
156 The EU-NATO Relations in the Post-Cold War European Security: Cohabitation or Separation? Aslıgül Sarıkamış 2004 Yüksek Lisans/Graduate
2005
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
157 Soğuk Savaş Sonrasında Değişen Güvenlik Kavramı ve ABD-AB Ekseninde Farklılaşan Güvenlik Algılamaları Bülent Şener 2005 Yüksek Lisans/Graduate
158 The EU in the Age of ‘New’ Terrorism: Challenges, Responses, and Visions Uğur Burç Yıldız 2005 Yüksek Lisans/Graduate
159 L’interprétation Thérique De La Question Du Terrorisme Efe Ceylan 2005 Yüksek Lisans/Graduate
160 La Détermination Des Distinctions Au Sein Des Approches Internationales Des Etats-Unis Et De La Grande Bretagne Contre Le Terrorisme, Aprés I’attentat Du 11 Septembre Suite Aux Diffusions De Cnn International Et BBC World Semin Gümüşel 2005 Yüksek Lisans/Graduate
161 Terörizm, İnsan Hakları, Güvenlik: 11 Eylül Sonrası Meydana Gelen Değişiklikler Selim Kanat 2005 Yüksek Lisans/Graduate
162 The Place of Energy Security in European Union Security and Defence Policy Arzu Yorkan 2005 Yüksek Lisans/Graduate
163 A Constructivist Analysis of Turkey’s Foreign and Security Policy in the Post- Cold War Era Hasan Ulusoy 2005 Doktora/Ph.D.
164 Is There Any Security Preference for Turkey Between the EU and the U.S.A? Kemal Ünal 2005 Yüksek Lisans/Graduate
165 The Emerging Regional Security Complex in Central Asia: Shanghai Cooperation Organization (SCO) and Challenges of the Post 9/11 World Osman Gökhan Yandaş 2005 Yüksek Lisans/Graduate
166 Continuity and Change in Greek Security Perceptions and Priorities in the Post-Cold War Era Emine Akman 2005 Yüksek Lisans/Graduate
167 The Role of Neoconservative Ideas in the Security Policies of the First George W. Bush Administration Arif Çelik 2005 Yüksek Lisans/Graduate
168 Petrol ve Güvenlik: Orta Doğu’daki Krizlerin Ekonomi Politiği Veysel Ayhan 2005 Doktora/Ph.D.
169 Küresel Toplumda Güvenlik ve Uluslararası Polislik Çalışmaları Ömer Atasoy 2005 Yüksek Lisans/Graduate
170 Yeni Dünya Düzeninde Güç Merkezleri ile Türkiye’nin İlişkilerinin Milli Güvenlik Stratejisi Açısından Değerlendirilmesi Sebahattin Çoruk 2005 Yüksek Lisans/Graduate
171 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD’nin Ortadoğu Coğrafyasında Uyguladığı Güvenlik Politikaları ve Bu Politikaların Türkiye Üzerine Yansımaları Önder Öngör 2005 Yüksek Lisans/Graduate
172 Avrupa Birliği’nde Güvenlik Entegrasyonunu Açıklamak: Hükümetlerarasıcı Bir Bakış Esin Ertek 2005 Yüksek Lisans/Graduate
173 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Güvenlik Anlayışında Yaşanan Değişim: Asimetrik Savaş Örneği Engin Önder 2005 Yüksek Lisans/Graduate
174 Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Oluşturma Sürecinde Batı Balkanlar Göknil Erbaş 2005 Yüksek Lisans/Graduate
175 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Oluşumu ve Bu Süreçte Türkiye’nin Rolü Haşim Türker 2005 Yüksek Lisans/Graduate
176 Türkiye, Suriye ve İsrail Hattında Su ve Güvenlik Hakan Demir 2005 Yüksek Lisans/Graduate
177 Amerika Birleşik Devletleri’nin Yeni Ortadoğu Perspektifi Güvenlik Stratejisi, Enerji ve Din Boyutlarından Büyük Ortadoğu Projesi’ne Bakış Yaşar Kemal Evcioğlu 2005 Yüksek Lisans/Graduate
178 Küreselleşme ve Ulusal Güvenlik (1990 Sonrası) Hakan Uğurlu 2005 Yüksek Lisans/Graduate
179 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Türkiye’ye Etkileri Tuğcan Durmuşlar 2005 Yüksek Lisans/Graduate
180 Orta Doğu’da Su Sorunu ve Türkiye’nin Güvenlik Politikası Hasan İlker Öz 2005 Yüksek Lisans/Graduate
181 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının (AGSP) Küresel Terörizme Yaklaşımı Soner Eman 2005 Yüksek Lisans/Graduate
182 Ulusal Güvenlik ve İstihbarat: Türkiye ve ABD Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve Sait Yılmaz 2005 Doktora/Ph.D.
183 Orta Asya’da Güvenlik Sorunları, 11 Eylül Sonrası Rusya-ABD Rekabeti ve Bunun Orta Asya Güvenliğine Etkileri Gökhan Telatar 2005 Yüksek Lisans/Graduate
184 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Dönüşümü ve Rusya Federasyonu ile İlişkileri Nebi Miş 2005 Yüksek Lisans/Graduate
185 Uluslararası Göçün Soğuk Savaş Sonrası Aldığı Şekil ve Bunun Türkiye ve Avrupa Güvenliğine Etkileri Mehmet Baykal 2005 Yüksek Lisans/Graduate
186 Yeni Savaş Stratejileri ve Asimetrik Savaş Ezgi Özgül 2005 Yüksek Lisans/Graduate
187 Soğuk Savaş Sonrası Yeni Avrupa Güvenliği ve NATO’nun Transformasyonu Cem Oğultürk 2005 Yüksek Lisans/Graduate
188 Sovyetler Birliği Dönemi Sonrası Orta Asya Cumhuriyetleri’nde Entegrasyon Süreçleri ve Jeopolitik Faktörler Almaz Sandybayer 2005 Yüksek Lisans/Graduate
2006
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
189 Terörizm: Bir Dış Politika Alternatifi Selçuk Tekin Özer 2006 Yüksek Lisans/Graduate
190 Küresel Terörizm Saadat Rustemova 2006 Doktora/Ph.D.
191 İsrail’in Terörizm Algısı ve Mücadele Yöntemleri (1987 İntifadası Sonrasında) Zafer Balpınar 2006 Yüksek Lisans/Graduate
192 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Terörizm Salim Aydemir 2006 Yüksek Lisans/Graduate
193 L’idee De La Communaute De Securite En Asie Centrale: Dynamiques İnternes Et Facteurs Externes Arzu Sancılı 2006 Yüksek Lisans/Graduate
194 The Security Perception of the Russian Federation and Its Military Doctrines in the Post-Cold War Era Nilüfer Eda Denker 2006 Yüksek Lisans/Graduate
195 Weak States and Security Albert Rakipi 2006 Doktora/Ph.D.
196 The Analysis of Turkey’s Security Culture in Line with the Europeanization Process Yasin Karayiğit 2006 Yüksek Lisans/Graduate
197 The Role of the Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE) in the Transdniestr Conflict and the Russian Factor Hakan Karaaslan 2006 Yüksek Lisans/Graduate
198 The Evolution of the Security Policies of Sweden and Finland within the European Union: a Comparative Analysis Ahu Özsolak 2006 Yüksek Lisans/Graduate
199 A Common Foreign and Security Policy Towards the Caucasus: With Special Reference to Some EU Member States Sanem Özer 2006 Doktora/Ph.D.
200 The EU as a Security Actor in the Post-Cold War Era: a Civilian and/or Military (Strategic) Actor in Crisis Management? Tuğba Sevinç 2006 Yüksek Lisans/Graduate
201 The Transatlantic Security Relations in the 21st Century: New Security Challenges and the Transformation of NATO Emel Elif Tuğdar 2006 Yüksek Lisans/Graduate
202 European Security & Defense Policy What is Needed for the European Security? Kasım Yiğit 2006 Yüksek Lisans/Graduate
203 Japonya’nın Soğuk Savaş Dönemi Ulusal Güvenlik Politikası ve ABD (1945-1990) Hakan Gönen 2006 Yüksek Lisans/Graduate
204 Irak Müdahalesi ve Bölgesel Güvenlik: Türkiye Örneği Oktay Yanık 2006 Yüksek Lisans/Graduate
205 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye’nin Balkan Ülkeleriyle İlişkilerinde Güvenlik Olgusu ve Karşılıklı Çıkarlar Arzu Şaybak 2006 Yüksek Lisans/Graduate
206 AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Açısından Kazakistan’ın Bölgedeki Önemi Hülya Özdemir 2006 Yüksek Lisans/Graduate
207 Güvenlik ve Barışı Açıklamak: Realizm, Uluslararası Sistem ve Değişim Emel Albayrak Jami 2006 Yüksek Lisans/Graduate
208 Karadeniz Deniz Güvenlik Politikası Levent Erkek 2006 Doktora/Ph.D.
209 Uluslararası Sistem Açısından Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) Kadriye Nilgün Tunçsiper 2006 Yüksek Lisans/Graduate
210 Stratejik Açıdan Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Uluslararası Güvenlik Sistemine Etkisi Mehmet Hakan Keskin 2006 Doktora/Ph.D.
211 Eski Sovyet Coğrafyasındaki Gelişmeler ve Güvenlik Kaygıları Çerçevesinde Rusya Federasyonu’nun İran’la İlişkileri (1992-2005) Elvira Sadykova 2006 Yüksek Lisans/Graduate
212 Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenlik Yapılanması ve Türkiye Şenol Sevim 2006 Yüksek Lisans/Graduate
213 Karadeniz’de Güvenlik Sorunu Oğuz Karaman 2006 Yüksek Lisans/Graduate
214 Bölgesel Güvenlik; Türkiye ve Rusya İşbirliği Özge Işık 2006 Yüksek Lisans/Graduate
215 Soğuk Savaş Sonrası Değişen Kolektif Güvenlik Anlayışı Çerçevesinde NATO-Türkiye İlişkileri Tahir Engin Bilgin 2006 Yüksek Lisans/Graduate
216 21. Yüzyılda Uluslararası Sistemde Değişen Güvenlik Algısı ve Anlayışı İçerisinde Asimetrik Tehditlerin Yer ve Yapısının Analizi Tamer Akkan 2006 Yüksek Lisans/Graduate
217 Uluslararası Toplumunun İklim Değişikliği ve Ozon Tabakasının İncelmesi Karşısındaki Tutumu ve Değişen ‘Güvenlik’ Anlayışı Murat Ömeroğlu 2006 Yüksek Lisans/Graduate
218 Klâsik Jeopolitiğin Soğuk Savaş Dönemine Etkileri (Stratejik ve Jeopolitik Analiz) Suat Gün 2006 Yüksek Lisans/Graduate
219 Soğuk Savaş ve Sonrası Dönemde Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma Çabaları Salih Özgür 2006 Yüksek Lisans/Graduate
220 Jeopolitik Yaklaşımlar Çerçevesinde, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk-Rus Yönelişleri İhsan Bakar 2006 Doktora/Ph.D.
221 Soğuk Savaş Sonrasında Kafkasya’da ABD ve Rusya Federasyonu (RF)’nun Güç Mücadeleleri ve Mücadelelerin Türkiye’ye Etkileri Hakan Kantarcı 2006 Yüksek Lisans/Graduate
222 Orta Asya’da Jeopolitik ve Jeoekonomik Öğelerin Dış Politikaya Etkileri: Türkmenistan Örnekli Bahtiyar Kurbanov 2006 Yüksek Lisans/Graduate
223 Gürcistan’nın Komşuları ile İlişkileri ve Jeopolitik Etkinin İncelenmesi Badri Shantadze 2006 Yüksek Lisans/Graduate
224 Soğuk Savaş Sonrası Yeni Türk Cumhuriyetleri Üzerinde Türkiye-İran Rekabeti Aslıhan Iğdır 2006 Yüksek Lisans/Graduate
2007
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
225 11 Eylül Sonrası Ortamda (2001-2003) ABD Milli Güvenlik Stratejilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Stratejilerine Etkileri İhsan Tuncer Dabanlı 2007 Doktora/Ph.D.
226 Terörizm ve Güvenlik Sorunları Şota Bakradze 2007 Yüksek Lisans/Graduate
227 İki Kutuplu Sistem Sonrasında Oluşan Uluslararası Sistem ve Terörizm-PKK Örneği Gürkan Doğan 2007 Doktora/Ph.D.
228 Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı Çerçevesinde; Terörizm ve NATO Ercan Pekcan 2007 Yüksek Lisans/Graduate
229 Küreselleşme ile İvme Kazanan Uluslararası Terörizm ve Buna Karşı Alınan Tedbirler Zafer Kılıç 2007 Yüksek Lisans/Graduate
230 Küresel Terörizm ve Irak Savaşı Yasir Adil Eldem 2007 Yüksek Lisans/Graduate
231 La Politique Europeenne De Securite Et De Defense Et Les Relations Transatlantiques Sevi Sidar 2007 Yüksek Lisans/Graduate
232 Turkish-US Security Relations 1945-2003: a Game-Theoretical Analysis of the Institutional Effect Mehmet Ali Tuğtan 2007 Doktora/Ph.D.
233 European Union Common Foreign and Security Policy and Potential Contributions of Turkey Pelin İsmailoğlu 2007 Yüksek Lisans/Graduate
234 Turkish-American Relations (1945-1980): Quest for Security and Adapting to Change Aykın Berk Pakel 2007 Yüksek Lisans/Graduate
235 Evolution of European Security and Defense Policy and Its Prospects Sezen Mengi 2007 Yüksek Lisans/Graduate
236 The United Nations Security Council Reforms in a Changing World Order Medine Çağlayan 2007 Yüksek Lisans/Graduate
237 Güvenlik Eksenli Bir Bakış Açısından Avrupa’da Değişen Göç Politikaları Zeynep Ünsal 2007 Yüksek Lisans/Graduate
238 21. yy.da Dünyada Değişen Yeni Güvenlik Anlayışları Çerçevesinde NATO ile Türkiye’nin Durumu Fesih Kurt 2007 Yüksek Lisans/Graduate
239 Değişen Uluslararası Konjonktürde Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasını Etkileyen Yerel, Bölgesel ve Uluslararası Faktörlerin Analizi ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri Zeynep Yücel 2007 Doktora/Ph.D.
240 Avrupa Birliği’nde Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Mehmet Mustafa Yılmaz 2007 Yüksek Lisans/Graduate
241 Soğuk Savaş Sonrasında Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik Sistemindeki Rolü Merve Özkan 2007 Yüksek Lisans/Graduate
242 Soğuk Savaş Sonrası Jeopolitik Yapılanmanın Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunlarına ve Politikalarına Etkileri Abdurrahman Soğuksu 2007 Yüksek Lisans/Graduate
243 Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nın Güvenlik Boyutunda AB’nin Uluslararası Aktörlüğünün Değerlendirilmesi Seda Göksu 2007 Yüksek Lisans/Graduate
244 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’na Almanya’nın Etkisi Emre Saral 2007 Yüksek Lisans/Graduate
245 Japonya’nın Güvenlik Stratejileri, Dış Politika Araçları ve Değişim Hüseyin Ergun 2007 Yüksek Lisans/Graduate
246 Avrupa Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Bosna, Kosova ve Makedonya Krizleri ve Türk Dış Politikası Burak Tangör 2007 Doktora/Ph.D.
247 Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Yapılanması ve Türkiye Suat Tosun 2007 Yüksek Lisans/Graduate
248 Rusya’da Ulusal Güvenlik Anlayışının Dönüşümü (1991-2006) Nazim Jafarov 2007 Doktora/Ph.D.
249 Değişen Uluslararası Güvenlik Sistemi Bağlamında Yugoslavya’nın Dağılması ve Kosova’nın Nihai Statüsü Sorunu Erleta Gjejlani 2007 Yüksek Lisans/Graduate
250 Avrupa Birliği’nin Güvenlik ve Savunma Politikaları İçinde Türkiye’nin Konumu Fehmi Ağca 2007 Doktora/Ph.D.
251 Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin Güvenlik Boyutu ve Geleceği Ahmet Bulut 2007 Yüksek Lisans/Graduate
252 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası: Bölgesel Bütünleşmeden Küresel Aktörlüğe Altay Ceylanoğlu 2007 Yüksek Lisans/Graduate
253 11 Eylül 2001 Terörist Saldırısı Neticesinde ABD’nin Güvenlik Algılamalarındaki Değişiklik Buket Bektaş 2007 Yüksek Lisans/Graduate
254 Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu Açısından Musul Sorunu Serdar Sakin 2007 Doktora/Ph.D.
255 Türk Dış Politikası’nda Karadeniz’in Değişen Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu Neşe Yaman 2007 Yüksek Lisans/Graduate
256 Geopolitics versus Globalization: United States’ Foreign Policy After September 11, 2001 Müslüm Aydoğmuş 2007 Yüksek Lisans/Graduate
257 Türkiye’nin Jeopolitik Öneminden Kaynaklanan Terör Faaliyetleri: PKK Mustafa Şirin 2007 Yüksek Lisans/Graduate
258 Dünyada Değişen Jeopolitik Dengeler Işığında Karadeniz ve Türkiye’nin Konumu Bülent Paçal 2007 Yüksek Lisans/Graduate
259 Bölgesel Bir Güç Olarak İran’ın Jeopolitik Konumu Berna Gürkaş 2007 Yüksek Lisans/Graduate
260 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Alanda Tehdit Algılamaları Ayşe Semin Gözaydın 2007 Yüksek Lisans/Graduate
261 Soğuk Savaş Sonrası Avrasya Jeopolitiği: Orta Asya’da Yapısal Dönüşüm Askhat Kessikbayev 2007 Doktora/Ph.D
262 Soğuk Savaş Sonrası Hindistanın Avrasya Jeopolitiğindeki Yeri Ahmet Akyüz 2007 Yüksek Lisans/Graduate
2008
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
263 Change in the Security Concepts and Perceptions After the Cold War and Their Reflections on Security Strategies İsmet Nalân Çavaş 2008 Yüksek Lisans/Graduate
264 Security Through Integration: the EU as a Pluralistic Security Community Pınar Aşan 2008 Yüksek Lisans/Graduate
265 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Değişen Güvenlik Algılamaları ve Bir Güvenlik Sorunu Olarak Başarısız Devletler Ahmet Umut Güner 2008 Yüksek Lisans/Graduate
266 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Farklı Güvenlik Yaklaşımlarının Avrupa Birliği Güvenlik Politikalarındaki İzdüşümleri Zeynep Songülen 2008 Yüksek Lisans/Graduate
267 Kopenhag Okulu Çerçevesinde Bölgesel Güvenlik Kompleksi Kavramı ve Karadeniz’de AB-ABD Güvenlik Algılamaları Halit Çapat 2008 Yüksek Lisans/Graduate
268 Terörizm, İslamcılık ve Hizbullah Rıza Işıtan 2008 Yüksek Lisans/Graduate
269 Küreselleşen Dünya ve Terörizm Mehmet Murat Gürel 2008 Yüksek Lisans/Graduate
270 La Politique D’immigration Et D’asile De La Turquie: Le Dilemme Entre Les Droits De L’homme Et La Sécurité Meral Açıkgöz 2008 Yüksek Lisans/Graduate
271 A Content Analysis of the Security Dimension of the Turkish Accession to the European Union Ayşe Sayın 2008 Yüksek Lisans/Graduate
272 The Changing Security Perceptions of the United States and the European Union in the Mediterranean Region Yiğit Uçak 2008 Yüksek Lisans/Graduate
273 Turkey’s Role in the European Security and Defence Policy Öner Akgül 2008 Yüksek Lisans/Graduate
274 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Gelişim Süreci ve Sovyet Sonrası Coğrafya Güvenliğine Etkisi Galym Zhussipbek 2008 Doktora/Ph.D.
275 Orta Asya’da Güvenlik Sorunları ve Bölgeye Yönelik İşbirliği Girişimleri İbrahim Yılmaz 2008 Yüksek Lisans/Graduate
276 Asya’da Bölgesel Güvenlik ve Kimlik Kurgusu: Kuram, Anlatı ve Uygulama Vişne Korkmaz 2008 Doktora/Ph.D.
277 Uluslararası İlişkilerde Değişen Güvenlik Algılamaları Ekseninde Avrupa Güvenliği Hüsrev Tabak 2008 Yüksek Lisans/Graduate
278 AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)’in Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçı Çözümündeki Rolü; Kosova Krizi Havva Karademir 2008 Yüksek Lisans/Graduate
279 21. Yüzyılda Türkiye’nin Tehdit Algılamaları ve Güvenlik Açılımları Nihat Akçay 2008 Doktora/Ph.D.
280 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Eda Güç 2008 Yüksek Lisans/Graduate
281 Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikaları Bağlamında Türk Dış Politikası Naciye Deniz Işın 2008 Yüksek Lisans/Graduate
282 Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikalarında Yasadışı Göç Ramazan İrgin 2008 Yüksek Lisans/Graduate
283 Kazakistan’ın Ulusal Güvenlik Sorunları Dınara Kurazkhojayeva 2008 Yüksek Lisans/Graduate
284 Rusya Federasyonu’nun Terörizme Karşı Güvenlik Politikası 1991’den Günümüze Sergey Manzyrov 2008 Yüksek Lisans/Graduate
285 Azerbaycan Dış Politikasında Kimlik, Tehdit Algılaması ve Güvenlik Yaklaşımları Rafig Rustamov 2008 Doktora/Ph.D.
286 Kopenhag Okulu ve Realist Güvenlik Çalışmalarında Aktör, Tehdit ve Politika: Avrupa Güvenliği Üzerine Bir Değerlendirme Sinem Akgül Açıkmeşe 2008 Doktora/Ph.D.
287 Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya’nın Yeniden Yapılanmasının Türkiye’nin Güvenlik Stratejilerine Yansımaları Gökhan Bayraktar 2008 Yüksek Lisans/Graduate
288 Türkiye’nin Uluslararası Güvenlik Stratejileri Eser Karakoç 2008 Yüksek Lisans/Graduate
289 11 Eylül Sonrası ABD’nin Güvenlik Politikası ve Dünyaya Etkileri Ekip Kalır 2008 Yüksek Lisans/Graduate
290 Kapitalizm ve ABD ‘Politikaları’ Bağlamında ‘Terrörizme Karşı Savaş’ Stratejisi Ekin Oyan 2008 Doktora/Ph.D.
291 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları Alper Tolga Bulut 2008 Yüksek Lisans/Graduate
2009
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
292 Terörizm ve Türkiye Hakan Özdemir 2009 Yüksek Lisans/Graduate
293 11 Eylül 2001 Terör Saldırısı Sonrası Değişen Terörizm Algısı Alaattin Uytun 2009 Yüksek Lisans/Graduate
294 Transformation of NATO in the Face of Transnational Terrorism Sebahat Bulduk 2009 Yüksek Lisans/Graduate
295 The Role and Impact of the United Nations in Confronting International Terrorism in the Aftermath of September 11: Prospects and Challenges in the Fight Against Global Jihadism Derin Kayalar 2009 Yüksek Lisans/Graduate
296 Terör ve Terörizm Ali Hakan Akalın 2009 Yüksek Lisans/Graduate
297 European Union’s Common Foreign and Security Policy and Turkey from a Rational Institutionalist Outlook Leyla Arpaç 2009 Yüksek Lisans/Graduate
298 Security First Approach: Causes of Security Prioritization and Implications of This Prioritization on Democracy in the Cases of Singapore and Azerbaijan Nur Alkış 2009 Yüksek Lisans/Graduate
299 The Welsh School in Critical Security Studies Ayşen Güldürdek 2009 Yüksek Lisans/Graduate
300 Security Regionalism in Central Asia Berivan Akın 2009 Yüksek Lisans/Graduate
301 Russia’s Soft Security Policy Under Vladimir Putin: 2000-2008 Burçin Türkoğlu 2009 Yüksek Lisans/Graduate
302 Yeni Güvenlik Algılaması Kapsamında Küresel Isınma Ayça Eminoğlu 2009 Yüksek Lisans/Graduate
303 Israel in South Caucasus: Security and Energy Challenges Namık Tanrıbakan 2009 Yüksek Lisans/Graduate
304 National Security Policies of Israel and the Challenge of Hizballah: the Case of the Lebanon War of 2006 Burcu Çağrı 2009 Yüksek Lisans/Graduate
305 Security Dimension of European Integration in the Context of Changing International System Halit Burç Aka 2009 Doktora/Ph.D.
306 The ESDP as the Last Stage of the EU’s Security Integration Neşe Çalışkan 2009 Yüksek Lisans/Graduate
307 The Politics of Global Security in the EU: Transatlantic Relations and Terrorism Gözde Salihoğlu 2009 Yüksek Lisans/Graduate
308 German Foreign and Security Policy: Sustaining Civilian and Multilateral Orientation Murat Gül 2009 Doktora/Ph.D.
309 NATO’nun Barış İçin Ortaklık Konsepti ve Güvenlik Politikaları Tugay Gürler 2009 Yüksek Lisans/Graduate
310 Avrupa Güvenlik Politikaları Atila Yalçın 2009 Yüksek Lisans/Graduate
311 NATO’nun Yeni Misyonu: Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Algılamaları Ali Onur Güzel 2009 Yüksek Lisans/Graduate
312 Transatlantik Güvenlik Mimarisi Bağlamında Türkiye’nin Karar Alma Mekanizmalarının Analizi; 1 Mart Tezkeresi Örneği Hayriye Güngör 2009 Yüksek Lisans/Graduate
313 Merkez Çevre Yaklaşımında Çin’in Tehdit Algılaması ve Güvenlik Yapılanması Barış Adıbelli 2009 Doktora/Ph.D.
314 Değişen Jeopolitiği Bağlamında Çin’in Güvenlik Politikaları Fatma Çoban 2009 Yüksek Lisans/Graduate
315 Mikro-Milliyetçiliğin Uluslararası Güvenlik Boyutu Kapsamında Kafkasya’da Etnik Çatışmalar Özge Seçil Kaya 2009 Yüksek Lisans/Graduate
316 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya’nın Güvenlik Politikaları ve Bunların ABD, AB ve Türkiye’ye Etkisi Cihan Keskin 2009 Yüksek Lisans/Graduate
317 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Ortak Bir Avrupa Ordusu Oluşturma Yönünde Gelişimi İsa Ünlü 2009 Yüksek Lisans/Graduate
318 Doğu Akdeniz’deki Deniz Alanlarında Jeopolitik Değişimler ve Türkiye’ye Yansımaları Utku Bircan Balkal 2009 Yüksek Lisans/Graduate
319 Afganistan’daki İç Savaş ve Dış Müdahale (1989-2001) Özgür Çınarlı 2009 Doktora/Ph.D.
320 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD ve Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası ve Gürcistan Krizi Kemal Baycan 2009 Yüksek Lisans/Graduate
321 Soğuk Savaş Sonrasında İstihbarat Örgütlerinin Orta Doğu’daki Faaliyetleri: Irak Sorunu Örneği Hüseyin Gül 2009 Yüksek Lisans/Graduate
322 Turkey and the Balkans in the Post-Cold War Era: Diplomatic, Political, Economic and Military Relations Didem Ekinci 2009 Doktora/Ph.D.
323 NATO’nun Yeni Misyonu: Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Algılamaları Ali Onur Güzel 2009 Yüksek Lisans/Graduate
2010
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
324 The National Security Policy of the Russian Federation: a Base for Broader Security Perspective Azar Musayev 2010 Yüksek Lisans/Graduate
325 Soğuk Savaş Sonrası Kafkaslarda Terörizm ve Rusya Federasyonu’nun Görüşleri Viktoriya Garmatarova 2010 Yüksek Lisans/Graduate
326 Uluslararası Suçlar Işığında Uluslararası Terörizm Hakan Yekdeş 2010 Yüksek Lisans/Graduate
327 Uluslararası Terörizm ve PKK Terör Örgütü (1980’den Günümüze) Mustafa Murat Sümercan 2010 Yüksek Lisans/Graduate
328 Orta Asya’da Radikal İslam Hareketi ve Terörizm Daekeun Kang 2010 Yüksek Lisans/Graduate
329 Uluslararası Terörizm ve 11 Eylül Sonrasında Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi Ramazan Kutlu 2010 Yüksek Lisans/Graduate
330 Uluslararası Terörizm ve Terörizmle Mücadelenin Önemi Mustafa Burak Açıl 2010 Yüksek Lisans/Graduate
331 Terrorism and the Israeli-Palestinian Peace Process Tuğçe Öztürk 2010 Yüksek Lisans/Graduate
332 Post-Cold War US National Security Policy and the Middle East: a Case Study of the Gulf War Halis Kaya 2010 Yüksek Lisans/Graduate
333 Analysis of the Role of the European Union as a Foreign and Security Policy Actor in the Post-9/11 Era: the Middle East Peace Process Taylan Özgür Kaya 2010 Doktora/Ph.D.
334 The Changing Citizenship Policies in the European Union from a Security Perspective Filiz Doğan 2010 Yüksek Lisans/Graduate
335 The Middle East as a Regional Security Complex: Continuities and Changes in Turkish Foreign Policy Under the JDP Rule Ebru Vural 2010 Yüksek Lisans/Graduate
336 Euro-Mediterranean Security and Italy: From the Regional Security Complex Theory Perspective Gökçen Yavaş 2010 Doktora/Ph.D.
337 The Europeanization of Turkish Security Culture: a Reality or Myth? Serkan Bulut 2010 Yüksek Lisans/Graduate
338 Migration and Security: History, Practice and Theory Nazlı Sinem Aslan 2010 Yüksek Lisans/Graduate
339 Avrupa Birliği’nin Deniz Ulaştırması Politikalarının Güvenlik Boyutu Mustafa Çağatay Cansız 2010 Yüksek Lisans/Graduate
340 Avrupa’nın Güvenlik ve Savunma Politikasında Türkiye’nin Yeri Mehmet Kara 2010 Yüksek Lisans/Graduate
341 Geleneksel Amerikan Kimlik ve Güvenlik Algısının 11 Eylül Sonrası ABD Dış Politikasına Etkileri Helin Sarı Ertem 2010 Doktora/Ph.D.
342 Silahlanma ve Çevresel Güvenlik Evren Tanrıverdi 2010 Doktora/Ph.D.
343 Karl Deutsch’un ‘Güvenlik Topluluğu’ Kuramını XXI. Yüzyılda Okumak: Şangay İşbirliği Örgütü Zehra Altundağ 2010 Yüksek Lisans/Graduate
344 İkili ve Bölgesel Güvenlik Unsurları ve Türkiye-İran İlişkilerine Yansımaları İlknur Cihangir 2010 Yüksek Lisans/Graduate
345 İsrail’in Güvenlik Politikaları ve Uluslararası Tepkiler Abdallatif Yadak 2010 Yüksek Lisans/Graduate
346 Türkiye’de Çevre-Güvenlik İlişkisinin Ergene Havzası Örneği Üzerinden İncelenmesi Çağdaş Dedeoğlu 2010 Yüksek Lisans/Graduate
347 Kosova Örneğinde AB’nin Güvenlik Politikası Selen Vardar 2010 Yüksek Lisans/Graduate
348 Güvenlik Paradigmasının Değişimi: Küresel Risk Toplumu Muhammed Salih Elmas 2010 Yüksek Lisans/Graduate
349 Türkiye’de Milli Güvenlik Söyleminin Dış Politikada İşlevselleşmesi Bulut Gürpınar 2010 Doktora/Ph.D.
350 Türkiye’nin Güvenlik Algılamaları Açısından 1979 İslam Devrimi Sonrası İran Dış Politikası Mehmet Akif Koç 2010 Yüksek Lisans/Graduate
351 Denizlerde Emniyet ve Güvenlik: Uluslararası ve Ulusal Mevzuat ve Kurumlar Üzerine Bir İnceleme Gürhan Alan 2010 Yüksek Lisans/Graduate
352 Güvenlik Anlayışının Dönüşümü: İttifak Kavramı ve NATO Suat Dönmez 2010 Doktora/Ph.D.
353 21. Yüzyıl Güvenlik Politikalarında Enerji ve Hindistan’ın Enerji Güvenliği Siyaseti İhsan Ömer Atagenç 2010 Yüksek Lisans/Graduate
354 Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikasının Avrupalılaşması Emre Ozan 2010 Yüksek Lisans/Graduate
355 11 Eylül 2001 Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları ve Politikaları İskender Karakaya 2010 Yüksek Lisans/Graduate
356 Ortadoğu Bağlamında Türkiye İsrail Güvenlik İlişkileri Uğur Çevik 2010 Yüksek Lisans/Graduate
357 Ulusal Güvenlik Açısından Türkiye’nin Enerji Politikalarının Değerlendirilmesi (1990-2007) Ali Bülent Bayramoğlu 2010 Yüksek Lisans/Graduate
358 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişimi ve Genişleme Sürecinde Transatlantik Etkisi İsmail Mantar 2010 Yüksek Lisans/Graduate
359 Değişen Terörizmle Mücadele Kavramı Çerçevesinde? Haklı Savaş? Sibel Bozkaya 2010 Yüksek Lisans/Graduate
360 Geopolitics and the Study of International Relations Semra Rana Gökmen 2010 Doktora/Ph.D.
361 Soğuk Savaş Döneminin Avrupa’daki Terör Faaliyetlerine Etkisi: Almanya, İtalya, Yunanistan Polat Kızıldağ 2010 Yüksek Lisans/Graduate
362 Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Kıbrıs Sorunu (1960-1983) Mehmet Belen 2010 Yüksek Lisans/Graduate
363 21. Yüzyıl Jeopolitik Güç Merkezleri Ekseninde Rusya Ukrayna İlişkileri Fevzi Yıldırım 2010 Yüksek Lisans/Graduate
364 Orta Doğu’daki Silahlanma Girişimlerinin Küresel ve Bölgesel Güvenliğe Etkisi: Soğuk Savaş Dönemi Ferhat Pirinççi 2010 Doktora/Ph.D.
365 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Dönüşümü Barış Kılıç 2010 Yüksek Lisans/Graduate
366 Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Güvenliğinin Yeniden Oluşumu ve Türkiye’nin Rolü Ayfer Alptekin 2010 Yüksek Lisans/Graduate
2011
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
367 Çevresel Güvenlik Politikalarının Analizi ve Türkiye’nin Çevresel Güvenlik Stratejik Planı İçin Bir Model Önerisi Aylin Met 2011 Doktora/Ph.D.
368 Devlet Destekli Terörizm Nedeniyle Devletin Uluslararası Sorumluluğu Umut Kedikli 2011 Doktora/Ph.D.
369 11 Eylül Sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarında Terörizm Rıdvan Kalaycı 2011 Yüksek Lisans/Graduate
370 20. Yüzyılda Avrupa ve Türkiye’de Terörizm ve Terörle Mücadele Şükrü Türköz 2011 Yüksek Lisans/Graduate
371 Orta Doğuda Terörizm ve Ekonomik Entegrasyon Hareketleri Emre Erkaya 2011 Yüksek Lisans/Graduate
372 Uluslararası Terörizm ile Mücadelede Hukuk İlkelerinin Etkisi: İngiltere Örneği Fatih Karadeniz 2011 Yüksek Lisans/Graduate
373 Internal Security and the New Border Management Model of the EU: Migration-Security Nexus Çiğdem Hajipouran Benam 2011 Doktora/Ph.D.
374 Analyzing the League of Arab States and the Gulf Cooperation Council within the Framework of Security Regionalism in the Middle East Merve Şen 2011 Yüksek Lisans/Graduate
375 Collective Security Treaty Organization (CSTO) and the Limitations of Russia’s Influence Over the Other CSTO Member States Janargul Borkoeva 2011 Yüksek Lisans/Graduate
376 Turkish-US Relations Towards Cyprus Issue from the Perspective of Security Ceren Devran Baykotan 2011 Yüksek Lisans/Graduate
377 Security Dimension of Turkey’s Relations with Russia: 2000-2010 Gülşah Güreş 2011 Yüksek Lisans/Graduate
378 Yeni Ulusal Güvenlik Politikalarının Metaekolojik Temelleri ve Türkiye’nin Ulusal Güvenliği Fikret Birdişli 2011 Doktora/Ph.D.
379 Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan Güvenlik Politikaları: ABD ve Rusya’yı Dengeleme Politikası Nazila Jamankulova 2011 Yüksek Lisans/Graduate
380 İngiliz Dış Politikası Ekseninde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası İmran Kaya 2011 Yüksek Lisans/Graduate
381 Kimlik-Güvenlik İlişkisinin Bir Örneği Olarak Avrupa Komşuluk Politikası ve Avrupa Birliği Güvenliği Kamil Efkan Erkan 2011 Yüksek Lisans/Graduate
382 Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Sisteminin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Fevzi Eyinç 2011 Yüksek Lisans/Graduate
383 İsrail-Filistin Çatışması: İsrail’in Filistinlilere Yönelik Güvenlik Politikasında Devamlılık ve Değişim (1948-2008) Zafer Balpınar 2011 Doktora/Ph.D.
384 Uluslararası Güvenlik Sisteminde Değişim: Kolektif Müdahale Doktrininin Yükselişi Taner Tavas 2011 Doktora/Ph.D.
385 Avrupa Birliği’nin Yönetsel Askerî Kapasitesi ve Belirsiz Müzakere Başlığı: Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası Mehmet Akif Morkaya 2011 Yüksek Lisans/Graduate
386 Terörizmin Tanım Sorununun Güvenlik Eksenli Uluslararası İlişkilere Etkileri Şahin Deveci 2011 Yüksek Lisans/Graduate
387 ABD’nin İşgalinin Ardından Türkiye-Irak Güvenlik İlişkilerinde Kuzey Irak Faktörü Ali A. Sameen 2011 Yüksek Lisans/Graduate
388 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikalarının Oluşum ve Gelişim Süreci Cihan Günyel 2011 Yüksek Lisans/Graduate
389 Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Dilara Erdem 2011 Yüksek Lisans/Graduate
390 Avrupa Birliği’nin Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve NATO ile İlişkileri Ali Gök 2011 Yüksek Lisans/Graduate
391 Hazar Petrollerinin Pazarlanmasında Türkiye’nin Jeopolitik Konumunun Önemi Şeyma Açıkgöz 2011 Yüksek Lisans/Graduate
392 Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Özel Askeri Şirketler Yoluyla Yürütülen İstihbarat Faaliyetleri Nilgün Güzel Özgüven 2011 Yüksek Lisans/Graduate
393 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Avrupa Birliği-Orta Asya İlişkileri: Enerji Sektörü Bağlamında Bir Değerlendirme Fulya Süar 2011 Yüksek Lisans/Graduate
394 Soğuk Savaş Döneminde Türk İstihbarat Kurgusu Ecevit Kılıç 2011 Yüksek Lisans/Graduate
395 To Which Eurasia Does Turkey Belong? A Comparative Analysis of Turkish Eurasianist Geopolitical Discourses Ebru Eren Webb 2011 Yüksek Lisans/Graduate
396 Bush Doktrini ve Askeri Gücün Önalıcı ve Önleyici Savaş Kapsamında Kullanılması Ahmet Cural 2011 Doktora/Ph.D.
2012
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
397 Küresel Terörizm: Pakistan Medyasının Rolü Muhammad Sheharyar Khan 2012 Doktora/Ph.D.
398 Uluslararası Terörizm ve Türkiye Ali Kemal Al 2012 Yüksek Lisans/Graduate
399 Avrasya’da Yeni Bir Bölgesel Güvenlik Sorunu Olarak Fergana Vadisi (Etnik Çatışmalar ve Terörizm Ekseninde) Zafer Canpolat 2012 Yüksek Lisans/Graduate
400 Doğu Coğrafyasında Radikal Terörizm Akın Sağıroğlu 2012 Yüksek Lisans/Graduate
401 Insecurity and Trust in Cyprus: Rethinking the Security Dilemma within the Context of the Cyprus Problem İpek Borman 2012 Doktora/Ph.D.
402 Illiberal Security Practices of Liberal States in the Post 9/11 Era: Aberystwyth & Paris Schools Compared Tuğçe Türe 2012 Yüksek Lisans/Graduate
403 The Nunn-Lugar Cooperative Threat Reduction Program: an Effective Regime to Stem Proliferation of Weapons of Mass Destruction Aylin Günay Gürzel 2012 Doktora/Ph.D.
404 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Değişen Güvenlik Politikalarının Türkiye’ye Etkileri Hüseyin Emre Düzmen 2012 Yüksek Lisans/Graduate
405 Hafız Esad Sonrası Türkiye-Suriye İlişkilerinin Güvenlik Politikalarına Etkisi Mehmet Tiraş 2012 Yüksek Lisans/Graduate
406 Küreselleşmenin Güvenlik Anlayışına Etkileri (1991-2010) Hasan Deniz Pekşen 2012 Yüksek Lisans/Graduate
407 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişim Süreci ve Kosova Krizi Fatos Jetishi 2012 Yüksek Lisans/Graduate
408 1990 Sonrası Rusya ve Kazakistan İlişkilerinin Dış Politika ve Güvenlik Boyutu Assel Lakhayeva 2012 Yüksek Lisans/Graduate
409 Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göç Karşıtlığı: Güvenlik Temaları Ekseninde Göç Karşıtı Söylemin İnşası Mehmet Gökay Özerim 2012 Doktora/Ph.D.
410 Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları Kapsamında Terör ile Mücadele Yöntemleri Fatih Şenel 2012 Yüksek Lisans/Graduate
411 Orta Asya’da Güvenlik Sorunları ve Dış Müdahalelerin Rolü Rabiga Gapparova 2012 Yüksek Lisans/Graduate
412 Uluslararası İlişkiler Disiplininde Feminizm, Yeni Savaş Bağlamında Feminist Güvenlik Yaklaşımı Zeynep Arıöz 2012 Yüksek Lisans/Graduate
413 Küresel Isınmanın Güvenlik Boyutu Mehmet Yanık 2012 Yüksek Lisans/Graduate
414 Deniz Alanlarında Güvenlik Uygulamalarındaki Gelişmeler, Deniz Haydutluğunun İncelenmesi Erkan Şahin 2012 Yüksek Lisans/Graduate
415 Siber Güvenliğin Milli Güvenlik Açısından Önemi Adem Kaya 2012 Yüksek Lisans/Graduate
416 Uluslararası İlişkiler Bağlamında Güvenlik ve Strateji Boyutunda Akdeniz Saime Şanlı 2012 Yüksek Lisans/Graduate
417 Uluslararası Sistem ve Güvenlik Sorunlarının Türkmenistan Dış Politika Karar Alma Süreci Üzerine Etkileri Vepa Atayev 2012 Yüksek Lisans/Graduate
418 Türkiye’nin Jeopolitik Konumu Bağlamında Avrupa Birliği Enerji Politikaları Furkan Yıldız 2012 Yüksek Lisans/Graduate
419 Ortadoğu’daki Enerji Kaynaklarının Önemi ve Türkiye Üzerinden Taşınması ile Türkiye’nin Kazandığı Jeopolitik Konum Beşir Elmas 2012 Yüksek Lisans/Graduate
2013
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
420 Güvenlik Çalışmaları Alanında Kopenhag Okulu’nun Toplumsal Güvenlik Kavramsallaştırması Çerçevesinde Bir Etnik Çatışma Örneği Olarak Kosova Sorunu Bülent Sarper Ağır 2013 Doktora/Ph.D.
421 Ulusal Güvenlik-Çevresel Güvenlik Ekseninde Silahlı Kuvvetler Çevre İlişkisi Tarık Ak 2013 Doktora/Ph.D.
422 Security in the Black Sea Region: Continuity and Change Aslıhan Anlar 2013 Doktora/Ph.D.
423 Common Foreign and Security Policy of the European Union and the Role of the European Parliament in CFSP from a Supranationalist Outlook Ayşegül Sezer 2013 Yüksek Lisans/Graduate
424 Comparative Analysis of Domestic Security Issues of Kazakhstan and Uzbekistan in the Post-Soviet Era Arzu Turgut 2013 Yüksek Lisans/Graduate
425 Japan’s Search for Ontological Security in the Post-Cold War Period: the Reconfiguration of Trusting Relationships in East Asia Hakan Gönen 2013 Doktora/Ph.D.
426 From Securitization to Desecuritization: Decoding Turkish Foreign Policy Towards Iran Çağla Lüleci 2013 Yüksek Lisans/Graduate
427 Perceptions of Foreign and Security Policies in Egypt After the Arab Spring Önder Canveren 2013 Yüksek Lisans/Graduate
428 The Evolution of the Responsibility to Protect Doctrine in the Rhetoric and Actions of the Permanent Members of the United Nations Security Council Zehra Funda Savaş 2013 Yüksek Lisans/Graduate
429 Ortadoğu Barışında Güvenlik ve İşbirliği Modeli Arayışları Erbil Özdemir 2013 Yüksek Lisans/Graduate
430 The Making of European Common Security and Defence Policy (CSDP): the Capability Gap and Its Implications on NATO Mehmet Mükerrem Arı 2013 Doktora/Ph.D.
431 Afganistan Kaynaklı Uyuşturucunun Uluslararası Bir Güvenlik Sorununa Dönüşmesi: İç ve Dış Dinamikler, Mücadele Politikaları Ömer Ersoy 2013 Doktora/Ph.D.
432 Avrupa Birliği’nin (AB) Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının (ODGP) Etkinleştirilmesi ve AB’nin Uluslararası Rolü Dila Ungan Kavak 2013 Doktora/Ph.D.
433 Yirmibirinci Yüzyılda Türkiye’nin Güvenlik Riskleri: Bağımsız Kürt Devleti’nin Kurulma İhtimalinin Doğurabileceği Sorunlar Şerif Emre Çağlar 2013 Yüksek Lisans/Graduate
434 Siyasi Karar Alıcıların Ulusal Güvenlik Politikası Üretme Süreçlerinde Sosyal İstihbaratın Önemi: Arap Baharı Örneği İrfan Yasak 2013 Yüksek Lisans/Graduate
435 Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde Dış Politika ve Güvenlik Ekseninde Türkiye Algısı Evren Barut 2013 Yüksek Lisans/Graduate
436 Afrika Birliği Örgütü’nden Afrika Birliği’ne Barış ve Güvenlik Politikalarının Dönüşümü Fadime Gözde Çolak 2013 Yüksek Lisans/Graduate
437 Güney Kafkasya’da Güvenlik Bağlamında İran-Azerbaycan İlişkileri Gültekin Habibli 2013 Yüksek Lisans/Graduate
438 11 Eylül Sonrası Süreçte ABD’nin Yeni Güvenlik Politikasında Türkiye Serdar Çakmak 2013 Yüksek Lisans/Graduate
439 Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Konusunda Yapılan Düzenlemelerin Lizbon Antlaşması Sonrası Uygulama Alanları Sercan Pekel 2013 Yüksek Lisans/Graduate
440 Güvenlik Topluluğu Kavramı Üzerine Bir Analiz: Karadağ’ın Avrupa Birliği Üyelik Süreci Örneği Ervina Durakovic 2013 Yüksek Lisans/Graduate
441 Çevresel Güvenlik: Postkoloniyel Dönemde Alman Doğu Afrikası İçin Çatışma Çözümleme Örnekleri Öncel Sençerman 2013 Yüksek Lisans/Graduate
442 Yeni-İşlevselcilik ve Güvenlik Topluluğu Teorileri Işığında Şangay İş Birliği Örgütü Burak Divarcı 2013 Yüksek Lisans/Graduate
443 Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Bulgaristan’ın Bu Politikaya Uyumu Dzhemile Karbash 2013 Yüksek Lisans/Graduate
444 Türkiye-İsrail İlişkilerinde Yakınlaşmayı Sürükleyici Etken: Güvenlik Kaygıları (1990-2002) Hilal Köse 2013 Yüksek Lisans/Graduate
445 Siber Uzay Güvenliği: Ulusal Güvenlik ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri Zafer Yener 2013 Yüksek Lisans/Graduate
446 Uluslararası İlişkilerde Devletlerarası Savaş ve Savaşın Nedenlerinin Teorik İncelemesi Öner Akgül 2013 Doktora/Ph.D.
447 Enerjinin Jeopolitik Önemi ve 20. Yüzyılda Petrolde Aracılık: Gülbenkyan Örneği Necmettin Acar 2013 Yüksek Lisans/Graduate
448 Soğuk Savaş Sonrası NATO-AGSP/OGSP İşbirliğinin Analizi – Afganistan Örneği Mustafa Kocabaş 2013 Doktora/Ph.D.
449 Yeni Jeopolitik Dengeler ve Türk Dünyası Burak Karakuş 2013 Yüksek Lisans/Graduate
2014
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
450 Security Sector Reform in Iraq: Building Security Forces in Post-Conflict Multi-Ethnic Societies Salih Akpınar 2014 Yüksek Lisans/Graduate
451 Migration-Security Nexus in the European Union Through Copenhagen School’s Conceptualization of Security: France and the United Kingdom as Case Studies Özge Özmen 2014 Yüksek Lisans/Graduate
452 Orta Asya’da Bir Güvenlik Örgütü Olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Beibit Baimuratov 2014 Yüksek Lisans/Graduate
453 Terör, Terör Olayları ve Uluslararası Bölgesel Anlaşmalarda Terörizm Mohammad Murtaza Kohistani 2014 Yüksek Lisans/Graduate
454 Küresel Boyutta Biyolojik Terörizm (Biyo-Terör) Tehdidi ve Türkiye’de Biyo-Terör Güvenliğine Yönelik Savunma Sistemi İlker Kiremitçi 2014 Doktora/Ph.D.
455 Terörizm Kavramı ve Gelir Kaynakları Üzerine Teorik Bir İnceleme Derviş Çanakçı 2014 Yüksek Lisans/Graduate
456 NATO-EU Security Relations in the Post-9/11 Security Era Ikenna Ifeanyichukwu Onyeador 2014 Yüksek Lisans/Graduate
457 Bilateral Normalization and Regional Security: an Analysis of the Nagorno-Karabakh Conflict Resolution Process Through T.A.N.P. Sevinj Iskenderova 2014 Yüksek Lisans/Graduate
458 Drug Trafficking as a Global Security Issue: Case of Turkey as a Transit Country for Afghanistan – Based Drug Trafficking Ceyda Ertuğrul Tonbul 2014 Yüksek Lisans/Graduate
459 The Reconstruction of Human Security Through the Framework of Security-as-Emancipation Uluç Karakaş 2014 Yüksek Lisans/Graduate
460 Değişen Uluslararası Sistemde Türkiye’nin Güvenlik ve Barış Algısı Burhan Barlas 2014 Yüksek Lisans/Graduate
461 Kolonyal Dönemden Günümüze Jeopolitik Bağlamda Anklav/Eksklav Ülke Toprakları-Güvenlik İlişkisi Tarık Demir 2014 Doktora/Ph.D.
462 11 Eylül Sonrası Dönem ve Değişen Yeni Dünya Düzeninde Stratejik Güvenlik Bağlamında Doğu Akdeniz’de İngiliz Üsleri Hazel Keser 2014 Yüksek Lisans/Graduate
463 ABD’nin Yeni Güvenlik Anlayışında İslam Algısı Murat Silinir 2014 Doktora/Ph.D.
464 Bölgesel Güvenlik Dengeleri Bağlamında Rusya-İran İlişkileri Aytan Mammadlı 2014 Yüksek Lisans/Graduate
465 Afganistan’daki Güvenlik Sorunları Muzaffer Toofan Noory 2014 Yüksek Lisans/Graduate
466 Ulusal Güvenlik Bağlamında Tıbbi Tehdit ve Tıbbi İstihbarat Değerlendirmesi Levent Sevim 2014 Yüksek Lisans/Graduate
467 Avrupa Güvenlik Anlaşmaları Çerçevesinde Güney Kafkasya Bölgesi İçin Bir Çözüm Modeli Tolga Otabatmaz 2014 Yüksek Lisans/Graduate
468 Küreselleşme ve Ekonomik Güvenlik Ayşe Ece Alkan 2014 Yüksek Lisans/Graduate
469 ABD-Rusya Federasyonu İlişkilerinde Güvenlik İkilemi (2001-2012) Murat Yorulmaz 2014 Doktora/Ph.D.
470 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Güvenlik Sorunlarının Çözümünde Birleşmiş Milletler’in Rolü Özlem Al 2014 Yüksek Lisans/Graduate
471 Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu Güvenlik İlişkileri Eduard Khusainov 2014 Yüksek Lisans/Graduate
472 Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2009–2010 Dönemi Geçici Üyeliğinin Türk Dış Politikasına Etkisinin Analizi: Adaylık Süreci, Dönem Politikaları ve Açılımları Talat Ural 2014 Yüksek Lisans/Graduate
473 AB-NATO Güvenlik İş Birliği Politikalarında Rusya Açmazı Murat Tunca 2014 Doktora/Ph.D.
474 Soğuk Savaş Sonrasında Afrika’daki Çatışmaların Önlenmesi: Afrika Barış ve Güvenlik Mimarisi ve Darfur Krizi Örneği İbrahim Arslan 2014 Doktora/Ph.D.
475 Ulusal Güvenlik Politikalarının Belirlenmesinde İstihbaratın Rolü ve Önemi Çağlar Gün 2014 Yüksek Lisans/Graduate
476 Genişletilmiş Karadeniz Bölgesinde Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşturulmasında Güvenliksizleştirme Süreci Barış Gürsoy 2014 Yüksek Lisans/Graduate
477 Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları ve Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarının Değişiminin İncelenmesi Yusuf Kılıç 2014 Yüksek Lisans/Graduate
478 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde NATO’nun Nükleer Silah Politikasının Uluslararası Güvenliğe Etkileri ve Türkiye Şafak Oğuz 2014 Doktora/Ph.D.
479 Continuity and Change of the US Missile Defense Strategy in the Post-Cold War Era Samet Dönmez 2014 Yüksek Lisans/Graduate
480 After Cold War Era NATO Alliance’s Military Interventions; Comparative Probe of Bosnia-Kosovo-Afghanistan-Libya Cases Rüştü Salim Savaş Biçer 2014 Doktora/Ph.D.
481 Haklı Savaş Teorisi ve Sömürgecilik Bağlamında Libya Müdahalesi Osman Akgül 2014 Yüksek Lisans/Graduate
482 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Devlet Dışı Aktörlerin Kitle İmha Silahları (KİS) ile Terör Eylemleri Yapma Eğilim ve Yeteneklerinin Değerlendirilmesi Olcay Denizer 2014 Doktora/Ph.D.
483 Evaluating Rentier Theory and Resource Curse Theory: the Case of the Libyan Civil War Nur Aslan 2014 Yüksek Lisans/Graduate
484 2003-2010 Yılları Arasında İran’ın Amerikan İşgali Altındaki Irak’a Yönelik Politikası Jeopolitik Değişimler Hakkında Bir Çalışma Mohammed Omeed Ezzulddin Ezzulddin 2014 Yüksek Lisans/Graduate
485 Savaşın Yazımı: XVI. Yüzyıl Osmanlı Kroniklerinde Savaş Olgusuna Bakış: Uzun Savaşlar Örneğinde Kadir Purde 2014 Yüksek Lisans/Graduate
486 Klasik Liberalizmden Piyasa Anarşizmine Devlet, Savaş ve Barış İlişkisi: Kuramsal Bir Çözümleme Belgin Büyükbuğa 2014 Doktora/Ph.D.
487 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Askeri Değişim: NATO Orduları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Barış Ateş 2014 Doktora/Ph.D.
488 Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Rusya Yakın Çevre Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi: Orta Asya Örneği Aidarbek Amirbek 2014 Doktora/Ph.D.
2015
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
489 The Limits of Realist Conceptions of Security: Examing the Views of Campbell and Waever Elfesiya Seven 2015 Yüksek Lisans/Graduate
490 The New Terrorism Debate: Change and Continuity in Goals of Terrorist Organizations Volkan Deniz Özbudak 2015 Yüksek Lisans/Graduate
491 Globalization and the Challenges of 3rd World Countries: a Case Study of Nigerian Security Challenges Yusuf Saheed Adegboyega 2015 Yüksek Lisans/Graduate
492 The Organization for Security and Co-Operation in Europe in the Post-Cold War Era: an Analysis of Its Comprehensive Approach to Security Hakan Karaaslan 2015 Doktora/Ph.D.
493 The Quest for Security: Soviet Union’s Demands from Turkey, 1945-1946 İdlir Lika 2015 Yüksek Lisans/Graduate
494 Enerjinin Ulusal Güvenlik Üzerindeki Etkileri: Hazar Havzası ve Azerbaycan Örneği Zamin Mustafayev 2015 Yüksek Lisans/Graduate
495 Arap Baharı Sonrası Ortadoğu’daki Statüko Karşıtı Yapılanmaların Türkiye’nin Güvenlik Stratejilerine Etkileri Ünal Bayraktar 2015 Yüksek Lisans/Graduate
496 İstanbul Süreci’nin Afganistan’ın İstikrarına Etkisi: Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi Çerçevesinde Bir Değerlendirme Suhrab Aria 2015 Yüksek Lisans/Graduate
497 Ahmedinejad Dönemi Türkiye-İran İlişkilerinin Güvenlik Boyutu Serhat Cüneyt Gündoğdu 2015 Yüksek Lisans/Graduate
498 Uluslararası Yeni Güvenlik Yaklaşımları Kavramsalında Bilgi Güvenliğinin Önemi Oğuzhan Güney 2015 Yüksek Lisans/Graduate
499 Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Anlayışı Bağlamında NATO Güngör Şahin 2015 Doktora/Ph.D.
500 Uluslararası İlişkilerde Siber Güvenlik Algısı ve Ulus Devletin Değişen Stratejisi Yasemen Özfındık Koik 2015 Yüksek Lisans/Graduate
501 Aden Körfezi ve Hint Okyanusunda Deniz Haydutluğuna Karşı Kullanılan Silahlı Özel Gemi Güvenlik Timlerine (SÖGGÜT) İlişkin Çalışma Levent Bahadır 2015 Yüksek Lisans/Graduate
502 Kafkasya Jeopolitiği İçinde Güney Kafkasya’nın Stratejik Önemi ve Güvenlik Sorunları Veli Mirzayev 2015 Yüksek Lisans/Graduate
503 Türkiye’de Enerji Boru Hattı Taşımacılığında Güvenlik Hakan Akın 2015 Yüksek Lisans/Graduate
504 İnşacı Kuram Çerçevesinde Türkiye’nin Yakın Dönem Güvenlik Politikasında Tarih, Kültür ve Kimliğin Rolü: 1998 – 2012 Emre Ozan 2015 Doktora/Ph.D.
505 Soğuk Savaş Dönemi ABD’nin Değişen Güvenlik Politikası ve Bu Politika Çerçevesinde Japonya-ABD İlişkileri Büşra Şişman 2015 Yüksek Lisans/Graduate
506 Ulusal Güvenlik Bağlamında İslam Devrimi Sonrası İran Dış Politikası: Mahmud Ahmedinejad Dönemi Örneği Yunus Emre Yapıcı 2015 Yüksek Lisans/Graduate
507 21. Yüzyıl Ölçütleri Bakımından Türkiye’nin Jeopolitik Özellikleri Yüksel Mansur Kılınç 2015 Yüksek Lisans/Graduate
508 Turkey’s Approach to Humanitarian Intervention in the Post-Cold War Era: the Cases of Bosnia and Kosovo Şükrü Çıldır 2015 Yüksek Lisans/Graduate
509 Kongo Savaşları (1996-2003): Soğuk Savaş Sonrası Afrika’da Çatışma ve Kriz Sinan Baran 2015 Yüksek Lisans/Graduate
510 The Applicability of International Humanitarian Law to Cyber Warfare and the Key Issues: Threshold, Principle of Distinction and Neutrality, Sovereignty, and Attribution Ramazan Güreşci 2015 Yüksek Lisans/Graduate
511 Kimlik, Çıkar ve Jeopolitik Ekseninde Ahıska Türkleri Sorunu Mustafa Üren 2015 Doktora/Ph.D.
512 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun İcra Ettiği Askeri Müdahalelerin Türkiye Perspektifinden İncelenmesi Mustafa Ok 2015 Yüksek Lisans/Graduate
513 Savaş Analizinde Clausewitz’in Esas Üçlemesi: Afganistan’da Taliban Kalkışması Örneği Kıvılcım Romya Bilgin 2015 Doktora/Ph.D.
514 Geopolitical Traditions of Colombia in Comparison to Argentina, Brazil and Chile Juan Sebastian Ballen Chaparro 2015 Yüksek Lisans/Graduate
515 War or Peace? the Dodecanese Islands in Turkish Foreign and Security Policy (1923-1947) Hazal Papuççular 2015 Doktora/Ph.D.
516 The Problems of Peacebuilding in the Aftermath of War and the Position of the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavian Countries in Bosnia and Herzegovina Faruk Tekşen 2015 Yüksek Lisans/Graduate
517 Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Türk Dış Politikasında Enerji Güvenliği ve Azerbaycan Duhan Kalkan 2015 Doktora/Ph.D.
518 Türkiye – Cezayir İlişkilerinin Jeopolitik Potansiyeli Deniz Doğan 2015 Yüksek Lisans/Graduate
519 Continuity and Change of ‘War’ in the 20th Century Can Zengin 2015 Yüksek Lisans/Graduate
2016
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
520 21. Yüzyılda Ortodoks Güvenlik Paradigmasının Aşınımı: Uluslararası İlişkilerde Siber Güvenlik İbrahim Kurnaz 2016 Yüksek Lisans/Graduate
521 Dini Motifli Ayrılıkçı Hareketler ve Terörizm: Filipinler Örneği Samet Durmuş 2016 Yüksek Lisans/Graduate
522 AB’nin Uluslararası Terörizm ile Mücadele Politikası Burcu Tugay 2016 Yüksek Lisans/Graduate
523 21. Yüzyılda Değişen Güvenlik Paradigmalarının Terörizm Stratejisiyle Mücadeleye Etkiler Osman Şen 2016 Doktora/Ph.D.
524 İnsan Güvenliği ve Terörizm Duygu Çağla Bayram 2016 Yüksek Lisans/Graduate
525 Russia’s Policy on Secessionism in the United Nations Security Council Mehmet Zeki Günay 2016 Doktora/Ph.D.
526 Global Health Governance, Sovereignty and Security: Constructing the Case of Ebola Sarp Şamil Dağçınar 2016 Yüksek Lisans/Graduate
527 Analysing the Possible Implications of Turkey-EU Cooperation in Terms of Foreign and Security Policy Seda Gözde Tokatlı 2016 Yüksek Lisans/Graduate
528 National and International Cybersecurity Strategies of the United States: a Securitization Attempt Duygu Küçükaydın 2016 Yüksek Lisans/Graduate
529 Natural Gas Diplomacy of Russia with the EU and Turkey: Political and Security Versus Economic and Environmental Dimensions Kürşad Tosun 2016 Doktora/Ph.D.
530 Çatışan Kimlikler: İsrail’de Toplumlararası Güvenlik İkilemi Tuğçe Ersoy 2016 Doktora/Ph.D.
531 Siber Güvenlik Kavramının Gelişimi ve Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme Barış Çeliktaş 2016 Yüksek Lisans/Graduate
532 Güvenlik Sektörü Reformu ve Türkiye Gizem Tan Başcı 2016 Yüksek Lisans/Graduate
533 Uluslararası İlişkiler Temelinde Siber Güvenlik: Mikro Siber İttifak Teorisi (Micro-Cat) Vahit Güntay 2016 Doktora/Ph.D.
534 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Güvenlik Teorileri Ekseninde Rusya’nın Kafkasya Politikaları (1991-2016) Faruk Tipioğlu 2016 Yüksek Lisans/Graduate
535 Küresel Gelişmeler Çerçevesinde Türkiye’nin Dış Güvenlik Politikası Beyazıt Bestami Uyumaz 2016 Yüksek Lisans/Graduate
536 Yeni Güvenlik Politikaları Bağlamında Türkiye’de İstihbaratın Dönüşümü Emre Çıtak 2016 Doktora/Ph.D.
537 Rusya’nın Güvenlik Politikalarında Orta Asya Serkan Mengüç 2016 Yüksek Lisans/Graduate
538 Amerikan Güvenlik Politikasında Zbigniew Brzezinski’nin Rolü ve Türkiye Değerlendirmeleri Levent Demirci 2016 Doktora/Ph.D.
539 Uluslararası Entegrasyonlar ve Türkiye’nin Ekonomi ve Güvenlik Sorunlarına Çözüm Arayışları Mehmet Deveci 2016 Yüksek Lisans/Graduate
540 Soğuk Savaş Başlangıcında Türkiye’ye Yönelik Sovyetler Birliği Tehdidi ve Güvenlik Politikaları Yavuz İnce 2016 Yüksek Lisans/Graduate
541 Çok Kültürlü Toplumlarda Güvenlik: Sudan Örneği Tirab Abbkar Tirab 2016 Doktora/Ph.D.
542 Birleşmiş Milletler’in İnsani Güvenlik Söylemi Bağlamında Barışı Korumanın Dönüşümü: Kosova Örneği Zeynep Arıöz 2016 Doktora/Ph.D.
543 Avrupa Birliği’nin Siber Güvenlik Politikası Mehmet Eren 2016 Yüksek Lisans/Graduate
544 Stratejik İstihbaratın Güvenlik Stratejileri ve Politikaları Açısından Yeri ve Önemi Merve Seren 2016 Doktora/Ph.D.
545 Ulusal Güvenliğin Sağlanması Açısından İç Güvenlik İstihbaratının Önemi Selçuk Bağcı 2016 Yüksek Lisans/Graduate
546 Rusya Federasyonu’nun Askeri Güvenlik Refleksindeki Dönüşüm Ahmet Sapmaz 2016 Doktora/Ph.D.
547 İnsani Müdahale: Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası İlişkilerde İnsani Müdahale Aktörleri ve Uygulama Şekli Yücel Tuncer 2016 Yüksek Lisans/Graduate
548 NATO’nun Değişen Güvenlik Stratejilerinde Azerbaycan’ın Jeopolitik Önemi ve Azerbaycan Ulusal Güvenliğine Etkileri Yasin Salmanov 2016 Yüksek Lisans/Graduate
549 The Shia Crescent Discourse: a Critical Geopolitical Approach Şermin Pehlivantürk 2016 Yüksek Lisans/Graduate
550 The Nuclear Non-Proliferation Regime After the Cold War: the Role of ‘Nuclear’ South Asia in the Regime Nilgün Gerçeker 2016 Doktora/Ph.D.
551 Olası Yeni Soğuk Savaş Tehlikesi ve Şanghay İşbirliği Örgütü Muhammed Arif Boyraz 2016 Yüksek Lisans/Graduate
552 Musul’un Türk Dış Politikası’na Jeopolitik Etkileri Mehmet Kayık 2016 Yüksek Lisans/Graduate
553 Türkiye’nin Jeopolitik Gücü İçin 2000’li Yıllardan Sonra Bölge Ülkeleri ile Petrol ve Doğal Gaz İlişkileri Mehmet İnak 2016 Yüksek Lisans/Graduate
554 Continuity and Change in Turkey’s Policy Towards the Balkans in the Post-Cold War Era: the Case of Bosnia- Herzegovina Kübra Duran 2016 Yüksek Lisans/Graduate
555 Soğuk Savaş Sonrası ABD-Rusya Nükleer İlişkileri Julia Sabirzyanova 2016 Yüksek Lisans/Graduate
556 The Implications of Somali Ethiopian War of 1977 on the Fall of Somali State in 1991 İsmail İbrahim 2016 Yüksek Lisans/Graduate
557 Hegemonya İnşasında Ordunun Yeri: Soğuk Savaş Sonrası ABD Ordusu Örneği Hüseyin Korkmaz 2016 Yüksek Lisans/Graduate
558 Turkey’s Changing Discourses of Strategy: a Critical Realist Analysis Hasan Yükselen 2016 Doktora/Ph.D.
559 Çevresel Strateji Kapsamında İsrail’in Kuzey Irak Kürtleri Politikasının Analizi Hakan Süslü 2016 Doktora/Ph.D.
560 Soğuk Savaş Sonrası Kıbrıs Sorunu (1990 – 2015) Güzide Çakır 2016 Yüksek Lisans/Graduate
561 Jeopolitik Açıdan Sınır Güvenliği: Uludere Sınırı Örneği Bülent Öztürk 2016 Doktora/Ph.D.
562 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yasadışı Göçün Uluslararası Güvenliğe Etkileri: Avrupa Birliği Örneği Burak Korkmaz 2016 Yüksek Lisans/Graduate
563 Güney Kafkasya’nın Jeopolitik Konumu ve Çatışma Alanları Aynur Musayeva 2016 Yüksek Lisans/Graduate
564 Jeopolitik Yönden Mısır’ın Önemi ve ABD’nin 2013 Mısır Darbesi’ne Yönelik Tutumu Alptuğ Kuduoğlu 2016 Yüksek Lisans/Graduate
565 Adalar Denizi’nin Jeopolitik Özellikleri Adem Cevri 2016 Yüksek Lisans/Graduate
2017
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
566 European Union’s Contending Security Approaches to Syrian Refugee Crisis: National Security Versus Societal Security Gizem Tuğba Özkut 2017 Yüksek Lisans/Graduate
567 21. Yüzyıl’da Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikaları ve Ortak Güvenlik Arayışları Levent Yiğittepe 2017 Doktora/Ph.D.
568 Enerji Güvenliği Bağlamında Kritik Enerji Altyapı Güvenliği, NATO Konsepti ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı Örneği Mehmet Güzeloğlu 2017 Yüksek Lisans/Graduate
569 Orta Doğu’daki Güvenlik Sorunlarının Bölgesel Güvenlik Yapılanmasına Etkisinin Analizi Hasan Yiğit 2017 Yüksek Lisans/Graduate
570 Yumuşak Güç Avrupa Birliği’nin Dış Politika Aktörü Olarak Avrupa Ortak Dış Güvenlik Politikası ve Bosna, Kosova, Suriye Krizleri Üzerinden Güvenlik Politikalarının Değerlendirilmesi Mehmet Timuçin 2017 Yüksek Lisans/Graduate
571 Insurgency or Terrorism: Dilemmas from the Syrian Civil War 2011-2015 Necdet Özçelik 2017 Yüksek Lisans/Graduate
572 Libya a Between Terrorism and Lockorbei (1988-2003) Adel Nagi Bakka 2017 Yüksek Lisans/Graduate
573 Threat of Nuclear Terrorism: Towards an Effective Nuclear Security Regime Muhammed Ali Alkış 2017 Yüksek Lisans/Graduate
574 Küresel Terörizm Bağlamında Yabancı Terörist Savaşçılar ve Avrupa Birliği’ne Etkileri Mehmet Ülgen Genç 2017 Yüksek Lisans/Graduate
575 İslami Söylemli Terörizm ve Nijerya’ya Yansımaları: Boko Haram Terör Örgütü Hasan Maraş 2017 Yüksek Lisans/Graduate
576 Terörizm ve Terör Örgütleri ile Mücadele: Türkiye’nin DEAŞ (IŞİD) Terör Örgütüyle Mücadele Politikası Sinan Şahin 2017 Yüksek Lisans/Graduate
577 Russian National Security Strategy: Changes in Securitisation Issues Daria Morar 2017 Yüksek Lisans/Graduate
578 The Security Dilemma in the Mediterranean Sea Region and Its Impact on Regional Cooperation Hatice Kesgin 2017 Yüksek Lisans/Graduate
579 Les Changements Climatiques: D’un Enjeu De Developpement À Un Enjeu De Sécurité Emirhan Altunkaya 2017 Yüksek Lisans/Graduate
580 Understanding Turkish-Greek Relations Through Securitization to Desecuritization: a Turkish Perspective Cihan Dizdaroğlu 2017 Doktora/Ph.D.
581 İran Nükleer Programı ve Orta Doğu Siyasetine Güvenlik Yansımaları Hasan Akarsu 2017 Yüksek Lisans/Graduate
582 Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’nun Siber Güvenlik Stratejilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ali Burak Darıcılı 2017 Doktora/Ph.D.
583 Neorealizmin Güvenlik Varsayımları Bağlamında İsrail’in Filistin Politikası Oğuzhan Acar 2017 Yüksek Lisans/Graduate
584 Realizmin Güç ve Güvenlik Unsurları Açısından Nükleer Silahlar Serkan Acar 2017 Yüksek Lisans/Graduate
585 ABD’nin Basra Körfezi’ne Yönelik Güvenlik Politikaları: Çifte Sütun Politikasından Çifte Kuşatma Politikasına Hafiz Mammadov 2017 Yüksek Lisans/Graduate
586 Ulusal Güvenlik ve Enerji Stratejisi Bağlamında Rusya Federasyonu’nun Çin Halk Cumhuriyeti’ne Yönelik Politikası Kanat Ydyrys 2017 Doktora/Ph.D.
587 Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Anlayışının Neorealist Perspektiften Analiz Ali Necefoğlu 2017 Yüksek Lisans/Graduate
588 Bölgesel Güvenlik Kompleksi Teorisi: Arap Baharı Örneği Agung Nurwijoyo 2017 Yüksek Lisans/Graduate
589 Batı Afrika’da Ulusötesi Güvenlik Sorunları: Nijeria Örneği Ronısıa Ariete Almeida Tavares 2017 Yüksek Lisans/Graduate
590 Güvenlik Perspektifinden ABD’nin Afrika Politikası Mehmet Ali Yüksel 2017 Yüksek Lisans/Graduate
591 Dış Politikaya Güvenlik Eksenli Bakış: Güney Kore Örneği (1945-2013) Caner Kur 2017 Yüksek Lisans/Graduate
592 Hindistan Örneğinde İklim Değişikliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi Çağla Vural 2017 Yüksek Lisans/Graduate
593 Karadeniz Güvenlik Mimarisinin Oluşumu ve Türkiye’nin Rolü Selim Kurt 2017 Doktora/Ph.D.
594 Suriye Krizi Bağlamında Obama Dönemi Türkiye-ABD İlişkilerinde Değişen Güvenlik Ortaklığı Ferahşan Gençkaya 2017 Yüksek Lisans/Graduate
595 The Nature of Africa’s Relations with External Actors in Historical Context: the Colonial, Cold War and Post-Cold War Eras Nyadera İsrael Nyaburi 2017 Yüksek Lisans/Graduate
596 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Balkan Politikası Yusuf Fidan 2017 Yüksek Lisans/Graduate
597 Religious Geopolitics in the Middle East: the Importance of Jerusalem for Abrahamic Religions Yusuf Alçiçek 2017 Yüksek Lisans/Graduate
598 Stratejik İstihbarat Bağlamında Karşılaştırmalı Savaş Teorileri ve Stratejistler Yunus Karaağaç 2017 Yüksek Lisans/Graduate
599 Amerika Birleşik Devletleri’nin Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’e ve Çevresine Yönelik Stratejisinin/Politikalarının Bölge Güvenliğine Etkileri Uğur Aktürk 2017 Doktora/Ph.D.
600 Azerbaycan’ın Jeopolitik Sorunları Turabkhan Hasanlı 2017 Yüksek Lisans/Graduate
601 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Aktörlerin Ortadoğu’da Güç ve Çıkar Mücadelesi: AB, ABD, Çin ve Rusya Üzerinden Bir Analiz Şahin Çaylı 2017 Doktora/Ph.D.
602 Changing Geopolitical Importance of Balochistan: a Case Study of Gwadar Port and China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) Muzaffir Hussain 2017 Yüksek Lisans/Graduate
603 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yasadışı Göçün Türkiye’nin Sınır Güvenliğine Etkisi Hakan Karaduman 2017 Yüksek Lisans/Graduate
604 Peace Building Through Peace Education in Post Conflict Societies: a Case Study of Bosnia Herzegovina Gülsüm Cihan Kencesoy 2017 Yüksek Lisans/Graduate
605 Jeopolitik Bakımdan Suriye-Rusya İlişkileri Ayşe Yaşar 2017 Yüksek Lisans/Graduate
2018
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
606 Uluslararası Güvenlik Sisteminde Değişen Güvenlik Algısı ve Türk Dış Politikası Rasime Kırış 2018 Yüksek Lisans/Graduate
607 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Uluslararası Barış ve Güvenlik İçin Uyguladığı Yöntemler İlyas Kutlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
608 Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı: Soğuk Savaş Sonrası Dönem Güvenlik Demet Haser 2018 Yüksek Lisans/Graduate
609 NATO’nun Güvenlik Alanında Yeni Bir Boyut: Siber Güvenlik Gizem Somuncu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
610 Soğuk Savaş Sonrasında NATO’nun Güvenlik Anlayışının Dönüşümü ve Pasifik’te Değişen Dengelerin NATO’nun Güvenlik Stratejisine Muhtemel Etkileri Haşim Türker 2018 Doktora/Ph.D.
611 Ulusal Güvenlik Politikaları ve Güvenlik Kültürü Arasındaki İlişkiselliği Ortaya Çıkarmaya Yönelik Ölçek Geliştirilmesi Aynur Başurgan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
612 A Comparative Study of Turkey’s Energy Security Policies Towards Kazakhstan and Iraq Halil Buğra Yavuz 2018 Yüksek Lisans/Graduate
613 Narco-Terrorism in Colombia: Exploring the Links Between Organized Crime and Terrorism (2000-2012) Cristian-Mihai Costenar 2018 Yüksek Lisans/Graduate
614 Turkish – Syrian Relations in the Context of Terrorism 1978 – 1998 Selçuk Tekin Özer 2018 Doktora/Ph.D.
615 New Challenges within the Framework of the Responsibility to Protect: Terrorism and Protection of Populations Çağlar Akyıldız 2018 Yüksek Lisans/Graduate
616 Nijerya’da Terörizm (Boko Haram Terör Örgütü) Büşra Bozkurt 2018 Yüksek Lisans/Graduate
617 NATO’nun Terörizm ile Mücadele Stratejileri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Furkan Şahin 2018 Yüksek Lisans/Graduate
618 Örgütlenme ve Terörizm Bağlamında Lozan Barış Konferansı’nda Ermeniler ve Sonrasında Ermeni Diasporasının Faaliyetleri Bünyamin Çap 2018 Yüksek Lisans/Graduate
619 Türkiye’de Narko Terörizm ve Uluslararası Düzeyde Uyuşturucu ile Mücadele Canan Altıntaş 2018 Yüksek Lisans/Graduate
620 11 Eylül Sonrası Dönemde Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslararası Terörizm ile Mücadele Politikalarının Karşılaştırılması Seren Parçal 2018 Yüksek Lisans/Graduate
621 Modern Terörizm İçinde PKK’nın Öğrenen Örgütler Bağlamında İncelenmesi Atilla Öcal 2018 Yüksek Lisans/Graduate
622 Uluslararası Terörizm: PKK Örneği Çağatay Türk 2018 Yüksek Lisans/Graduate
623 Dini Motifli Terörizm ve Finansal Kaynakları: El Kaide, IŞİD ve Boko Haram Aydın Erdoğan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
624 Medya ve Terörizm İlişkisi: IŞİD Örneği Flamur Ismaili 2018 Yüksek Lisans/Graduate
625 Küreselleşme ve Terörizm: Terörizmin Finansal Kaynakları Zeynep Aysu Sarahan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
626 The Military Evolution in the Black Sea Region (Security Challenges 2004-2017) Iuliana Oprea 2018 Yüksek Lisans/Graduate
627 Europe’s Security Challenges and Transatlantic Relations Hidayet Çilkoparan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
628 Economic Interdependence and Security in Southeast Asia: a Realist Analysis Pelin Drubkowski 2018 Yüksek Lisans/Graduate
629 The EU’s Security Actorness in the South Caucasus Region After the August 2008 War Gizem Tok 2018 Yüksek Lisans/Graduate
630 Security Challenges of Cameroon and the Effects on France-African Relations Evaristus Mwenyo Eyong Agbendifor 2018 Yüksek Lisans/Graduate
631 The Establishment of Overseas Military Bases with Regard to the International Security and Distribution of Power Volkan Ferlengez 2018 Yüksek Lisans/Graduate
632 Energy – Security Nexus in the Gulf Muhittin Ahmedoğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
633 Siber Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Abdullah Tokdaş 2018 Yüksek Lisans/Graduate
634 Suriye İç Savaşı Sonrası Avrupa Birliği Güvenlik Denkleminde Mülteci Krizi Şeyma Kalyoncu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
635 Türkiye’de Güvenlik Çalışmalarının Tarihsel Perspektiften Nitel Analizi Yusuf Zakir Baskın 2018 Yüksek Lisans/Graduate
636 Stratejik ve Öngörüsel İstihbarat Bağlamında ABD Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Strateji Belgelerinin İncelenmesi Muhammet Vanlıoğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
637 Uluslararası Güvenliğin Bir Bileşeni Olarak Siber Güvenlik Kamil Tarhan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
638 Ege Denizi’nde Düzensiz Göç, Güvenlik ve İnsan Hakları Paradoksu: Frontex Özgür Kayaalp 2018 Yüksek Lisans/Graduate
639 Savunma ve Güvenlik Politikası Bağlamında Avrupa Birliği Gökhan Tekin 2018 Yüksek Lisans/Graduate
640 Türkiye’de Güvenlik Söyleminin Kuruluşu: TBMM Tutanakları Üzerinden Bir İnceleme (1978-2002) Taha Baran 2018 Doktora/Ph.D.
641 Dış Politikanın Sivil-Asker İlişkileri Üzerindeki Etkisi: AB Koşulluluk İlkesi ve Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Paradigması Kazım Uğur Kızılaslan 2018 Doktora/Ph.D.
642 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimî Üye Ülkeleri Savunma Harcamalarının Ekonomik ve Politik İncelemesi Murat Şeker 2018 Yüksek Lisans/Graduate
643 Suriye İç Savaşında Kadınların Durumunun Feminizm ve Feminist Güvenlik Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi Gülşah Biçer 2018 Yüksek Lisans/Graduate
644 Siber Güvenlik ve Terörizmin Evrilişi: Türkiye Üzerine Etkileri Dilaver Gedik 2018 Yüksek Lisans/Graduate
645 Dış Politika Yapım Sürecinde Güvenlik-Kalkınma Bağı Yaklaşımları: AB, ABD ve Çin Örnekleri Merve Aksu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
646 AB’nin Güvenlik Politikalarında Kuzey Afrika’nın Yeri ve Önemi Abdullah Orhan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
647 Suudi Arabistan’ın Güvenlik Algısı ve Dış Politikasının Değişimi (2010-16) Necmettin Acar 2018 Doktora/Ph.D.
648 Güvenlik ve Kapasite: 2002-2011 Yılları Arası Türkiye’nin Ortadoğu Politikası Burak Çakırca 2018 Doktora/Ph.D.
649 İsrail’de Güvenlik: Ulus-Devlet Saplantısı ve Filistin Meselesine Yansımaları Yunus Can Polat 2018 Doktora/Ph.D.
650 Dış İlişkiler ve Güvenlik Çerçevesinde Soğuk Savaş Sonrası Dönemde AB-ABD İlişkileri Simge Özcan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
651 Avrupa Birliği Politikalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: AB Güvenlik Politikası ve Kadın Ece Mozakoğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
652 Güvenlik Yönetişimi ve İnsan Güvenliği İlişkisi: Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar Örneği Alpay Alpaydın 2018 Yüksek Lisans/Graduate
653 Tek Kutuplu Sistemde Bölgesel Güçlerin Ulusal Güvenlik Stratejileri: Suudi Arabistan Örneği (1990-2015) İsmail Akdoğan 2018 Doktora/Ph.D.
654 Almanya’nın Ulusal Güvenlik Belgeleri Üzerinden Alman Stratejik Kültürünün Nitel Analizi Emre Baran Pak 2018 Yüksek Lisans/Graduate
655 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Psikolojik Harekatın Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Politikalarındaki Rolü Hulusi Gölpınar 2018 Yüksek Lisans/Graduate
656 A Feminist Critique of Just War Tradition Yakup Ceki Bilmen 2018 Doktora/Ph.D.
657 Soğuk Savaş Sonrasında Savaşın Değişen Yapısı: Asimetrik Savaş Onur Ekinci 2018 Yüksek Lisans/Graduate
658 Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu’da Güç Dengesi: Silahlanma Dinamiklerinin İttifaklar ve Büyük Güçlerle İlişkilere Etkisi Oğuz Güngörmez 2018 Yüksek Lisans/Graduate
659 Değişen Dünya Düzeninde Yeni Savaş Sistemi Nail Yıldırım 2018 Yüksek Lisans/Graduate
660 2002 Sonrası Türkiye – İran Enerji İlişkileri ve Jeopolitik Sonuçları Mustafa Bozbay 2018 Yüksek Lisans/Graduate
661 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Güney Kafkasya’da Küresel Rekabet Meryem Şahbaz 2018 Yüksek Lisans/Graduate
662 Jeopolitik Çerçevede Ukrayna-Rusya Gerilimi Mert Dinler 2018 Yüksek Lisans/Graduate
663 Sovyetler Birliği’nin Dağılmasından Kırım Krizi’ne Karadeniz’de Değişen Jeopolitik Dengeler Meltem Menzilcioğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
664 Soğuk Savaş Sonrası Afganistan’ın Avrasya Jeopolitiğindeki Yeri Khair Mohammad Qaderi 2018 Yüksek Lisans/Graduate
665 Küreselleşme, Politik Mekân ve İktidar: Alternatif Bir Jeopolitik Değerlendirme İrem Ece Akpınar 2018 Yüksek Lisans/Graduate
666 Rusya’nın Hibrid Savaş Anlayışı: Ukrayna Örneği Ibragim Shakhbazov 2018 Yüksek Lisans/Graduate
667 Base Politics During the Post-Cold War Era: A Comparative Study of South Korea and Turkey Hyewon Kwon 2018 Yüksek Lisans/Graduate
668 Hibrit Savaş: 2014 Yılı Rusya’nın Ukrayna Müdahalesi Hasan Arslan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
669 Soğuk Savaş Sonrası Ortadoğu’da Askeri Denge (1991-2016) Furkan Halit Yolcu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
670 Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz’de ABD-Rusya Rekabeti: Çevrelemenin Yeniden Yaratılması Ferit Çakıcı 2018 Yüksek Lisans/Graduate
671 Doğu Akdeniz Enerji Keşiflerinin Bölgeyi Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Değiştirme Potansiyeli Fadime Ayca Ceylan 2018 Yüksek Lisans/Graduate
672 Hibrit Savaş Doktrininin Uygulama Esasları Çerçevesinde Suriye Örneği Erdem Ekmekcioğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
673 Büyük Güçler Politikasında Orta Asya Enerji Kaynakları: Jeopolitik Mücadele Çağlar Şakı 2018 Yüksek Lisans/Graduate
674 Tarihsel Süreç İçerisinde Hazar Denizi’nin Orta Asya Türk Devletleri Açısından Jeopolitik Önemi Cengiz Eker 2018 Yüksek Lisans/Graduate
675 1915’den 2015’e Rus Savaş Kültürünün Değişimi Bedirhan Dil 2018 Yüksek Lisans/Graduate
676 Climate Change & Civil War: the Syrian Case Batuhan Yıldız 2018 Yüksek Lisans/Graduate
677 Transformation of the United Nations Peacekeeping in the Post-Cold War Era: the Case of Somalia and Beyond Asime Yıldız 2018 Yüksek Lisans/Graduate
678 Güvenlikleştirme Teorisi ve Dünya-Sistem Yaklaşımı Çerçevesinde Soğuk Savaş Sonrası İran Dış Politikasında Kürt Meselesi Ahmet Doğru 2018 Doktora/Ph.D.
679 Rusya’nın Hibrit Savaş Stratejisi ve Suriye Örneği Ahmet Arda Şensoy 2018 Yüksek Lisans/Graduate
680 Dördüncü Nesil Savaş Kapsamında Türkiye İçin Strateji Tartışmaları Abdullah Şengönül 2018 Doktora/Ph.D.
681 Rusya Federasyonu’nun Örnek Vaka Analizleriyle Yeni Nesil Savaşın İncelenmesi Muhammed Onur Çöpoğlu 2018 Yüksek Lisans/Graduate
2019
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
682 Yeni Güvenlik Anlayışı Çerçevesinde ABD İç Güvenlik Yapılanmasında Kurumsal Dönüşüm ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Uğur Şener 2019 Yüksek Lisans/Graduate
683 Rusya Federasyonu’nun Ulusal Güvenlik Politikalarına Yön Veren Belgeler ve Etki Eden Güvenlik Yaklaşımları Alperen Kürşad Zengin 2019 Yüksek Lisans/Graduate
684 Identifying Critical Cybersecurity Controls at Country Level Burak Aydın 2019 Yüksek Lisans/Graduate
685 Kuşak ve Yol İnisiyatifi ve Türkiye’nin Ekonomi Güvenliği Sefa Çatal 2019 Yüksek Lisans/Graduate
686 A Review of Theoretical Discussions on Terrorism Mücahid Aykut 2019 Yüksek Lisans/Graduate
687 Filistin Ceza Hukuku’nda Casusluk Suçu ve Terörizm Kavramı Wasel Altanany 2019 Yüksek Lisans/Graduate
688 The Security Paradigm and the Challenges of Development in the Sahel Region: the Sahel G5 and the Counter-Terrorism Strategy Massaoud Hamani 2019 Yüksek Lisans/Graduate
689 Debating Nuclear Proliferation and International Security Nexus: the Case of Iran Rıfat Öncel 2019 Yüksek Lisans/Graduate
690 The United Nations Permanent Security Members: a Case for Replacement or Expansion Chijioke Emmanuel Nwani 2019 Yüksek Lisans/Graduate
691 Çin’in Ortadoğu Politikası ve Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkisi (1949-2018) Mehmet Murad Aktaş 2019 Yüksek Lisans/Graduate
692 Soğuk Savaş Sonrası NATO ve Türkiye’de Siber Güvenlik İbrahim Yalçın 2019 Yüksek Lisans/Graduate
693 Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Özbekistan Aytaç Güher 2019 Yüksek Lisans/Graduate
694 Bölgesel Güvenlik Çerçevesinde Afganistan’ın Yalıtıcı (Insulator) Konumunun Çok Taraflı Dış Politika ile Aşılması Mohammad Mahdi Zaki 2019 Yüksek Lisans/Graduate
695 Türkiye’de ve Uluslararası Alanda Yapılan İnsani Güvenlik Çalışmalarının Tarihsel Perspektiften Nitel Analizi Fatih Tekin 2019 Yüksek Lisans/Graduate
696 Sınıraşan Su Sorunu ve Güvenlik Olgusu: Orta Doğu Örneği Şerife Filiz Cumbul 2019 Yüksek Lisans/Graduate
697 Ulusal Güvenlik ve Stratejik İstihbarat Açısından ‘Savaş Ekonomisi ve Ekonomik Savaş’ın Önemi ve Özellikleri Vusal Süleymanlı 2019 Yüksek Lisans/Graduate
698 Putin Dönemi Ulusal Güvenlik Stratejileri ve Suriye Müdahalesi Hurşit Dingil 2019 Yüksek Lisans/Graduate
699 Integration of Ukraine into NATO and Its Geopolitical Implications Sevsu Önder 2019 Yüksek Lisans/Graduate
700 Enerji Ticaret Yollarına Jeopolitik Yaklaşım: Kuşak ve Yol İnsiyatifi Örneği Sevinç Aslan 2019 Yüksek Lisans/Graduate
701 Soğuk Savaş Sonrası Rus Dış Politikasında Avrasyacılık: Kırım Sorunu Özgün Sedal Dirik 2019 Yüksek Lisans/Graduate
702 Soğuk Savaş Sonrası Asya Pasifik Bölgesinde ABD-Çin Mücadelesi Muhammet Çelik 2019 Yüksek Lisans/Graduate
703 Geopolitical Curse and States Born to Be Failed: a Case Study of Iraq and Bosnia Mehmet Çetinkaya 2019 Yüksek Lisans/Graduate
704 Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz Bölgesi’nde Güvenlik ve İşbirliğine Yönelik Politikalar İsmail Uslu 2019 Yüksek Lisans/Graduate
705 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Göç Olgusu ve Toplumsal Güvenliğe Etkileri Esra Çil 2019 Yüksek Lisans/Graduate
706 Klasik Jeopolitik Perspektifinden ABD’nin Irak Müdahaleleri Elif Bayrakcı Gün 2019 Yüksek Lisans/Graduate
707 Soğuk Savaş Sonrası Rusya’nın Sert Güç Yumuşak Güç Kullanımı: Gürcistan Örneği Çetin Kara 2019 Yüksek Lisans/Graduate
708 Reasons for the 2003 US invasion of Iraq and Its Consequences According to Just War Theory Anoar Majeed Hameed Hameed 2019 Yüksek Lisans/Graduate
709 Ukrayna ve Gürcistan’ın Ulusal Güvenlik Stratejileri Halit Ahmet Kahraman 2019 Yüksek Lisans/Graduate
710 Uluslararası Güvenlikte Suyun Önemi ve Afganistan Analizi Abdul Basır Türkmen 2019  Yüksek Lisans/Graduate
711 Security Challenges in Somalia: Causes and Consequences Abdulkadir Yusuf Ali 2019  Yüksek Lisans/Graduate
712 Putin’in Son Dönemi Kuzey Kafkasya’nın Rusya Federasyonu Güvenlik Algılamalarındaki Önemi: Dağıstan Örneği Abdullah Arslan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
713 The Nuclear Crisis with Iran from an International Security Perspective Adel Turan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
714 2002-2015 Yılları Arasında Türkiye-Rusya İlişkilerinde Enerji Güvenliği Adem Yıldırım 2019  Yüksek Lisans/Graduate
715 Güvenlik Yönetişimi Çerçevesinde Ulus-Üstü Polislik Uygulamaları: EUROPOL Örneğinde Göç Sorunu ile Mücadelenin Bir Analizi Ahmet Ali Gündoğdu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
716 ABD İşgali Sonrası Irak’ın Siyasi Durumu ve Türkmenler Ahmet Çelik 2019  Yüksek Lisans/Graduate
717 Afghanistan – Pakistan Relation and Its Implication on Regional Geopolitic Ahmet Khalid Azizi 2019  Yüksek Lisans/Graduate
718 Güvenlik Politikaları ve NATO Ekseninde Avrupa Birliği’nin Geleceği Ahmet Taner Göksu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
719 PYD’nin Siyasi ve Askeri Faaliyetlerinin Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri Ahmet Tosun 2019  Yüksek Lisans/Graduate
720 Liberya’da İç Çatışmanın Yükselişi: 1990-2003 Yılları Arasında Büyük Monrovia İç Savaşı’nın Hızlı Yükselişinin Eleştirel Analizi Akiah Precious Glay 2019 Doktora/Ph.D.
721 Çevresel Güvenlik Politikalarında Sivil Toplum Kuruluşların Etkisi: Greenpeace ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Örnekleri Ali Açıkgöz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
722 Uluslararası Terörizme Karşı Kuvvet Kullanma: ABD, Rusya ve Türkiye’nin Suriye’ye Müdahalesi Örneği Ali Atalay 2019  Yüksek Lisans/Graduate
723 Analyzing the Impact of Climate Change on Energy Security Policy of Russia in the Arctic Region Ali Berkul 2019  Yüksek Lisans/Graduate
724 Hibrit Savaşlar: Rusya’nın Afganistan (1979) ve Ukrayna (2014) Askeri Müdahaleleri ile İsrail-Lübnan Savaşları (1982, 2006) Örnek Olayları Işığında Tarihsel-Mukayeseli Bir İnceleme Ali Gök 2019 Doktora/Ph.D.
725 Deniz Güvenliğine Yönelik Başlıca Tehditler ve AB Deniz Güvenliği Stratejisi Bağlamında Akdeniz Güvenliği Ali Özgür 2019  Yüksek Lisans/Graduate
726 Soğuk Savaş Sonrası Enerji Güvenliği Bağlamında İran Dış Politikası Alican Ekren 2019  Yüksek Lisans/Graduate
727 Political Economy of Security: Utilization of Economic Instruments for Security Purposes: Case of Chinese Foreign Economic Policies in Africa Alperen Açıkol 2019  Yüksek Lisans/Graduate
728 Uluslararası Hukuk Açısından Başarısız Devletler ve İç Silahlı Çatışmalarda Savaşan Taraf Statüsü Alperen Çavuş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
729 The Causes and Consequences of Terrorism in the 21st Century: the Iraqi Case Amer Adil Hadi 2019  Yüksek Lisans/Graduate
730 Siber Terörizm: Radikal-Dini Örgütler Anıl Cumali Çokbildik 2019  Yüksek Lisans/Graduate
731 Neo – Realizm Bağlamında Ulus Devletin Güvenliği: İsrail’in Akdeniz Politikası Asuman Selçok 2019  Yüksek Lisans/Graduate
732 Türkiye’de Güvenlik Kurumları Arasındaki İstihbarat Paylaşımı Atakan Şenel 2019  Yüksek Lisans/Graduate
733 Kimlik ve Güvenlik Perspektifinden Çin Halk Cumhuriyeti’nin Doğu Türkistan Politikası Ayşe Nihal Kahraman 2019  Yüksek Lisans/Graduate
734 Terörizm ve İstihbarat Etkileşimsel Dönüşüm Azem Bulut 2019  Yüksek Lisans/Graduate
735 Syrian Refugees and the Politics of Migration in Europe: an Ontological Security Perspective Bahar Albayrak 2019  Yüksek Lisans/Graduate
736 Kırılgan Devlet – Terörizm İlişkisi ve Terörizmle Mücadelede Yönetilemeyen Alan Sorunu: Sahra Altı Afrika Örneği Bahri Kösüş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
737 Türkiye’ye Gelen Göçmenler: Diaspora ve Devlet Güvenliği Barış Yağmurlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
738 Soğuk Savaş Sonrası NATO’nun Güvenlik Konseptinin Uluslararası Terörizmle Mücadeleye Etkisi Bayram Gül 2019  Yüksek Lisans/Graduate
739 Transatlantic Relations and European Identity: an Analysis of European Public Opinion on Economic and Security Cooperation Between the European Union and the United States Bengi Kadıoğlu 2019 Doktora/Ph.D.
740 Çevresel Güvenlik ve İklim Değişikliği Çerçevesinde Devletlerin Arktik Bölgesindeki İddialarının Analizi Berna Gürcan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
741 Suriye İç Savaşı Sürecinde Yaşanan Mülteci Krizi: Mülteciler Üzerinden Avrupa Birliği’nin Güvenlik Algılaması Berna Mutlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
742 Ortadoğu’da Su Sorunu ve Su Güvenliği: IŞİD Faktörü Bilgenur Kızılkoca 2019  Yüksek Lisans/Graduate
743 AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği ile Başlayan Birliğin Savunma ve Güvenlik Politikası Değişimi Bilkay Şafak Bostancıoğlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
744 21.Yüzyılda ABD’nin Güney Asya Politikası: Güvenlik, Enerji, Ekonomi Birgül Ihlamur 2019  Yüksek Lisans/Graduate
745 Doğu Akdeniz Deniz Güvenlik Endeksi Burak Akgül 2019  Yüksek Lisans/Graduate
746 Identifying Critical Cybersecurity Controls at Country Level Burak Aydın 2019  Yüksek Lisans/Graduate
747 The Role of United Nations Security Council on the Solution of International Problems After the Post-Cold War Period and Reform Debates in the United Nations Burcu Gürbüz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
748 Kafkasya’da Büyük Güçlerin Enerji Rekabeti: Gürcistan Örneği (2002-2016) Büşra Bayramoğlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
749 A New Momentum for the Common Security and Defence Policy of the EU: Analysis of Recent Developments in Defence Field Canan Uzuntaş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
750 Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA’lar) Konvansiyonel Savaştaki Yeri: Anlık İstihbarattan Anlık Müdahaleye Geçiş Caner Karakuş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
751 11 Eylül Terör Saldırıları Sonrası Türkiye ve ABD’inin Terörizmle Mücadele Stratejileri Cem Altıntaş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
752 Implications of Cyber Weapons in Cyber Security: a Case Study of Stuxnet and Duqu Cem Demircan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
753 Amerikan ve Rus İstihbarat Servislerinin Kritik Dönemeçleri Cem Tuna Aksu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
754 İnsan Güvenliği Sorunsalı Olarak Uluslararası Göç: Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Suriyelilere Yönelik Politikaları Ceren Ece Göcen 2019  Yüksek Lisans/Graduate
755 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Oluşturma Sürecine Bir Bakış Cihan Ataç 2019  Yüksek Lisans/Graduate
756 Yeni Savaşlarda İstihbarat Teşkilatlarının Rolü: Hibrit Savaş Örneği Çetin Yoldaş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
757 ABD Nükleer Silah Politikalarının Soğuk Savaş ve Sonrası Dönemde Karşılaştırılması Deniz Sporrer 2019  Yüksek Lisans/Graduate
758 Rusya Federasyonu’nun Ukrayna Müdahalesinin Avrupa Güvenliğine Etkileri Devrim Taşkıran 2019  Yüksek Lisans/Graduate
759 Uluslararası Güvenlik Bağlamında Suç Örgütlerinin Tarihi Eser Kaçakçılığı Faaliyetleri Dilek Özkayacan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
760 Security in and around Afghanistan Since the NATO Withdrawal in 2014 Dursun Alper Bildirici 2019  Yüksek Lisans/Graduate
761 Su Güvenliği Kavramının ve Su Güvenliği İndekslerinin Bir Değerlendirmesi Duygu Doğu Kırgıcı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
762 Uluslararası Terörizmle Mücadele Bağlamında Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Eda Ünal Sakallı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
763 Dini Radikal Örgütlerin Orta Asya Güvenliğine Etkisi (1991-2012) Elanur Akdağ 2019  Yüksek Lisans/Graduate
764 Güvenlik Politikaları Bağlamında Azerbaycan-İran İlişkileri Elnura Jalilova 2019  Yüksek Lisans/Graduate
765 Almanya’nın Avrupa Birliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Kapsamında İncelenmesi Emine Eren 2019  Yüksek Lisans/Graduate
766 2014 Kırım Krizi ve Karadeniz Jeopolitiğinde Denge Politikası Enis Selim Akman 2019  Yüksek Lisans/Graduate
767 Biyografik İstihbaratın Ulusal Güvenlik Politikaları Açısından Kullanımı ve Önemi Erdi Kulak 2019  Yüksek Lisans/Graduate
768 Türkiye’de Güvenlik Açısından Asimetrik Tehdit Algısı (Suriye ve Irak Bağlamında 1991’den Günümüze) Erhan Yılmaz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
769 PYD’nin Türkiye Ulusal Güvenliğine Mevcut ve Olası Yansımaları Ersin Yurulmaz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
770 The ENP as a Part of the EU’s Security Policy Esengül Güller 2019  Yüksek Lisans/Graduate
771 Security Dynamics in the South Caucasus in Light of RSCT: the Unsettled Conflict Over Nagorno-Karabakh Eshgin Tanrıverdi 2019 Doktora/Ph.D.
772 A Neorealist Analysis of Iran-Russia Relations: Tajik and Syrian Civil Wars Esra Yanık 2019  Yüksek Lisans/Graduate
773 Klasik Jeopolitik Teorilerinin 2000-2016 Yılları Arasında Ortadoğu’ya Yansımaları: Irak, Suriye, Libya ve Türkiye Örnekleri Ezgi Aydeniz Korkmaz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
774 İklim Değişikliğinin Türkiye’nin Enerji ve Ekonomi Güvenliğine Etkileri: Kyoto Sonrası Dönem Fatih Tonguç 2019  Yüksek Lisans/Graduate
775 NATO’s Enlargement and the USA: a Critical Analysis of the Liberal Internationalism within the Context of International Security Fatih Tuna 2019  Yüksek Lisans/Graduate
776 İstihbaratın Teşkilatlanma ve Yönetim Sorunsalı: A.B.D. Örneği Fatih Türk 2019  Yüksek Lisans/Graduate
777 Women’s Physical Security and Peace in Interstate Relations in Northeast Asia Fatma Yol 2019  Yüksek Lisans/Graduate
778 Uluslararası Hukukta Devletin Sorumluluğu ve İç Savaş: Yemen ve Libya Örnekleri Ferda Vuslat Bostan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
779 The Transformation of the Conception of Security in NATO and the EU: the Cases of Bosnia And Kosovo Ferhan Davutlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
780 Toplumsal Güvenlik Yaklaşımı Açısından İsrail’de Ultra-Ortodoks (Haredi) Siyasal Partilerin Analizi Ferit Belder 2019  Yüksek Lisans/Graduate
781 Terörle Mücadelede İstihbarat Faaliyetlerinin Özgürlükler Rejimine Etkisi: Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri Feyzan Olgunsoy 2019 Doktora/Ph.D.
782 Bölgesel Güvenlik Kompleksi Bağlamında Enerji Arz Güvenliği: Türkiye Örneği Figen Aypek Ayvacı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
783 2002-2018 Kesintisiz İktidarı Döneminde Ulusal Güvenlik Bağlamında ABD’nin Ortadoğu Politikaları ve Türkiye Füsun Türken Uysal 2019  Yüksek Lisans/Graduate
784 Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası Perspektifinden NATO ve Türkiye Gamze Nur Seferoğlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
785 Güvenlik Problemlerinin ‘Hibrit Savaş’ Kapsamında İncelenmesi: Doğu Ukrayna ve Kırım Örnekleri (2014-2015) Gökhan Cin 2019  Yüksek Lisans/Graduate
786 Türk Silahlı Kuvvetleri Modernizasyon Sürecinin Weberyan Bürokrasi Çerçevesinde Analizi: Jandarma Genel Komutanlığı Örneği Göksel Dalga 2019  Yüksek Lisans/Graduate
787 Avrupa Savunma Ajansı’nın Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Gelişimindeki Rolü Göksel Yüksel 2019  Yüksek Lisans/Graduate
788 Başarısız Devlet Olgusunun Terörizmle İlişkisi: Somali ve El Şebab Örneği Gözde Söğütlü 2019  Yüksek Lisans/Graduate
789 Silahlı Çatışmalarda Sivil-Askeri Hedef Ayrımı Kuralının Tarihsel Kökleri, Hukuki ve Cezâi Niteliği Gülcan Akpınar 2019  Yüksek Lisans/Graduate
790 From “Energy Bridge” to “Energy Hub”?: Evolving Discourses of Geopolitics of Energy Transportation in Turkey (1991-2014) Gülniyaz Tahralı 2019 Doktora/Ph.D.
791 Brexit and the UK’s Alternative Future Security and Defense Relationship with the European Union Gülşah Karataş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
792 The Intra-Islamic Conflicts and the Shifting Dynamics of the Middle East Regional Security Complex from the Iraq War to the Rise of ISIS Hadi Khodabandeh Loui 2019  Yüksek Lisans/Graduate
793 Soğuk Savaş Sonrasında Güvenlik Algısının Değişimi: Doğu Avrupa ve Türkiye Karşılaştırması Hakan Akmanlar 2019  Yüksek Lisans/Graduate
794 21.Yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu’ya Yönelik Dış Politikasının Klasik ve Eleştirel Jeopolitik Paradigmalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi Hakan Demirdöken 2019  Yüksek Lisans/Graduate
795 Counterterrorism Strategy in Civil War Context: the Case of Al-Qaedaism Hakan Kıyıcı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
796 Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Toplumun Güvenlik Algısına Etkisi: Gaziantep ve Balıkesir Örnekleri Hakan Ömer Tunca 2019  Yüksek Lisans/Graduate
797 Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ekonomi Güvenliği Algısına Etkisi Hakan Yılmaz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
798 Türkiye’de Enerji Arz Güvenliği: Uygulanan Politikalar ve Etkileri Halil Alpay Öznazik 2019  Yüksek Lisans/Graduate
799 Geopolitical Significance of Suakin on Anglo-Turkish Rivalry During the 19th Century Hamza Haşil 2019  Yüksek Lisans/Graduate
800 Technology Foresight and Modeling: Turkish Cybersecurity Foresight 2040 Hasan Çifci 2019 Doktora/Ph.D.
801 İnsan Hakları Sorunu Olarak Kozmopolitan Haklı Savaş Teorisi Hasan Serdar Hoş 2019 Doktora/Ph.D.
802 NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti Bağlamında NATO-Rusya İlişkilerinde Baltık Devletlerinin Rolü Hatice İrem Çelik 2019  Yüksek Lisans/Graduate
803 Rusya’nın Ulusal Güvenliğinde Orta Asya’nın Rolü ve Önemi Havva Avcu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
804 Güvenlikleştirme Teorisi Bağlamında Kritik Altyapıların Terörist Saldırılardan Korunmasının ABD ve AB Güvenlik Politikalarındaki Rolü Hayrettin Küpeli 2019  Yüksek Lisans/Graduate
805 Dördüncü Sanayi Devrimi’nin Ulusal Güvenliğe Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi Hüseyin Yıldırım 2019  Yüksek Lisans/Graduate
806 Balkan Geopolitics and Chameria Question Irieda Hamzaj 2019  Yüksek Lisans/Graduate
807 The Second Intifada (Uprising) in Palestine; Social, Economic, Political, Military and Security Consequences 2000-2005 Islam H.M. Asalya 2019  Yüksek Lisans/Graduate
808 Türkiye Bağlamında Orta Doğu’da İstihbarat Örgütleri İbrahim Demiral 2019  Yüksek Lisans/Graduate
809 Daeş Terör Örgütünün İdeolojisi ve Yöntemi İhsan Bozkurt 2019  Yüksek Lisans/Graduate
810 Akdeniz Deniz Güvenliğinde NATO’nun Yeri:Etkin Çaba Operasyonu İlhan Talha Kömüroğlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
811 The Concept of Energy Security in the Russia – European Union Relations: the Crucial Aspect of the Blurred Russian Foreign Policy İliyas Gasilov 2019  Yüksek Lisans/Graduate
812 Suriye İç Savaşı’nın Türk Dış Politikasına ve Türkiye’nin Güvenliğine Etkileri İlker Salih Ebrem 2019  Yüksek Lisans/Graduate
813 Demokrat Parti Döneminin İlk Genelkurmay Başkanı: Mehmet Nuri Yamut ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Dönüşüm (1950-1954) İsmail Burçak 2019  Yüksek Lisans/Graduate
814 Soğuk Savaş Döneminde ABD ve SSCB’nin Politik İstihbarat Yöntemlerinin Karşılaştırması İsmail Hasanov 2019  Yüksek Lisans/Graduate
815 Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Keşiflerinin Türkiye’nin Enerji Güvenliği Üzerine Etkileri Kağan Beşoğul 2019  Yüksek Lisans/Graduate
816 Plüralist Güvenlik Toplumu İçeriğinde Uluslararası Güvenliğin Sağlanabilmesi İçin Uluslararası Güvenlik Örgütlerinin Varlığının Sorgulanması Kıvanç Filizci 2019  Yüksek Lisans/Graduate
817 İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Üzerindeki Baskılar Kıymet Kocatürk 2019  Yüksek Lisans/Graduate
818 Sahra Altı Afrikası’nda Terörizmin Yükselişi Kübra Çetinkaya 2019  Yüksek Lisans/Graduate
819 Çin Halk Cumhuriyeti’nin Enerji Güvenliğinde Orta Asya Örneği Kübra Sarı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
820 China’s Engagements in Africa’s Security: the Dilemma of China’s Non-Interference Policy Matthew Ncube 2019  Yüksek Lisans/Graduate
821 İran ve Suudi Arabistan İlişkilerinde Uyuşmazlık Nedenleri Mehdi Matinjavid 2019 Doktora/Ph.D.
822 Çin’in Ortadoğu Politikası ve Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkisi (1949-2018) Mehmed Murat Aktaş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
823 Importance of LNG in Turkish Natural Gas Supply Security Mehmet Batuhan Alkan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
824 Avrupa Birliği Enerji Politikaları Bağlamında Türkiye’nin Jeopolitik Önemi Mehmet Egemen Demircan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
825 Ayaklanmacı Terörizm ile Mücadelede Mahalli Halkın Güvenlik Sistemine Dâhil Edilmesi: PKK ile Mücadelede Güvenlik Koruculuğu Örneği Mehmet Erdem Arslan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
826 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının İnsan Hakları ve Özel Hayatın Korunması Yönünden İncelenmesi Mehmet Oskay 2019  Yüksek Lisans/Graduate
827 Kentleşme ve Asimetrik Askeri Mücadele: PKK Terör Örgütünün Silopi’de “Şehir Savaşı” Denemesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Mücadelesi Mehmet Yüksel 2019  Yüksek Lisans/Graduate
828 Kazakistan’ın Ulusal Güvenlik Politikalarının Soğuk Savaş Sonrası Dönüşümü Merey Moldakhmet 2019  Yüksek Lisans/Graduate
829 Reinforce Cyber Security in Turkey Mert Sefa Taş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
830 Brexit’ Sürecinin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik Politikasına Etkisi Merve Ata 2019  Yüksek Lisans/Graduate
831 Hukuki Yönüyle Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Yapısı ve İşleyişi Merve Küçük 2019  Yüksek Lisans/Graduate
832 Türkiye’nin Yetki Alanları Kapsamında Ege Denizi’nin Değerlendirilmesi Merve Olduz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
833 İç ve Dış Dinamikler Çerçevesinde Afganistan’ın Güvenlik Analizi (1989-2001) Mohammad Zarif Salihy 2019  Yüksek Lisans/Graduate
834 Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Ulusal Güvenlik Sistemlerinin İncelenmesi: Türkiye İçin Öneriler Muhammet Mağat 2019  Yüksek Lisans/Graduate
835 Soğuk Savaş Sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu Politikasının Radikalleşmeye Etkileri Murat Kaplan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
836 Soğuk Savaş Sonrası Türk-Rus İlişkilerindekiçatışma ve İşbirliği Alanları Musa Özdemir 2019  Yüksek Lisans/Graduate
837 İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türkiye’ye Yönelen Sovyetler Birliği Tehdidi ve Türk Dış Politikası Mustafa Alkanat 2019  Yüksek Lisans/Graduate
838 Arap Ayaklanmaları Sürecinin Politik Ekonomisi: Küresel Enerji Güvenliği Örneği Mücahit Aksakal 2019  Yüksek Lisans/Graduate
839 Yeni Güvenlik Yaklaşımları Bağlamında İnsan Güvenliği Müslüm Kanneci 2019  Yüksek Lisans/Graduate
840 2009 Sonrası Afganistan Güvenliğin’de ABD ve İran’ın Rolü Nasibullah Raoufi 2019  Yüksek Lisans/Graduate
841 Conceptions of Modernity in Security Studies: the Study of Security in the Global South Neslihan Dikmen Alsancak 2019 Doktora/Ph.D.
842 An Analysis of Turkey’s Participation to United Nations Peacekeeping Operations Between 1990 and 2017 Neslihan Tezcan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
843 Kıbrıs Barış Harekâtı Sonrası Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Güvenlik Meseleleri (1974-2010) Neşet Çapan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
844 İstihbaratın Demokratik Gözetimi Nevin Çifci 2019  Yüksek Lisans/Graduate
845 Uluslararası Nitelikte Silahlı Çatışmalar Bakımından Uluslararası İnsancıl Hukukun Uygulama Anının Tespiti Sorunu Nuray Kaya Gürpınar 2019  Yüksek Lisans/Graduate
846 Uluslararası Güvenlik Politikaları: İstihbarat Örgütlerinin Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Katkıları Oğuz Giray 2019 Doktora/Ph.D.
847 Bölgesel Güvenlik Kompleksi Olarak Kafkasya’nın Değerlendirilmesi ve ‘Bir Kuşak Bir Yol’ Projesinin Bölgeye Etkileri Oğuzhan Ataman 2019  Yüksek Lisans/Graduate
848 Civil Conflict: Role of Grievance and Terrorism Olgahan Çat 2019  Yüksek Lisans/Graduate
849 Ortadoğu’da Terörizm: Afganistan Örneği Olla Bandar Thaner Alfayez 2019  Yüksek Lisans/Graduate
850 The Strategic Interest of Turkey’s Foreign Policy in Somalia Omar Yusuf Abdulle 2019  Yüksek Lisans/Graduate
851 Examining the Transformation of South Stream to the Turkstream: an Analysis from Energy Security Perspective Onat Kolcu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
852 Politics of Food Security: Foreign Agro Investments Onur Çelik 2019  Yüksek Lisans/Graduate
853 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı’nın Soğuk Savaş’ın Sona Ermesindeki Rolü Onur Özçayan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
854 Kimlik Tanımı Bağlamında Türkiye’nin İran Üzerinden Geliştirdiği Tehdit Algıları (1980-2003) Oral Toğa 2019  Yüksek Lisans/Graduate
855 State Identity, Energy Security and Foreign Policy: a Comparative Analysis of Germany and Turkey Orçun Demir 2019  Yüksek Lisans/Graduate
856 Uluslararası Güvenlik Sorunu Olarak Göç ve Türkiye’ye Etkileri Osman Aslan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
857 Kriz Yönetiminde İstihbarat Birimlerinin Fonksiyonları İle Güvenlik Politikaları Osman Dağar 2019  Yüksek Lisans/Graduate
858 Enerji, Güvenlik ve Neo-Realizm: Türkiye’nin Enerji Güvenliği Geliştirme Kabiliyeti Pınar Buket Kılınç Pala 2019 Doktora/Ph.D.
859 Azerbaycan’a Karşı Yönelmiş Ermeni Terörizminin Mahiyeti, Nedenleri ve Sonuçları Rashad Rzayev 2019  Yüksek Lisans/Graduate
860 The EU as a Security Actor in Africa: the Case of Sahel Mali Rasheed İbrahim 2019  Yüksek Lisans/Graduate
861 ABD ve Rusya Federasyonu’nun Güvenlik Politikaları Bağlamında Güney Kafkasya Royal Mammadli 2019  Yüksek Lisans/Graduate
862 Yirmi Birinci Yüzyılda Deniz Güvenliği Kavramının Kopenhag Okulu Güvenlikleştirme Yaklaşımı Çerçevesinde Analizi Sait Irkörücü 2019  Yüksek Lisans/Graduate
863 Güvenlik – Özgürlük Geriliminde Avrupa’nın Terörizmle Mücadelesi ve Hukuki Boyutları Salim Işık 2019 Doktora/Ph.D.
864 Representation of Russian-Georgian 2008 War in the Eyes of Georgia: a Critical Geopolitical Perspective Salome Tsikarishvili 2019  Yüksek Lisans/Graduate
865 Medya ve Terör İlişkisi Bağlamında Medyada Terörizm Propagandası Samat Suleyev 2019  Yüksek Lisans/Graduate
866 Human Security and Migration: Case of Ethiopian Migrants in the Middle East Seada Hassen Endris 2019  Yüksek Lisans/Graduate
867 Stratejik İstihbarat Türü Olarak Siyasi İstihbarat Seçkin Aköz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
868 Boru Hatları Özelinde Avrupa Birliği Kritik Enerji Altyapı Güvenliği Seda Birol 2019  Yüksek Lisans/Graduate
869 Suriyeli Mülteci Krizi’nin Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na Etkilerinin Analizi Semih Alpay 2019  Yüksek Lisans/Graduate
870 Türk – Rus Güvenlik İlişkilerinde Bir Rekabet ve İşbirliği Alanı Olarak Karadeniz Serhat Bayrak 2019  Yüksek Lisans/Graduate
871 11 Eylül Sonrası Avrasya’da ABD-Rusya Rekabeti Sevda Aslan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
872 İklim Değişikliği Politikalarının Çevresel Güvenlik Bağlamında Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği Sezen Kaya 2019  Yüksek Lisans/Graduate
873 Enerji Arz Güvenliği Çerçevesinde Avrupa Birliği ve Azerbaycan İlişkileri Shamsi Rzalı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
874 Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Feminist Açıdan Analizi Sinem Yüksel Çendek 2019 Doktora/Ph.D.
875 Siber Saldırılar ve Ülkelerin Siber Güvenlik Politikaları Su Dilara Alioğlu 2019  Yüksek Lisans/Graduate
876 Alman Silahlı Kuvvetleri Üniversiteleri, Alman Kara Harp Okulu ve Almanya’da Subay Eğitimi Şaban Özdemir 2019  Yüksek Lisans/Graduate
877 2000’li Yıllarda Enerji Güvenliği Çerçevesinde Türkiye-Azerbaycan Enerji İlişkileri Şahin Karataş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
878 Enerji Arz Güvenliği Üzerinde Rusya-Batı Gerilimi ve Türkiye Şeref Çetinkaya 2019 Doktora/Ph.D.
879 Japonya Dış Politikasında Güvenlik Şerife Soydal 2019  Yüksek Lisans/Graduate
880 Yeni Stratejik Vizyonu Bağlamında Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik Politikası Taylan Selahaddin Bilecek 2019  Yüksek Lisans/Graduate
881 United Nations Peaceful Settlement of Armed Conflicts in Africa Temitope Sefiat Oludoun 2019 Doktora/Ph.D.
882 Güvenlik Faktörünün Türkiye – AB İlişkilerine Etkisi Tolga Altun 2019  Yüksek Lisans/Graduate
883 İnsan Güvenliği ve Avrupa: Arap Baharı Sonrası Göçmen Krizi Tolga Çıkrıkçı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
884 Enerji Koridoru Olma Yolunda Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği: Avantajlar ve Dezavantajlar Tuğba Ağca 2019  Yüksek Lisans/Graduate
885 Terörizmin Değişen Boyutu: DEAŞ Örneği Tuğba Deniz 2019  Yüksek Lisans/Graduate
886 Algılama Kuramları Açısından Birinci Dünya Savaşı’nın Aktör Çiftleri Düzeyinde İncelenmesi Tuğba Tekin 2019  Yüksek Lisans/Graduate
887 Terörizm ve PKK Terör Örgütü 1980-2012 Yılları Tuğba Tektaş 2019  Yüksek Lisans/Graduate
888 Avrupa Birliği Enerji Güvenliği Politikası: Rusya Federasyonu’nun Önemi Tuğba Yüksel Durukal 2019  Yüksek Lisans/Graduate
889 Avrupa Birliği’nin Enerji Güvenliğinde Türkiye’nin Yeri: TANAP ve Türk Akımı Projeleri Tuğçen Özkan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
890 Balkan Ülkeleri İç Güvenlik Yapılanmalarının İncelenmesi: Romanya, Sırbistan, Yunanistan ve Türkiye Örnekleri Tuna Saylan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
891 Değişen Savaş Kavramı ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi Etkileşimi, Suriye Örneği Ufuk Koç 2019  Yüksek Lisans/Graduate
892 Siber İstihbarat Faaliyetlerinde İnsan İstihbaratı Yaklaşım ve Teknikleri Umut Barış Öztürk 2019  Yüksek Lisans/Graduate
893 The Use of Sexual and Gender Based Violence as a War Strategy in Bosnian War Vesile Nur Daştan 2019  Yüksek Lisans/Graduate
894 Kopenhag Okulu Teorik Yaklaşımları Çerçevesinde Arap Baharı Olaylarının Orta Doğu Güvenliğine Etkisi Veysi Dilek 2019  Yüksek Lisans/Graduate
895 Yemen İç Savaşı’nın Jeopolitik ve Bölgesel Etkileri Volkan İvak 2019  Yüksek Lisans/Graduate
896 Uluslararası Siber Güvenlik ve Siber Ortamdaki Tehditlerin Fiziksel Bir Savaşa Dönüşme Olasılığı Yasemin Güryuva 2019  Yüksek Lisans/Graduate
897 İran ve Türkiye’de Göç ve Güvenlik Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi Yasin Demirkıran 2019  Yüksek Lisans/Graduate
898 Batı Balkanlardaki Büyük Güç Rekabeti Yusuf Kaynar 2019  Yüksek Lisans/Graduate
899 11 Eylül Sonrası Amerika Bileşik Devletleri’nin Güvenlik Algısının Ortadoğu’ya Yansımaları Yusuf Sarı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
900 Ulusal Güvenlik ve Türk İstihbarat Sistemi Zafer Söylemez 2019  Yüksek Lisans/Graduate
901 European Union Non-Discrimination Principle: Rereading Statutory Social Security Schemes in Turkey Zeynep Günder 2019  Yüksek Lisans/Graduate
902 Türkiye Dış Politikasında Jeopolitik Bir Kavram Olarak Suriye-Irak Sınır Güvenliği: 2002-2017 Dönemi Zeynep Şahin 2019  Yüksek Lisans/Graduate
903 The Role of Transanatolian Natural Gas Pipeline in the European Union Energy Supply Security Ziya Süleymanlı 2019  Yüksek Lisans/Graduate
2020
S.No Tezin Adı Yazar Yılı Türü
904 Ulusal Güvenliğin Ekonomi Politiği: 1990 Sonrası Dönemde Türkiye’de Savunma Sanayi Üzerine Bir İnceleme Ahmet İncegül 2020  Yüksek Lisans/Graduate
905 Türkiye’de İllegal Paralel Devlet Yapılanmasında Bir İstihbarat Örgütü Olarak FETÖ Ali İhsan Kaplan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
906 Arktika Bölgesi’nin Uluslararası Güvenlik Çerçevesinde İncelenmesi Aslıhan Genç 2020  Yüksek Lisans/Graduate
907 Understanding the Prospective Role of Renewable Energy in Pakistan’s Energy Security Strategy Under Vision 2025: a Qualitative Inquiry Athar Rashid 2020 Doktora/Ph.D.
908 Cybersecurity Risk Assessment for Tankers and Defence Methods Aybars Oruç 2020  Yüksek Lisans/Graduate
909 Karadeniz’de Çevresel Güvenlik Ayşe Esin Başkan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
910 Uluslararası İlişkilerin Kuramsal Çerçevesi ve Siber Güvenlik Kavramının Analizi Buğrahan Emir 2020  Yüksek Lisans/Graduate
911 Türkiye ve Nükleer Enerji: Güvenlik Odaklı Strateji Tercihi Buğse Güler Harmanda 2020  Yüksek Lisans/Graduate
912 Terörizmin Uluslararası Hukuktaki Yeri, Değişen Boyutları ve El-Kaide Örneği Burcu Doğan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
913 Secular Arab Nationalism vs Islamic Extremism: the Cases of Iraq and Syria in the Post-Cold War Era Çağrı Çınar 2020  Yüksek Lisans/Graduate
914 Davranışsal İstihbarat Teşkilatları Analizi Deniz Güler 2020  Yüksek Lisans/Graduate
915 Doğal Güvenlik Anlayışından Zorunlu Güvenlik Anlayışına: Güvenliğin Dönüşümü ve Yönetimi Doğanay Yurtoğlu 2020  Yüksek Lisans/Graduate
916 Avrupa Birliği Güvenlik Politikaları’nda Terörizm İle Mücadelenin Yeri Doğancan Bay 2020  Yüksek Lisans/Graduate
917 Devletlerin Siber Güvenlik Politikalarının Şekillendirilmesi Sürecinde Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Artan Önemi: İsrail ve Yeni Zelanda Örnekleri Engin Savçın 2020  Yüksek Lisans/Graduate
918 Bölgesel Kolektif Güvenlik Arayışları: Orta Asya Örneği Erdal Düzdaban 2020 Doktora/Ph.D.
919 Kriminoloji ve Ceza Hukuku Boyutuyla “Çevreci Terörizm” Erdem İzzet Küçülür 2020 Doktora/Ph.D.
920 Ulusal Güvenlik Alanında Uzay Kuvvetleri (Rusya Fedarasyonu Uzay Kuvvetleri Modeli) Ersin Gürbüz 2020  Yüksek Lisans/Graduate
921 Güvenlik Açısından Türkiye-Rusya İlişkileri: 2002-2018 Ertuğrul Gazi Aksoy 2020  Yüksek Lisans/Graduate
922 Enerji Nakil Hatları Kapsamında Türkiye’nin Avrupa Güvenliğindeki Rolü Ezgi Şenöz 2020  Yüksek Lisans/Graduate
923 21. Yüzyılda Yeni Bir Güvenlik Sorunu: İklim Mültecileri Fatih Bilal Gökpınar 2020  Yüksek Lisans/Graduate
924 State Behavior of an Efficacious Actor in the Time of Global Power Transition: a Case Study of Turkey in the Post-Cold War Era Fatima Gülhan Abushanab 2020 Doktora/Ph.D.
925 Kuzey Suriye Jeopolitiğinde Zeytin Dalı Harekâtı: Önemi ve Sonuçları Furkan Ergen 2020  Yüksek Lisans/Graduate
926 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Gani Çetintaş 2020  Yüksek Lisans/Graduate
927 Yükselen Bir Güç Olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Enerji Güvenliği Gizem Balcı 2020  Yüksek Lisans/Graduate
928 Türkiye’ye Yönelik Dış Göçler ve Biyolojik Güvenlik Yönetimi Gizem Koçyiğit 2020  Yüksek Lisans/Graduate
929 Uluslararası Göç ve Güvenlik Perspektifinde Biyometrik Verilerin Önemi Gözde Örkorul 2020  Yüksek Lisans/Graduate
930 Rusya Federasyonu’nda Federal Yapının Ulusal Güvenliğe Etkileri Gül Demir 2020  Yüksek Lisans/Graduate
931 Security and Surveillance in Xinjiang Uyghur Autonomous Region Gülperi Güngör 2020  Yüksek Lisans/Graduate
932 Kuzey Afrika’da Çatışma, Güvenlik ve Toplumsal Dönüşüm Süreçleri Hakan Evcan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
933 Ekonomik Güvenlik Bağlamında Türkiye ile G7 Ülkelerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi Hakime Özkür 2020  Yüksek Lisans/Graduate
934 The Place of Energy Security in the International Relations Theories on the Axis of Supply, Demand & Transit Security Halil Karataş 2020  Yüksek Lisans/Graduate
935 ABD’nin Ulusal Güvenlik Doktrinleri’nin Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı Bağlamında İrdelenmesi Hasan Tümay 2020  Yüksek Lisans/Graduate
936 İslam Ülkelerinin Güvenlik Sorunları ve İslam İşbirliği Teşkilatı Hatice Dönmez 2020  Yüksek Lisans/Graduate
937 Birleşmiş Milletler Düzeni, Terörizm ve Yabancı Terörist Savaşçıların Hukuki Statüsü Işık Orçun Denemeç 2020  Yüksek Lisans/Graduate
938 A Sociological Perspective on “New Terrorism”: the Case of ISIS İbrahim Anıl Çelikbaş 2020  Yüksek Lisans/Graduate
939 Küçük Devlet Yaklaşımı Çerçevesinde Basra Körfezi Emirliklerinin Dış Politika ve Güvenlik Davranışları (Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE, Umman) İbrahim Kumek 2020  Yüksek Lisans/Graduate
940 Terörizm Niteliğindeki Faaliyetler Karşısında Meşru Müdafaa Hakkı ve Türkiye’nin Bu Kapsamda Suriye’de İcra Ettiği Harekâtlar İbrahim Tuna Güler 2020  Yüksek Lisans/Graduate
941 Siber Teknolojilere Dayalı Yeni Uluslararası Güvenlik Konsepti Bağlamında Türkiye’nin Siber Güvenlik Stratejisi İdris Yıkıcı 2020  Yüksek Lisans/Graduate
942 Eleştirel Jeopolitik Yaklaşım Çerçevesinde Kıbrıs Barış Harekâtı: Gazetelerin İncelenmesi (Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Milli Gazete) İsmail Baydili 2020 Doktora/Ph.D.
943 Terörizme Karşı Koyma Yöntemi Olarak Devlet Terörizmi ve Örnek Vakalar Üzerinden İncelenmesi İzzet Koncagül 2020  Yüksek Lisans/Graduate
944 Geopolitical Impact of Eastern Mediterranean Gas; the Case of Relations Between Egypt and Israel Khaled Abdulhafez Fouad Sayed 2020  Yüksek Lisans/Graduate
945 Çin’in Yeni Dönem Ulusal Güvenlik Politikaları ve Küresel Rekabet Stratejisi Maitituoheti Atawula 2020  Yüksek Lisans/Graduate
946 Doğu Akdeniz Enerji Kaynaklarının Bölgesel Güvenliğe Etkileri Mammad Mammadli 2020  Yüksek Lisans/Graduate
947 Rusya Federasyonu Dış Politikasında Çevresel Güvenlik Uygulamaları Melek Sayın 2020  Yüksek Lisans/Graduate
948 A Neo-Realist Analysis of US-Israeli Security Relations in the Middle East After the September 11 Attacks Menifer Kızılkaya 2020  Yüksek Lisans/Graduate
949 Birleşmiş Milletlerin Barışı Koruma Misyonu: Sudan Örneği Mert Can Özbayın 2020  Yüksek Lisans/Graduate
950 Güvenlik Kurumlarındaki Yapısal Dönüşümün Türkiye’nin Güvenlik Politikalarına Etkileri Merve Altunkes 2020  Yüksek Lisans/Graduate
951 Nükleer Tedarik Zincirinde En İyi Siber Güvenlik Sistemine Sahip Ülkenin Seçilmesi Merve Çetin 2020  Yüksek Lisans/Graduate
952 Ofansı̇f Realı̇zm Perspektı̇fı̇nden Surı̇ye’dekı̇ Sı̇lahlı Devlet Dışı Aktörlerı̇n Türkı̇ye’nı̇n Güvenlı̇ğı̇ne Etkı̇sı̇: PYD-YPG Örneği Mesut Özcan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
953 Güvenlik Yönetimi ve Açık Kaynak İstihbaratının Önemi Metin Keskin 2020 Doktora/Ph.D.
954 Değişen Güvenlik Algısı ve Türk Savunma Sanayinde Yaşanan Dönüşüm Muhammet Hakan Özaydın 2020  Yüksek Lisans/Graduate
955 ABD’nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgeleri Üzerinden Amerikan Stratejik Kültürünün Nitel Analizi Murat Yılmaz 2020  Yüksek Lisans/Graduate
956 European Union’s Role in Security Sector Reform in Afghanistan Nesar Ahmad Basharı 2020  Yüksek Lisans/Graduate
957 Güvenlik Çıkarları Bağlamında Rusya’nın Suriye Krizi’ne İlişkin Politikaları (2011-2016) Nur Güven 2020  Yüksek Lisans/Graduate
958 Güvenlik Paradigmasının Değişimi; ABD ve Rusya Rekabetinin Siber Alanda Tezahürü Onur Yılmaz 2020  Yüksek Lisans/Graduate
959 Blok Zincir Teknolojisi Bağlamında Kripto Paraların, Sınıraşan Suçlar ve Terörizmin Finansmanında Kullanımı Orhan Kemiksiz 2020  Yüksek Lisans/Graduate
960 21’inci Yüzyılın Yükselen Güç Unsuru Siber Güç ve Türkiye Osman Girgin 2020  Yüksek Lisans/Graduate
961 Güvenlik Politikalarında Aktörler ve Kimlik: 2007 Sonrası Türkiye Örneği Ömer Çakır 2020  Yüksek Lisans/Graduate
962 Terörizmin Bir Propaganda Aracı Olarak Medya ve Terör Haberciliği Önder Çalağan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
963 Understanding Planetary Security: a Post-Humanist Paradigm in Approaching Energy Security and Climate Crisis Özgenur Aktan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
964 Neoklasik Realizm Çerçevesinde ABD’nin Arktik Politikası: Ulusal Güvenlik ve Enerji Politiğinin Analizi (2001-2020) Özlem Özan 2020  Yüksek Lisans/Graduate
965 Uluslararası İlişkilerde Soğuk Savaş Sonrası Güvenlik Çalışmaları ve Türk Akademisindeki NATO Algısı Ramazan Görgeç 2020  Yüksek Lisans/Graduate
966 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA), Hibrit Savaşta Kullanımı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Etkisi Sait Katrancı 2020  Yüksek Lisans/Graduate
967 Power Politics and Recognition in International Relations: the Case of Abkhazia Salimat Akhba 2020  Yüksek Lisans/Graduate
968 Türk Dış Politikasında Süreklilik Unsuru: İdeoloji, Eylem ve Güvenlik 1876-1960 Seda Kantar 2020  Yüksek Lisans/Graduate
969 İsrail ve Suriye’nin Golan Tepeleri Üzerine Geliştirdikleri Söylemin Eleştirel Jeopolitik Analizi Selim Yıldırım 2020  Yüksek Lisans/Graduate
970 Jordanian Security: a Securitization Perspective Sema Işık Hamutçu 2020  Yüksek Lisans/Graduate
971 Milli Güvenlik Açısından Siber Güvenlik Semih Polat 2020  Yüksek Lisans/Graduate
972 Terörizmin Finansman Kaynakları ve Yöntemleri Sercan Ercinler 2020  Yüksek Lisans/Graduate
973 Barışı Koruma Operasyonlarında Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri: Bosna Hersek ve Kosova Örnekleri Serkan Kahya 2020  Yüksek Lisans/Graduate
974 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türkiye’nin Enerji Güvenliğinde Azerbaycan’ın Yeri Sinem Atak Balkancı 2020  Yüksek Lisans/Graduate
975 İnsan İstihbaratında Psikolojinin Rolü ve Önemi Sümeyra Yener 2020  Yüksek Lisans/Graduate
976 Göç, Terörizm ve Sınır Güvenliği İlişkisi; Avrupa Birliği Örneği Şebnem Erol 2020  Yüksek Lisans/Graduate
977 Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu ve İstihbarat Faaliyetleri (1920-1922) Türkan Necefoğlu 2020  Yüksek Lisans/Graduate
978 Tarihsel ve Teorik Perspektiften Güvenlik Kavramının Dönüşümü Yaşar Atalay 2020  Yüksek Lisans/Graduate
979 Olası Bir İran İç Savaşının Türkiye’ye Etkileri Yunus Emre Saraç 2020  Yüksek Lisans/Graduate
980 Putin Dönemi Rus Dış Politikasında Bir Müdahalecilik Örneği Olarak Kırım’ın İlhakı Yusuf Yıldırım 2020 Doktora/Ph.D.